Swollwacht voorziet problemen met sociale woningbouw

Zwolle – Swollwacht maakt zich zorgen over de uitwerking van de plannen van het kabinet op de woningbouw. Met name de financiële consequenties voor de Zwolse woningbouwcorporaties baart Freddy Eikelboom, de fractievoorzitter van Swollwacht, zorgen.

Eikelboom in een brief aan het college van Zwolle: "Onlangs heeft u te kennen gegeven dat de gemeente Zwolle, met name door de economische omstandigheden en de veranderende woningmarkt een bedrag van €60 miljoen euro moet afboeken als zijnde verlies. Zoals u weet, heb ik behoorlijke zorgen en ook mijn twijfels over uw onderbouwing van de plannen in het voorstel rondom de herorientatie van de woningbouw programmering, omdat de plannen van het kabinet een behoorlijk negatief effect kunnen hebben op de financiële positie van de Zwolse woningbouwcorporaties. Dit betekent dat het bedrag nog wel eens hoger zou kunnen zijn en we echt een maatschappelijk probleem hebben / krijgen als we spreken over de noodzakelijke en benodigde sociale huisvesting in onze stad."

Vervolg brief aan het college in Zwolle:

Voordat wij onze mening geven over deze schrijnende situatie hebben wij afgesproken in de informatieronde dat er aanvullende vragen gesteld kunnen worden, welke vervolgens in een setting beantwoord gaan worden.

M.b.t. de vastgoed/grondposities heb ik de volgende vragen;

– Heeft de wethouder het Financieel Dagblad van 10 en 13 december goed tot zich genomen? In het FD geeft o.a. de wethouder van Amsterdam – vanuit realiteitszin – aan, te verwachten dat over de hele linie plannen zullen worden geschrapt en projecten vertraagd. Tevens geeft hij aan dat door het langer en dieper duren van de crisis er prijscorrecties zullen komen. Dat drukt de grondopbrengsten. Tal van gemeenten blijven door de malaise met hun bouwgrond zitten. Kortom: geen opbrengsten terwijl de kosten zijn gemaakte en de renteteller tikt door.
– Heeft de wethouder zijn optimisme over de grondposities / beoogde vastgoedtransacties naar aanleiding van deze berichten en een nadere analyse van de Zwolse situatie naar beneden bijgesteld?
– Tot welke conclusies leidt dat voor de woningbouwplanning enerzijds en de begroting en de meerjarenplanning van het grondbedrijf anderzijds.

Met betrekking tot de corporaties:
– Welke informatie heeft het overleg tussen de wethouder en de Zwolse woningcorporaties opgeleverd. In hoeverre is daaruit gebleken, dat woningbouwplannen worden uitgesteld i.c. geschrapt. Kan de wethouder ook inzicht geven of niet alleen nieuwbouwplannen, maar ook renovatie/verbeteringsplannen worden geschrapt of uitgesteld?
– Kan de wethouder bevestigen dat mag worden verwacht dat hierdoor de wachttijden voor woningzoekenden voor een sociale huurwoning verder zullen oplopen?
– Kan de wethouder bevestigen dat deze situatie wordt verergerd door het beleid van het kabinet om de huren in de woningvoorraad met forse percentages te verhogen, waardoor een groeiend deel van de huurvoorraad buiten het bereik van de lagere inkomens zal komen?
– in hoeverre is het nog reëel te mogen stellen dat de prognose van 30% sociale woningbouw gerealiseerd wordt?

De meest recente rapportages van het Centraal Fonds Volkshuisvesting over de Zwolse corporaties (de zogenaamde CIP’s, over de laatst bekende jaarrekeningen) laat ondermeer zien dat:
– er al enige jaren sprake is van een dalend aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen.
– Ook het aantal renovaties vertoont een dalend beeld en is overigens qua investeringsbedrag gemiddeld behoorlijk onder het niveau van vergelijkbare corporaties.
– De drie corporaties hebben elk 92.000 m2 grond zonder bouwbestemming (Berkum?) en zullen daarop vermoedelijk fors moeten afboeken.

Dat roept de vraag op of het gewettigd is te verwachten dat de corporaties – met de nieuwe heffingen vanuit Den Haag – ineens beter zullen presteren. Eerder mag worden verwacht dat die prestaties (nieuwbouw en renovaties) achteruit zullen gaan, want er is minder geld.
– Is dat – na de gesprekken van de wethouder met de corporaties ook de verwachting van de wethouder?
– Is het niet zo, dat die verwachting mede wordt ondersteund door de in de rapportages van het CFV weergegeven situatie dat althans de twee grootste Zwolse corporaties een ‘volkshuisvestelijk vermogen’ hebben dat royaal onder het landelijk gemiddeld ligt (per vhe ca € 3000,- lager).

Graag zien wij bovenstaande vragen beantwoord.

Met vriendelijke groet
Freddy Eikelboom
Swollwacht

Artikel delen:
Reacties 13
 1. Terechte zorg – De verhuurdersheffing die het kabinet vanuit Den Haag oplegt zal zorgen voor kaalslag in sociale woningbouw – staatskas gespekt en woningbouw genekt!


  ⚠️ Meld

 2. Onbegrijpelijk,als men ziet dat voor sociale huurwoning nog ruim 4000 wachtdagen geld in vele gevallen dan is mij een raadsel waarom er niet meer huurwoningen worden gebouwd er is immers genoeg grond.


  ⚠️ Meld

 3. er moet ook eens meer gekeken worden naar de bestaande huurwoningen in Zwolle met goekope huren ,die bewoont worden door hog inkomens of dubbel verdieners .Deze woningen moeten ter beschikking komen van de sociaal zwakkeren in de maatschappij.Voor die personen waaronder ook veel ouderen worden de huren elders veel te hoog


  ⚠️ Meld

 4. Ben het met je eens Pieter, maar ik denk dat dat maar een hele kleine percentage mensen zijn… en dus niet het volledige probleem oplost.
  Er staat zat leeg, mede door de, aangeprate, crisis. Waarom blijft dat leegstaan en verpieteren terwijl je die lege panden kan ombouwen en voor (tijdelijke) verhuur kan aanbieden…


  ⚠️ Meld

 5. Ik vraag het me af hoe groot dit probleem is wat Swollwacht schets. 180 woningen in Stadshagen waarvan 30 goedkoop/huur. is 54 per jaar waarbij deze 54 dus nog niet eens allemaal huurwoningen zijn. Het is een probleem als de woningbouwcorporaties helemaal niets meer kunnen investeren, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk. Volgens mij heeft de raad het college een opdrachtgeven. Om het nu als probleem te bestempelen voordat de raad de antwoorden heeft ontvangen, vind ik erg voorbarig. Ik ben wel blij met de zorg voor zwolle in het algmeen van Swollwacht, maar in dit geval moeten ze even in de wachtkamer lijkt mij.


  ⚠️ Meld

 6. Zwolle telt per januari 2012 bijna 121.500 inwoners. In de periode 2000 ?? 2011 is het inwonertal met bijna
  16.000 personen gestegen. Daarmee behoort Zwolle tot een van de snelst groeiende gemeenten. Naar
  grootte staat Zwolle op de 20e plaats. Het inwonertal blijft groeien en zal naar verwachting volgens de
  laatste CBS bevolkingsprognose in 2040 op 143.000 uitkomen. Volgens de gemeentelijke
  bevolkingsprognose kan de 130.000e inwoner waarschijnlijk in 2018 begroet worden (bron: zwolle.nl).

  Vraag is wie op basis van deze gegevens woningbouwbeleid gaat maken.


  ⚠️ Meld

 7. Gewoon zsm sociale huurwoningen gaan bouwen in Stadshagen of anders in Dijklanden klaar.
  Wachtlijsten worden ingekort, doorstroming komt weer op gang en bouwvakkers hebben weer werk, iedereen blij.
  Laat de kritiek maar weer komen……


  ⚠️ Meld

 8. @Zwolleeder ; eens, en de gemeente houdt haar grond in erfpacht. Die erfpachtconstructie biedt ook perspectieven voor het projectmatig bouwen van eigen woningen.In alle gevallen wel aannemers uit Zwolle of directe omgeving.


  ⚠️ Meld

 9. @Zwolleeder: het beleid van de huidige regering gaat er juist voor zorgen dat woningbouwverenigingen straks geen geld meer hebben om te investeren in sociale woningbouw.


  ⚠️ Meld

Reageer