Maatwerk voor gemeentelijke grondprijzen Zwolle

Zwolle – Zwolle zet dit jaar maatwerk in bij het bepalen van de gemeentelijke grondprijzen. Op basis van een gedegen studie van (markt)ontwikkelingen en specifieke lokale omstandigheden komen burgemeester en wethouders tot dat voorstel aan de gemeenteraad. De vastgestelde grondprijzen vormen de basis waarop Zwolle een verantwoord (financieel) grondbeleid kan voeren. De Overijselse hoofdstad werkt met bandbreedtes binnen de diverse bestemmingen voor grond. Binnen die bandbreedtes is maatwerk mogelijk. De grondprijzen hoeven dit jaar daarom niet aangepast te worden.

Elk jaar worden de grondprijzen vastgesteld in een nota, op basis van uitgangspunten uit de Nota Grondbeleid 2009-2013. De hoogte van de grondprijzen is belangrijk. Zo worden grondexploitaties van de gemeente beïnvloed door het prijsniveau. Het is daarmee een van de uitgangspunten van de MeerjarenPrognose Vastgoed. De prognose geeft inzicht in de verwachte financieel-economische ontwikkelingen rond het gemeentelijk grondbeleid. Het gaat dan bijvoorbeeld om beoogde resultaten en risico-inschattingen. De Overijsselse hoofdstad neemt al enige jaren maatregelen om een zo effectief mogelijk grondbeleid te voeren.

Zwolle zit momenteel midden in een herprogrammering van de vastgoedprogramma’s. Belangrijk(ste) onderdeel van de herprogrammering is een analyse van de woningbouwmarkt. Die analyse leidt tot een bijstelling van de Zwolse planning voor woningbouw, kantoren en voor de uitgifte van grond. Daarom zijn de Zwolse grondprijzen belangrijk.

Segmenten

Zwolle verdeelt de grondprijzen in een aantal vastgoedsegmenten. Het gaat dan bijvoorbeeld om woningbouw projectmatig, woningbouw (sociale) huur, (collectief) particulier opdrachtgeverschap, bedrijventerreinen, kantoren, en maatschappelijke voorzieningen – onderverdeeld in voorzieningen zonder winstoogmerk, met winstoogmerk en leisure.

Op de website van de gemeente Zwolle (www.zwolle.nl)  is een volledig overzicht te vinden van de Zwolse grondprijzen.

Artikel delen: