Beweeggedrag Zwolse jongeren bovengemiddeld

Zwolle – De Zwolse jeugd voldoet ruim aan de landelijke beweeg- en fitnorm. Dat blijkt uit onderzoeken, die SportService Zwolle in samenwerking met Kennispraktijk en Sportservice Overijssel, heeft uitgevoerd. In het najaar van 2012 nam SportService Zwolle, in opdracht van de gemeente Zwolle, twee grote onderzoeken af onder de Zwolse jeugd: de Sport- en Beweegscan (basisonderwijs) en de Jeugdsportmonitor (voortgezet onderwijs).

Sinds 2004 is SportService Zwolle in de verschillende Zwolse wijken actief op het gebied van sportstimulering. Om de effecten van deze inzet te monitoren voert de stichting periodiek onderzoek uit onder de doelgroep. In het najaar van 2012 hebben in totaal 3.760 kinderen van 42 verschillende scholen in het basisonderwijs de vragenlijst van de Sport- en Beweegscan ingevuld. De vragenlijst van de Jeugdsportmonitor is beantwoord door 2.576 jongeren uit de gemeente Zwolle, in de leeftijd van 12-18 jaar en van elf verschillende scholen in het voortgezet onderwijs. Het aantal ingevulde vragenlijsten maakt dat op een betrouwbaarheidsniveau van 99 procent uitspraken gedaan kunnen worden over het sport- en beweeggedrag van basisschoolleerlingen en jongeren in de gemeente Zwolle.

Uit de onderzoeken van SportService Zwolle valt op te maken dat kinderen en jongeren over het algemeen zeer positief zijn over de gymnastieklessen die ze krijgen. Al zijn jongeren iets minder positief dan kinderen. Daarnaast worden gymlessen leuker gevonden door sporters, dan door niet-sporters. Belangrijke uitkomsten van zowel de Sport- en Beweegscan als de Jeugdsportmonitor zijn verder de resultaten met betrekking tot de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en de Fitnorm. De NNGB stelt dat kinderen/jongeren (jonger dan 18 jaar) dagelijks zestig minuten matig tot intensief moeten bewegen. De andere norm, de Fitnorm, normeert de gewenste hoeveelheid lichaamsbeweging die nodig is om een goede conditie van het hartvaatstelsel te bewerkstellingen. Deze is vastgesteld op driemaal per week tenminste twintig minuten intensieve lichaamsbeweging.

Voor wat betreft de NNGB scoren Zwolse kinderen met 19,7 procent boven het landelijk gemiddelde (15,7 procent). Het percentage dat aan de Fitnorm voldoet is aanzienlijk hoger (68,6 procent). Deze ligt in Zwolle ook aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 31,7 procent. Klaarblijkelijk sporten kinderen in de gemeente Zwolle vaker intensiever in georganiseerd of anders georganiseerd verband dan landelijk gezien. Hierdoor ziet het beweeggedrag van Zwolse kinderen er over het geheel genomen positiever uit dan het landelijke beeld. Van de jongeren uit de gemeente Zwolle daarentegen voldoet iets meer dan één op de tien aan de NNGB (12,2 procent). Landelijk is dit percentage 13 procent. Maar omdat wel ruim driekwart van de Zwolse jongeren (76,4 procent) voldoet aan de Fitnorm, is ook het percentage dat voldoet aan de zogeheten Combinorm aanzienlijk hoger.

Uit de Sport- en Beweegscan valt verder op te maken dat kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs, logischerwijs, vaker lid zijn van een sportvereniging dan kinderen in de onderbouw (80 tegenover 52,6 procent). In 2008 was 77,6 procent van de kinderen uit groep 7 lid van een sportvereniging en 47,5 procent van de kinderen uit groep 1 en 4 (onderbouw). Hier is dus een lichte stijging te constateren. En voor wat betreft de jongeren in het voortgezet onderwijs is bijna driekwart (74,1 procent) lid van een sportvereniging. Terwijl landelijk 70 procent van de jongeren tussen de 12 en 17 jaar lid is van een sportvereniging. Dit percentage ligt in Zwolle dus duidelijk hoger.

Voor SportService Zwolle zijn de representatieve resultaten van de rapportages zeer waardevol. Zij geven inhoud aan het uitvoeringsprogramma van SportService Zwolle voor nu en in de (nabijgelegen) toekomst. Kernpunten binnen het uitvoeringsprogramma zijn het verhogen van de kwaliteit van het sport- en beweegaanbod binnen onderwijs, buurt en sport en de versterking van de samenwerking tussen onderwijs en sportverenigingen. Tevens zijn het aanbieden van sportstimuleringsactiviteiten, de doorverwijzing naar georganiseerd sportaanbod en de ontwikkeling van anders georganiseerd sportaanbod belangrijke pijlers binnen het programma.

Tot slot is SportService Zwolle zeer blij met de bereidwillige medewerking van de Zwolse scholen. Aan de Sport- en Beweegscan, die is uitgevoerd in samenwerking met Kennispraktijk, heeft 85 procent van de basisscholen meegewerkt. En aan de Jeugdsportmonitor, uitgevoerd in samenwerking met Sportservice Overijssel, deed maar liefst 90 procent van de voortgezet onderwijsscholen mee. Basisschool De Kubus ontvangt vanwege de hoogste respons van SportService Zwolle een sport- en beweegpakket ter waarde van 500 euro. In het voortgezet gezet onderwijs gaat datzelfde pakket naar het Thomas a Kempis College.

Artikel delen:

Reageer