Waterschap participeert in “Hogeschool plassen”

Waterschap Groot Salland, Hogeschool Windesheim, Gemeente Zwolle, kunststof  buizenfabrikant Dyka, Stowa en Grontmij hebben een overeenkomst ondertekend voor de start van een bijzonder en innovatief project, het ‘Hogeschool Plassen’. Met de aanleg van een aangepaste riolering in toekomstige nieuwbouw van de hogeschool, leveren de samenwerkende partners  een bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit. Gescheiden urine-inzameling is vrij uniek in Nederland.

Windesheim investeert in ‘hardware’ door in het nieuwe schoolgebouw 110 scheidingstoilettenen en 30 urinoirs te plaatsen. Speciale leidingen zorgen voor de inzameling en het transport van de urine. De afdeling Civiele Techniek van de hogeschool voert hier onderzoek op uit. Voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek naar afzettingen van urinesteen in inzamel- en transportleidingen, stelt Dyka een werkplek ter beschikking aan een student. Ook bieden Grontmij en Stowa een student een werkplek voor onderzoek naar urinesteen-afzetting en de acceptatie van gescheiden urine-inzameling. De gemeente Zwolle zorgt voor het transport van de urine naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Zwolle van het Waterschap Groot Salland. Het waterschap zet zich vervolgens in om de  ingezamelde urine te behandelen en mogelijkheden voor urineverwerking te onderzoeken.

‘Hogeschool Plassen’ biedt kansen voor gescheiden inzameling van urine. Het waterschap Groot Salland volgt de ontwikkelingen op het gebied van gescheiden sanitatie die de laatste jaren in gang zijn gezet met grote belangstelling. Momenteel doet zich een aantal kansen voor om een bijdrage te leveren aan deze ontwikkelingen. Groot Salland wil graag betrokken zijn bij de ontwikkeling van slimme oplossingen die bijdragen aan het verder verbeteren van de waterkwaliteit en het verlagen van de kosten.

Er zijn verschillende mogelijkheden om het functioneren van de waterketen te verbeteren. Hierbij valt te denken aan het anders omgaan met afvalwater, bijvoorbeeld de gescheiden inzameling van urine en een decentrale zuivering. Met name vanwege de alsmaar stijgende prijs van energie kunnen dit steeds aantrekkelijker alternatieven vormen. Daarnaast is ook de vraag welke organisatie van de waterketen nodig is om technische innovaties door te kunnen voeren. 

De huidige afvalwaterketen functioneert goed voor de oorspronkelijke doelen waarvoor de keten is ingericht, namelijk het beschermen van de volksgezondheid en het milieu. Maar eigenlijk is de afvalwaterketen een vreemd systeem. De urine en fecaliën verlaten netjes gescheiden het lichaam, terwijl het bij elkaar in één pot terechtkomt. Vervolgens wordt het  verdund door spoelwater uit het toilet, huishoudelijk afvalwater in het riool en regenwater. Op de rioolzuiveringsinstallaties wordt het vervolgens weer schoongemaakt en worden de afvalstoffen, die het lichaam gescheiden hebben verlaten, weer uit elkaar te halen. Dit is niet logisch, omslachtig en niet milieuvriendelijk, vindt ook het Waterschap Groot Salland. Zeker omdat de eisen die hieraan gesteld worden alleen nog maar toenemen, bijvoorbeeld als gevolg van de Europese Kaderrichtlijn Water.  

Landelijk en internationaal vindt momenteel veel onderzoek plaats naar de verschillende aspecten van nieuwe sanitatieconcepten die rekening houden met de nadelen van de huidige afvalwaterketen. Het Waterschap Groot Salland volgt de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe sanitatie met grote belangstelling. Dit vanwege het feit dat de verwachting bestaat dat deze ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de realisatie van een betere waterketen. Groot Salland is momenteel betrokken bij meerdere initiatieven voor betere sanitatie. Het gaat hierbij zowel om onderzoeken naar de gescheiden inzameling van urine en faeces als om onderzoeken naar behandelingsmogelijkheden van afvalwater.

Ook bij het Stowa-onderzoek naar een mobiele zuiveringsinstallatie van urine, ‘Urimob’ geheten, is het Waterschap Groot Salland nauw betrokken. In het onderzoek worden technieken bestudeerd, waarmee zoveel mogelijk schadelijke stoffen uit urine kunnen worden verwijderd met behulp van een mobiele installatie. Deze mobiele installatie zou bijvoorbeeld wekelijks de voorraad urine van Windesheim ter plekke kunnen behandelen, zodat het gezuiverde water kan worden geloosd op de riolering of het oppervlaktewater.

Artikel delen:

Reageer