Zes ton voor bereikbaarheid en veiligheid

Zwolle – Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen voor 2013 ruim 3 miljoen euro beschikbaar voor gemeentelijke projecten in West-Overijssel op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

De subsidieaanvragen van de gemeenten worden door de provincie getoetst aan het Provinciaal Verkeer- en Vervoerbeleid en aan het coalitieakkoord ‘de kracht van Overijssel’. In totaal zijn 14 infrastructuurprojecten gehonoreerd voor een bedrag van bijna 2,5 miljoen euro. Voor gedragsbeïnvloeding en verkeersveiligheid wordt in totaal ruim 658 duizend euro ingezet. De uitvoering van deze projecten draagt bij aan het provinciale doel voor een betere doorstroming en het verlagen van het aantal verkeersdoden en –gewonden. Voor Zwolle is zes ton beschikbaar voor de verbetering van de verkersveiligheid van de fietsroute Hermelenweg, een opwaardering van het kruispunt Bloloweg – Katwolderweg en een integrale reconstructie va nde Burgemeester Roelenweg. De ingediende gemeentelijke projecten richten zich vooral op het verbeteren van de infrastructuur in West-Overijssel. Het gaat hier om wegenprojecten en maatregelen die zorgen voor een betere bereikbaarheid en een verbetering van de verkeersveiligheid. Het accent ligt hierbij op de aanpak van locaties waar veel verkeersongevallen plaatsvinden, scheiding van verkeerssoorten, herinrichting van wegvakken, kruisingen, aansluitingen en oversteekplaatsen. Ook de doorstroming op wegen en het aanleggen van fietsvoorzieningen hebben extra aandacht.

Naast maatregelen voor het aanpassen van de infrastructuur richten de gemeentelijke projecten zich ook op gedragsbeïnvloeding. Deze projecten worden vaak in samenwerking met de politie, de scholen, de ANWB, Veilig Verkeer Nederland en het Regionaal Orgaan voor Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO) uitgevoerd. Het gaat bijvoorbeeld om projecten als verkeerseducatie in het basis en voorgezet onderwijs en cursussen voor oudere automobilisten en fietsers.

Artikel delen:

Reageer