Verslag debat Nota van Uitgangspunten MPV

Zwolle – Raadsverslag meningvormende ronde Nota van uitgangspunten Meerjaren Prognose Vastgoed / Heroriëntatie vastgoedprogramma’s / samenvoegen grondexplotaties Hessenpoort I en II :

Op 14 januari heeft de raad Informatief gesproken over de Opinienota Herorientatie Vastgoedprogramma’s. Toen is afgesproken dat het college verder kon gaan met het opstellen van de Nota van Uitgangspunten MPV. Ook is afgesproken dat over die Nota van Uitgangspunten een debat zou worden gevoerd, waarbij tevens gelegenheid geboden zou worden voor terugblikken. Er wordt een uitvoerig en kritisch debat gevoerd, waarbij de fracties ingaan op verleden, heden en toekomst. Ook wordt om verantwoording gevraagd en wordt verantwoording afgelegd. De meeste fracties kunnen op hoofdlijnen instemmen met de voorliggende Beslisnota’s. Een aantal fracties vinden dat het college de raad te summier heeft betrokken. Er wordt van gedachten gewisseld over de manier waarop de betrokkenheid van de raad vergroot kan worden. Sommige fracties hebben scepsis ten aanzien van de wijze waarop en het moment van informeren door het college. Meerdere fracties vinden dat een dynamischer werkwijze vraagt om een meer creatieve benadering, out of the box en van buiten naar binnen denken. Verder worden er nog een aantal verduidelijkende vragen gesteld, bijvoorbeeld over de NIEGG (Niet in exploitatie genomen gronden),de systematiek achter de grondprijzen en regionale afstemming.

Wethouder Piek benadrukt dat hij in de veronderstelling is dat het proces goed doorlopen is. Hij vindt het jammer dat dit door enkele fracties anders ervaren wordt. Hij wil samen met de raad nadenken over een wijze van informeren, waarbij de rol van de raad beter tot haar recht komt, liefst ingepast in de beleidscyclus. Wethouder De Heer gaat in op de punten die aan de orde zijn gekomen met betrekking tot de Nota van Uitgangspunten MPV. Hij gaat in op zijn visie als het gaat om de faciliterende rol die het college voorstaat. Als het gaat om de grondprijzendiscussie vindt de wethouder dat die moet plaatsvinden bij het vaststellen van de grondprijzennota. Hij benadrukt dat er op dit moment met zoveel mogelijk oude en nieuwe partners wordt gekeken naar verschillende manieren om de huizenmarkt weer aan de gang te krijgen. Ten aanzien van de NIEGG geeft de wethouder aan dat de onderbouwing bij deze gronden niet uitvoerig is, maar voldoende voor de accountant om te accorderen. Met de parameters in deze Nota van Uitgangspunten kan op een goede wijze de jaarrekening worden opgesteld.

Wethouder Dannenberg gaat in op de woongerelateerde items die aan de orde zijn gekomen. Nu de groei terugloopt, blijkt dat er behoefte is aan herprogrammering als het gaat om regionale afstemming, de rol van de provincie is daarin voornaam. De flexibiliteit die de nieuwe werkwijze biedt leidt er volgens de wethouder toe dat we beter kunnen meebewegen met woonwensen vanuit de markt. De wethouder zegt toe dat de uitkomsten van het Woononderzoek van Companen zo spoedig mogelijk met de raad zal worden gedeeld. De voorzitter concludeert dat de standpunten voldoende zijn uitgewisseld. De Informatienota kan voor kennisgeving worden aangenomen. De Beslisnota’s kunnen worden doorgeleid naar de Besluitvormingsronde A van het Raadsplein, mits er voor die tijd een notitie van het college komt waarin het college onder andere ingaat op creatieve benadering van de problemen, regionale afstemming en wijze van informeren. De raad wenst, zodra de woonvisie en ontwikkelingsstrategie aan de orde zijn, opnieuw een debat te voeren over deze thematiek.

Artikel delen:
Reacties 82
 1. Wij moeten nadenken over de wijze van communiceren. Wij wijn in de veronderstelling dat het proces goed doorlopen is. Geeft aan dat de onderbouwing niet uitvoerig is. Creatieve benadering. Opnieuw een debat. In welke tijd leven wij. Is er nu niemand die verantwoordelijkheid neemt. Het stuk lezende bekruipt mij het gevoel dat ik een sprookje zit te lezen inplaats van een volwassen stuk. Kan mij de houding van de raad over de geloofwaardigheid nu goed voorstellen.


  Maak melding

 2. @drama, lees het stuk in de Stentor over het geloof van de gemeente-raad in het college. Lees het drama over de tablet sprookje. Kijk naar de kinderlijke discussie over wie nu wel en over wie niet mag twitteren tijdens raadsvergaderingen. Het lijkt wel een peuterspeelzaal. Dit is niet iets wat ik verzin maar hetgeen onze politieke kopstukken in onze stad zelf over zich afroepen. De lokale politiek begint redelijke gelijkenissen te vertonen met de landelijke politiek, ook hier zijn ze erin geslaagd om het vertrouwen van de bevolking kwijt te raken, hebben ze de begroting niet op orde en moeten de mensen bloeden om de financiƫle missers weer recht te trekken.


  Maak melding

 3. @Tante ; niets is zo gemakkelijk als: dit vind ik niets, dat vind ik niets: dus zal de rest ook wel niets zijn. Ik vind dat geen argument. Je zegt ook niets over het onderwerp van bovenstaand verslag, laat staan waarom je (inhoudelijk) het een dramatisch proces vindt.
  Ik blijf het een prima verslag vinden;)


  Maak melding

 4. @ drama; Heb je het verslag zelf of in combinatie met anderen geschreven?
  Het zijn je vrienden die je op je feilen wijzen. Discuseer niet alleen tegen de spiegel.  Maak melding

 5. Drama, als ik je laatste reactie lees. Zie ik een beeld van een klein kind, die stampend tegen zichzelf roept: dit vindt ik niets, dit vindt ik niets. Zou er gewoon nog een Twitter bericht aan wagen. Wanneer wordt de politiek in Zwolle eens wakker, de inwoners zijn het al. >:(


  Maak melding

 6. Drama, wanneer je niet je gal spuwt over Ć”lles wat de gemeenteraad zegt en doet of over Ć©lk optreden van (oud)wethouders, dan ben Ć³fwel zelf deelnemer aan de lokale politiek Ć³fwel anderzins betrokken. De mensen met de “gezonde mening” dat er niets deugt in Zwolle hebben immers altijd gelijk. Het is niet nodig dat zij zich ergens in verdiepen of toelichten waarom ze vinden wat ze vinden. Ze hebben gelijk, punt.:)


  Maak melding

 7. Dame en Drama moeten zich realiseren dat de werkelijkheid hard is. Natuurlijk vangen hoge bomen veel wind, maar dat kun je ook verwachten als je je op de voorgrond profileert. Misschien ligt de verwachting wel te hoog. Als je je verkiesbaar stelt, ga je verplichtingen aan. Als het tegenvalt of dat je de verwachtingen niet waar kunt maken is dit uiteraard spijtig. Het niveau wat Zwolle van haar wethouder en politici mag verwachten is niet het rollebollen over straa over Twitter, het verkeerd informeren van de raad of het verdraaien van feiten. Als je tot dit niveau afdaald roep je de shit over jezelf en je fractie af, mooier kunnen wij het niet maken. Uit de redactie van Dame en Drama is op te maken dat zij waarschijnlijk regelmatig samen komen in de raadszaal om een kroketje te eten.


  Maak melding

 8. ach Kwint, zo kun je mooi zien hoe jouw fantasie al kronkelend met jouw waarheid op de loop gaat: Dame en drama hebben nooit gezamenlijk de raadszaal bezocht; laat staan samen daar een kroketje gegeten.;)


  Maak melding

 9. Als ik de reacties doorlees dan vallen me een paar zaken op.
  Er wordt verwezen naar de Stentor alsof wat daarin staat een goede weergave is. Het stuk van dinsdag was erg eenzijdig en gaf een vertekend beeld van het debat. De maandag niet aanwezige lezer krijgt zo een volstrekt verkeerd beeld.
  Het heeft niets te maken met politiek correct (wat is dat eigenlijk in dit verband) maar alles met de vraag: herken ik in het verslag het verloop van het debat dat ik heb meegemaakt. En dat verloop herken ik in het Weblog-verslag. En daar was ik blij mee.

  Een kritische benadering is prima. Uitstekend zelfs. Maar dan wel op basis van feiten. En dan feiten, die niet uit hun verband worden gerukt.

  Terugkijkend op maandag was het een evenwichtig debat. Natuurlijk werden er noten gekraakt. Het college heeft daarop gereageerd en zaken uitgelegd.
  De hele raad is doordrongen van de ernst, maar ook van omstandigheden die nogal wispelturig zijn. Dat maakt dat we scherp moeten blijven op de ontwikkelingen en dat college en raad dat naar elkaar toe verplicht zijn.


  Maak melding

 10. Ik lees ook iets over een “kinderlijke discussie” over twitteren.
  Wat hebben we afgesproken over twitteren? We gaan geen tijd besteden aan het opstellen van allerlei regels. Wat mag wel en niet. Wanneer wel en niet. We hebben wel afgesproken dat we elkaar aanspreken, wanneer een tweet eigenlijk niet kan (wanneer iemand denkt dat het niet kan). Dat gebeurde maandag, en dat is dus volgens de afspraak. Ik zie daar niets kinderlijks in.
  Mijn persoonlijke twitterregels:
  1. Niet twitteren als ik woordvoerder ben
  2. Houd je aan feiten
  3. Geef geen waarde-oordelen.
  Dan gaat het doorgaans goed.
  Ik laat me graag aanspreken op verkeerd twittergedrag in de raad.


  Maak melding

 11. Zo kennen we John weer

  Er wordt verwezen naar de Stentor alsof wat daarin staat een goede weergave is. Het stuk van dinsdag was erg eenzijdig en gaf een vertekend beeld van het debat. De maandag niet aanwezige lezer krijgt zo een volstrekt verkeerd beeld.

  En nu begrijp ik, eens temeer, waarom ik zo van mijn eens geliefde Zwolsche Courant vervreemd ben…naar ‘De Sensator’.


  Maak melding

 12. Uiteraard zijn er vanuit de politiek meerdere excuses. Of de excusse terecht zijn of eenzijdig zijn, is aan de inwoners om dat te beoordelen. Wat ik wel ervaar is dat de lokale politieke aardig de schijn tegen heeft en door de wanorde die naar buiten komt de indruk wekt de zaak niet op orde en onder controle te hebben. Daarbij lukt het onze wethouders elke keer weer om de inwoners het gevoel te geven dat zij worden misleid en er meerdere belangen spelen. Dit een gave, waar niemand op zit te wachten. Mogelijk dat de wethouders eens op audientie moeten gaan bij hun voorgangers, want die hebben zichzelf al verheven tot geestelijk leider(s), dus wie weet.  Maak melding

 13. Hoezo tante

  de lokale politieke aardig de schijn tegen heeft

  Hier begrijp ik ook niets van en ik (kan natuurlijk enkel voor mijzelf spreken) kijk er ook zeker niet zo sarcastisch tegenaan

  door de wanorde die naar buiten komt de indruk wekt de zaak niet op orde en onder controle te hebben. Daarbij lukt het onze wethouders elke keer weer om de inwoners het gevoel te geven dat zij worden misleid en er meerdere belangen spelen. Dit een gave, waar niemand op zit te wachten. Mogelijk dat de wethouders eens op audientie moeten gaan bij hun voorgangers, want die hebben zichzelf al verheven tot geestelijk leider(s), dus wie weet.  Maak melding

 14. Als ik Tante lees krijg ik weer dat gevoel er wordt geoordeeld, maar niet op basis van oordelen.
  Ik lees over wanorde die naar buiten komt. Wat is die wanorde dan? Omschrijven graag.
  Ik lees dat wethouders het gevoel geven dat inwoners worden misleid en dat er meerdere belangen spelen. Hoe worden inwoners dan misleid en wat zijn die meerdere belangen dan?
  Als Tante daar concreet antwoord op geeft, kan ik daarop pas reageren.
  Ik herhaal: kritisch prima, maar dan wel op basis van feiten.
  Trouwens, wat zijn die meerdere excuses eigenlijk?


  Maak melding

 15. Bedankt voor uw toelichting John van Boven!

  Tante moet nu met de billen bloot. DiscussiĆ«ren op basis van feiten en argumenten. Ik heb de indruk dat deze Tante daar niet zo sterk in is šŸ˜‰


  Maak melding

 16. Dat de Stentor geen feitelijk verslag heeft opgetekend is bijna een breuk met het verleden. Verslaglegging moet ook niet verward worden met verslaggeving. In goede verslaggeving moet plaats zijn voor interpretatie.

  Gevoelens die in de samenleving bestaan, ook als die niet volledig zijn onderbouwd, zijn voor volksvertegenwoordigers die hun taak serieus nemen een signaal dat niet genegeerd mag worden. De burger vraagt niet om sensatie, maar wel om een kritische raadsleden die hun vak verstaan en de juiste vragen stellen. En zonder dat hier nu te bewijzen, daar heeft het echt aan ontbroken. De huidige crisis is maar ten dele een verklaring voor de sfeer van ontkenning die jarenlang in de Zwolse raadszaal heeft gehangen.


  Maak melding

 17. Onduidelijke laatste zin, te vervangen door:

  De huidige problemen in Zwolle zijn maar voor een deel terug te voeren tot de economische crisis, de sfeer van ontkenning, die jarenlang in de Zwolse raadszaal heeft gehangen, is een veel belangrijker verklaring.  Maak melding

 18. Er wordt nu weer iets gesuggereerd. De raad is niet kritisch en stelt niet de juiste vragen. Tjilp heeft geen behoefte dat uit te leggen. Dat laat ik bij hem. Hier hoef ik dan niet op te reageren.
  Ernstiger vind ik de opmerking over de sfeer van ontkenning die in de raad zou hebben gehangen.
  Wat is dat voor onzin. Dit college doet al jaren niet anders dan anticiperen op de omstandigheden. Welke maatregelen moeten we nemen om de crisis het hoofd te bieden en hoeveel budget moeten we reserveren.
  Weer een forse uitspraak die niet onderbouwd wordt.
  Daar helpen we elkaar niet verder mee.


  Maak melding

 19. Dit college en deze raad geloofde tot 6 maanden geleden nog dat de crisis alleen in de rest van de wereld bestond. Alleen Zwolle groeide en de rest van de wereld niet. De hele stad moest gelijktijdig op de schop. Het is het denken van het ‘meer’ geweest in plaats van het denken van het ‘beter’. Nee, dat ga ik niet bewijzen. U hoeft er ook niets mee te doen, maar kan dat wel: neem een goed glas cognac en denk eens terug.


  Maak melding

 20. College en raad hebben jaren geleden de eerste maatregelen genomen om de crisis te lijf te gaan. Hoezo 6 maanden geleden voor het eerst.
  De perspectiefnota’s van de laatste jaren en ook de begrotingen laten zien dat we de laatste jaren fors hebben bezuinigd. Met het zo veel mogelijk ontzien van de zwakkeren in de Zwolse samenleving.
  Er wordt voortdurend gekeken naar projecten die gefaseerd uitgevoerd moeten cq kunnen worden.
  Tegelijkertijd moeten we wel oog hebben en houden voor de gewenste economische kracht van Zwolle. Dat kan niet zonder investeringen.
  Dat Zwolle er naar verhouding goed voorstaat moge blijken uit de positie op de verschillende lijsten. Al moet je daar niet alles aan ophangen.

  Vertel me concreet wat Zwolle verkeerd gedaan heeft. Welke besluiten nooit genomen hadden mogen worden en welke beluiten juist wel genomen hadden moeten worden, maar niet genomen zijn.
  Gelet op je oordeel over college en raad moet dat niet al te moeilijk zijn.  Maak melding

 21. De cognac is nog ingeschonken merk ik. De 6 maanden is bij wijze van; het gaat niet om een maand meer of minder.
  Het ‘lijstjesdenken’ is een bevestiging van wat ik bedoel met ‘meer’. Het leidt ook slechts tot ‘kloongedrag’ (hoera we hebben ook een Ikea, dus we stijgen op een lijstje) en ontkent de unieke intrinsieke waarden (bijvoorbeeld: historische binnenstad) die onze stad heeft.
  En als je onze stad toch als onderneming wilt beschouwen dan geef ik nog mee dat de beste ondernemingen hun ‘eigen waarde’ niet verloochenen, nee die bouwen voort op hun uniciteit.
  (N.B.: met respect dat je hier reageert)


  Maak melding

 22. Even voor Dhr. Van Boven:
  Ik hoor wel eens verhalen aan van (bijna) minima in Zwolle met een handicap.
  Daar vanuit kan ik volgen dat er in die groep onbegrip is m.b.t. het Zwolse bestedingspatroon als het om prestige / luxe projecten gaat.

  Voorzieningen die eerder open stonden tot 110% van het bestaansminimum staan inmiddels op 120% waardoor er groepen teleurgesteld worden.
  Met name de gehandicapten onder de AOW leeftijd (die worden aantoonbaar achtergesteld).

  De WMO draait hen de duimschroeven aan omdat de WMO die opdracht kennelijk heeft en het wordt straks nog veel erger.
  Ook de de AWBZ staat op de schop. Er heerst angst voor de toekomst!

  Een greep van voorbeelden die men als verspilling ziet?
  – Een mislukte parkeergarage.
  – De Fundatie upgraden.
  – Provinciale subsidie van De Fundatie in het geding a.g.v.
  fouten/tijdsoverschreiding.
  – De coating van het OL zwembad laat los (wie betaald dat?)
  – De Rodentoren brug (onnodig en ook nog krom gemaakt).
  – Een lening van 20 miljoen.
  – Investering in derivaten??

  Heeft u het artikel “Ouderen de pineut? En ik dan!?” in de Stentor gelezen?
  Op die grote foto staat een inwoonster van Zwolle afgebeeld (hetzelfde artikel is in het grootste deel van de NL dagbladen gepubliceerd).

  Als u het verhaal wilt horen kan ik u in contact brengen met deze Zwolse.
  Laat het maar weten.  Maak melding

 23. Ik wil graag concrete antwoorden op mijn vragen. Je reactie is van een algemeenheid waarmee is niks kan.
  Als ik aan Ikea denk, denk ik aan werkgelegenheid en niet aan welke plek op welke lijst dan ook. Ik relativeerde de lijsten zelf al. Het zegt wel iets over een oordeel van buitenstaanders over Zwolle.

  Ik constateer voorlopig dat je niet je statement kunt onderbouwen dat college en raad lang gedacht hebben dat de crisis aan Zwolle voorbij gaat. Mijn reactie daarop wordt ook niet weerlegd.

  College en raad wijzen voortdurend op de kwaliteit van onze binnenstad, mee te danken aan de historische componenten en de compactheid.

  Ik heb het trouwens niet over de stad als onderneming. Ik heb het over de economische kracht die nodig is om het sociale hart te kunnen laten spreken.


  Maak melding

 24. Meneer van Boven, met alle respect maar u geeft de indruk dat u druk bezig bent met het schoonhouden van uw eigen straatje en ook geen binding meer heeft met de realiteit. Het constant vragen om voorbeelden neemt het onderbuikgevoel niet weg. Slaap zacht.


  Maak melding

 25. In de richting van DT32 de volgende opmerkingen.
  Als eerste een algemene opmerking. Als ik de begrotingen van de laatste jaren naast elkaar leg, zie ik dat er verhoudingsgewijs nu meer geld naar de sociale dossiers gaat. Bovendien kan het niet zo zijn dat de gaten die het rijk laat vallen per definitie worden opgevuld door de gemeente. De gemeente doet er alles aan om de voorzieningen oppeil te houden.

  Over de voorbeelden die je noemt, kun je verschillend oordelen.
  – De mislukte parkeergarage is geen initiatief van de gemeente (als je de garage bedoelt achter de Dominicanerkerk)
  – de Fundatie upgraden levert een grote bijdrage aan de economische kracht van de stad. De ondernemers merken onmiddelijk wanneer er een tentoonstelling is die veel publiek trekt door een hogere omzet. Buitenlandse kranten schrijven er over. Dat is in mijn ogen een investering die loont.
  – de Fundatie vangt zelf overschrijdingen op
  – coating van OL zwembad laat los. Dat staat wel erg ver van de discussie over de manier waarop Zwolle met zijn geld omgaat. Is verantwoordelijkheid van aannemer, lijkt me
  – ook de Rodetorenbrug is in mijn ogen een verantwoorde investering om optimaal de korte afstand tussen snelweg en binnenstad optimaal te benutten. Is ook nodig omdat de buslijnen een andere route krijgen om de binnenstad (Eekwal) te ontlasten. Dat vraagt om haltes op de Pannenkoekendijk en korte looplijnen naar de stadskern.
  – de derivaten zijn achterhaald. Dt is een technisch verhaal waaruit blijkt dat er in de Zwolse situatie geen risico aan verbonden was. Maar worden niet meer gebruikt.
  – je opmerking over de lening van 20 miljoen kan ik niet plaatsen.i


  Maak melding

 26. @JohnvanBoven
  Net als de gemeente ben je ook aan het ‘juridiseren’ van je gelijk (ook dat bewijs ik hier niet, dat leidt slechts af van de grote lijn). Om maar eens een clichĆ© te gebruiken: stap eens over uw eigen schaduw heen.


  Maak melding

 27. Het valt mij op dat gemeenten steeds meer verworden tot spreekwoordelijke kop van jut. Het is wellicht goed om te weten dat in Nederland 96% van alle belastinginkomsten richting het Rijk gaan. Hetzelfde Rijk dat steeds meer taken decentraliseert en overlaat aan provincies en gemeenten. Saillant detail is dat het hiervoor slechts 75% van de middelen (financiƫn) ter beschikking stelt aan lagere overheden dan het zelf hiervoor nodig had. Persoonlijk vind ik de kritiek op de gemeente Zwolle niet altijd even terecht, verhoudingsgewijs komen de zwakkeren in de Zwolse samenleving er stukken beter af dan in andere gemeenten met een vergelijkbare bevolkingsomvang.


  Maak melding

 28. Ik begrijp het niet meer. Als ik vraag om onderbouwing van kwalificaties, en dat mag ik toch, dan lees ik dat ik mijn straatje schoonveeg, dat ik juridiseer, dat ikover eigen schadw heen moet stappen. Maar ik lees geen onderbouwing van standpunten. Dat hoort toch bij een discussie.
  Ik stop dus. Het gaat niet meer om inhoud. Dat zou wel moeten.

  Ik ben blij met de reativerende bijdrage van Elrey


  Maak melding

 29. @Drama 15.12 Dat is mss wel een goede tip: om samen een kroketje te gaan eten bij een raadsvergadering.;D Zou mijn tweede vergadering van de raad zijn waar ik bij ben. Kunnen we eindelijk Tante, en anderen ontmoeten.


  Maak melding

 30. Maar ik wil natuurlijk alleen met een zo groot mogelijke groep. En zou de nieuwe (als de bevolking mag kiezen) burgemeester van Zwolle wel eens aan het werk willen zien. Bedoel…zie em vaak maar heb um nog nooit aan het werk gezien šŸ˜®


  Maak melding

 31. Tante moet nu met de billen bloot. Discussiƫren op basis van feiten en argumenten. Ik heb de indruk dat deze Tante daar niet zo sterk in is

  Tante, wilt u zich nooit meer met een serieueze discussie bemoeien a.u.b. Raadslid Van Boven doet alle moeite u van repliek te voorzien, maar u blijft doelloos rondschreeuwen. Dan zou ik ook met u stoppen, want een dicussie met u voeren heeft dan echt geen zin.


  Maak melding

 32. @Johnvanboven

  Ik ben blij dat u nog steeds de moeite neemt om als raadslid op dit log te communiceren over besluiten van onze gemeenteraad. Helaas leidt dit niet altijd tot meer en/of een beter begrip voor deze besluiten, maar dat doet niets af aan de waarde van uw inspanningen als volksvertegenwoordiger om wel ‘het gesprek’ aan te gaan.


  Maak melding

 33. Hr. Van Boven,
  Dat de gemeente niet aan de overheid hangt heb ik niet beweerd en snap dat gepaste maatregelen onoverkomelijk zijn.

  Er komt veel informatie vanuit de media en wellicht is dat geheel of gedeeltelijk niet betrouwbaar, maar men leest het wel zoals het de huiskamer binnenkomt en dan worden er conclusies aan verbonden.

  Men heeft het in Zwolle over de verdeling van de centjes, dat blijkt onbegrip op te werpen.
  Daarom zal ik er nog wat meer op ingaan zodat u het onbegrip en de angst misschien toch wat minder weg zult schrijven met politie verantwoorde verhalen waar bepaalde groepen inwoners van deze stad uiteindelijk niks aan hebben:

  -De mislukte parkeergarage (“De Spookgarage”) heeft de gemeenschap uiteindelijk geld gekost.

  -Als De Fundatie zelf de overschrijdingen opvangt is dat positief.
  Opereert De Fundatie zonder gemeentelijke subsidie? Nee…
  Citaat gemeente Zwolle:
  Om dit initiatief financieel mogelijk te maken, heeft ons college een subsidieovereenkomst met de Provincie Overijssel gesloten en een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Hannema-de Stuers Fundatie.
  De Provincie Overijssel subsidieert de bouw (via de gemeente) met ?? 5 miljoen en heeft een structurele subsidieverhoging toegekend aan het museum van ??100.000.
  Stichting Hannema de Stuers Fundatie investeert ?? 1,075 miljoen in de bouw en ??250.00 a ??300.000 in de inrichting.
  De Gemeente Zwolle heeft aan het museum een structurele subsidieverhoging toegekend van ??50.000 en een incidentele subsidieverhoging (3 jaar) van ??25.000. Wij hebben de doorrekening van onze apparaatskosten gelimiteerd. Ook investeren wij in een betere (kunst)routering van het station naar de binnenstad (inmiddels uitgewerkt vanuit het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad).
  Tot en met het eerste kwartaal 2012 lagen we goed op planning.
  In de maanden april en mei zijn complicaties in de uitvoering opgetreden; begin april is ons gemeld dat de berekening van de noodzakelijke staalconstructie onvolkomenheden vertoonde. In de derde week van mei is ons gemeld dat de leverancier van de staalconstructie in staat van faillissement was verklaard. Als gevolg van deze complicaties, die buiten onze invloed liggen, is de oorspronkelijke planning helaas onhaalbaar geworden.
  Hier het hele stuk met verzachtende omstandigheden:
  http://bis.zwolle.nl/cms/Bis.nsf/0/8cf19a815ee75f8dc1257a1e004ff45e?OpenDocument&Click=

  -De coating van het OL zwembad was een media onderwerp en er waren twijfels over de oplossing van dat probleem (ofwel wie dit zou gaan betalen).
  Verder niets meer over gelezen.
  Subsidie: 5 miljoen euro.. (ook noodzakelijk?).

  -Wat kost de Rodentorenbrug? Is dat echt nodig als we het tegen de kortingen van de minima afzetten?

  – Derivaten, citaat over Gemeente Zwolle uit accountant.nl:
  De gemeente is in 2011 een swap aangegaan voor een lening van ?? 10 mln die in 2013 ingaat. ‘Er was toen sprake van een dalende rente. Het leek ons op dat moment voordelig om het rentetarief vast te stellen voor veertig jaar’, aldus Willem Dalhuisen, de kasbeheerder van Zwolle. Volgens hem is er geen sprake van speculatie. ‘We hebben dat geld dan echt nodig voor herfinanciering.’

  -De lening van 20 miljoen?
  Begin september werd een lening van 15 miljoen euro verstrekt door Sparkassen Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG en een van 5 miljoen door S?ddeutsche Lebensversicherung AG. Beide leningen hebben een looptijd van twintig jaar. Per jaar is de gemeente een kleine 7 ton kwijt aan rente.

  U en/of uw partij heeft kennelijk geen belang bij een concreet verhaal van een inwoonster van Zwolle die landelijk in de dagbladen als “slachtoffer” is neergezet?
  (de cijfers over de plussen en minnen m.b.t. de financiele situatie van deze dame zijn over 5 jaar in een bestand gezet wat u of uw partij zou kunnen interesseren)
  Het is u in een vorige reactie aangeboden maar u vergeet kennelijk op dat stukje te reageren?
  Dat valt mij zeer tegen van een partij en een man met een Christelijke grondslag…

  Ik kan u melden dat de SP Zwolle heel anders met dit soort signalen omgaat.
  Vanuit de SP komen hulpdiensten opdraven en de fractievoorzitster komt zelfs op bezoek bij dergelijk schrijnende gevallen…

  Dit moest ik toch even kwijt!  Maak melding

 34. Kijk zo werkt het, de argumenten komen vanzelf meneer van Boven en van de Berg. En dan hebben wij het nog niet gehad over het Tablet project.


  Maak melding

 35. Tjilp en DT32, wat zou jullie lijn dan zijn: geen investeringen meer door de gemeente, maar alle beschikbare middelen verspijkeren over de de inwoners die het het hardst nodig hebben?
  Is het Katwolderplein al definitief afgeblazen? Ik meende dat er vertraging is en dat de wethouder nagaat hoe de kosten die daarmee gepaard gaan gefinancierd kunnen worden. Ik vraag me ook af op wiens conto het eventueel mislukken van dit project moet komen? Is hier geen sprake van een ongelukkige samenloop (crisis)?


  Maak melding

 36. @dame
  Ik heb niet gesteld dat investeringen achterwege moeten blijven. Kortheidshalve: zie mijn inbreng over het denken in ‘beter’ versus ‘meer’ en over aandeel crisis versus aandeel ontkennend college en raad.
  Van raad en college mag, nee moet, kritisch vermogen, inzicht in ontwikkelingen (internetverkopen etc.), lange termijn visie, onafhankelijkheid (van projectontwikkelaars en adviseurs) , oog voor wat er in de samenleving leeft, inzicht in de kernwaarden van de stad en openheid verwacht worden. Jij hebt dat kennelijk wel gezien, ik niet.


  Maak melding

 37. Dat was ook een vraag, Tjilp, ook aan DT32, iig geen stelling. Ik ben het met je verwachtingen eens. Of ik dat gezien heb is vers 2, het omgekeerde trouwens ook. In die zin volg ik de raad te weinig om daarover een gefundeerd oordeel te hebben. Zwolle is niet de enige gemeente met financiƫle problemen. Vrijwel alle grote steden kampen met tekorten op de grond doordat investeringen tegenvallen. Was dat te voorzien? Ik weet dat niet. Heb jij het voorzien pakweg 5 jaar geleden?


  Maak melding

 38. @Dame,
  Ik ben niet tegen investeren, maar wel tegen geld aan (niet noodzakelekij) presitge projecten besteden in een tijd waarbij iedereen de hand op de knip moet houden.

  Ik voorzie dat er keurige burgers (die niet kunnen werken omdat ze een dusdanige beperking hebben dat ze helemaal niets kunnen) in de problemen gaan komen.
  En dat zijn niet eens de AOW-ers, die hebben veel meer voordelen.

  Ik heb een voorbeeldpersoon waarvan alles over de afgelopen 5 jaar op een rij staat en ook wat er tot nog toe bekend is wat er aan zit te komen.
  Dhr, Van Boven is daar kennelijk niet in geĆÆnteresseerd.
  (Eveneens niet in de uitleg op zijn gestelde vragen)
  Ik zet simpelweg de reeds aanwezige en nog komende armoede tegenover bepaalde investeringen waarvan ik denk dat die niet echt noodzakelijk zijn.  Maak melding

 39. Ik begrijp heel goed, DT32, dat mensen die noodgedwongen op of onder de armoedegrens leven, met een zeer kritische blik kijken naar uitgaven zoals jij die noemt. Je noemt het “prestigeprojecten”. Dat is dan kennelijk voldoende om aan te geven dat het zonde van het geld is. Zonder per definitie achter elke door jouw genoemde uitgaven te staan, denk ik in het algemeen, dat een gemeente – net zoals elke burger – moet blijven investeren in de stad. Dat schept ook werkgelegenheid! Het geld wordt niet in de gracht gegooid, maar betaald aan mensen die bijvoorbeeld die rodetorenbrug hebben gemaakt en geplaatst.
  Welke investeringen zijn in jouw ogen wel geoorloofd?


  Maak melding

 40. Dame,

  Laat ik eerst voorop stellen dan ik zelf niet bij de genoemde doelgroep hoor maar er wel enige betrokkenheid mee heb (als burger).

  Natuurlijk moet een stad investeren maar wel op een verstandige manier en met een kritische blik naar de toekomst.

  Die brug is maar 1 voorbeeld (het is ook nog krom en ziet er niet uit).
  En aan een antwoord van een raadslid waar hij vermeldt dat De Fundatie de -tegenvaller- zelf betaald heb ik niks als dat datzelfde museum een forse subsidie opstrijkt. Dan betalen wij dat toch met z’n allen of zie ik het verkeerd?

  Verder blijkt de Gemeente Zwolle niet echt te scoren met het aanbesteden van projecten want het gaat erg vaak erg mis (zie mijn eerder geplaatste opsomming wat overigens lang niet compleet is).

  In bezuinigingsronde nummer 3 die op stapel staat moet er (uit het hoofd) 60 miljoen worden bespaard.
  In die context is bv. een brug gewoon verspilling omdat het geld er niet was en niet is.
  Zwolle heeft recent 20 miljoen in Duitsland geleend (waar Dhr. van Boven niks van zegt te weten…)

  Welke investeringen geoorloofd zijn?
  In goede tijden moet m.i. een gemeente / een land reserves aanleggen om mindere tijden op te kunnen vangen.
  Als een gemeente als Zwolle in slechte tijden dan nog onverstandige investeringen doet gaat het mis.
  Let maar op, daarvoor hoef je niet helderziend te zijn.

  Ik ben van de duidelijke en korte lijnen en wellicht daarom kan ik als zelfstandige nu prima overleven..
  Politici zijn geen ondernemer en vullen gaatjes met praatjes.  Maak melding

 41. @dame
  Je stelt veel vragen en valt zelf in gemeenplaatsen vallen. Jammer en niet erg constructief.
  We kunnen ook in de wapenindustrie investeren, dat geeft ook arbeidsplaatsen.
  Het gaat om beleid en visie, argumenten zijn de onderbouwing. De (Zwolse) politiek lijkt te denken dat het argument eerst komt en na afloop de visie.
  Vandaag in Stentor reactie van belangengroepen, die vroegtijdig gewaarschuwd hebben voor het naderend echec van het Katwolderplein. Niet naar geluisterd.  Maak melding

 42. Als tante volg ik de discussie. De reacties vanuit de politiek zijn gericht, en daar komt ie weer, op het verdedigen van het beleid en dit dek je af door te blijven vragen om feiten. Beste politici, bent u doof of wilt u het niet zien. De inwoners van Zwolle hebben blijkbaar een afwijkende mening als het gaat om het besturen van de stad en het uitgeven van hun geld aan zinloze zaken. Zeker in een periode waar de hand op de knip moet kun je niet met droge ogen uitleggen dat er een misvormde brug moet worden geplaatst, met als argument over een aantal jaren er studenten en verslaafden zijn die daar mooi gebruik van kunnen maken om de binnenstad te bereiken. het omlopen/fietsen van 300 meter om hetzelfde te bereiken is in deze niet belangrijk. Je kunt niet uitleggen dat er een miscalculatie van ?? 400.000,- wordt gemaakt op het project op hetveiland. Je kunt niet uitleggen dat je ?? 70.000,- gaat betalen aan het leveren van 30 ipad’s. Je kunt niet uitleggen dat de gemeente lak heeft aan de door haar zelf opgelegde regels en handeld in strijd met bestemmingsplannen. Je kunt niet uitleggen dat je nieuwbouw pleegt en het parkeerprobleem niet hebt onderkent. Je kunt niet uitleggen dat een wethouder niet eens weet hoeveel mensen met een beperkingen in dienst zijn bij zijn gemeente. Je kunt niet uitleggen dat ?? 200.000,- aan innovatievere wordt verkwanseld. Je kunt niet uitleggen dat de PGB gelden niet op tijd worden uitbetaald. Je kunt niet uitleggen dat er mensen worden ontslagen bij TSN door toedoen van een wethouder. Je kunt niet worden bestuurd door wethouders die zich in allerlei bochten moeten wringen om hun beleid te verdedigen en bij voortduring sorry moeten zeggen. Je kunt niet uitleggen dat een gemeente haar begroting niet op orde heeft. Je kunt niet uitleggen dat een raad B&W ongestraft laat als ze verkeerd zijn geĆÆnformeerd, dit is een doodzonde die in Zwolle met de mantel der liefde wordt afgedekt en niet politiek durft af te rekenen. Je kan het alleen maar verklaren als je bestuurders hebt die of niet weten waar ze mee bezig zijn of niet capabel zijn. Zwolle is niet op weg om zich te vestigen onder de tien grootste steden, Zwolle is op weg om zich te rangschikken in de lijst van de tien steden met de meeste problemen. Het verbaasd mij dan ook niet dat de discussie die wij nu voeren een van de langslopende is op weblog Zwolle. >:(


  Maak melding

 43. Tjilp, ik stel vragen omdat ik graag preciezer wil weten wat de critici, zoals jij en DT32 bedoelen. DT32 gaat daarop in en dat geeft mij de kans om verder te discussiĆ«ren. Ik weet niet wat je met “gemeenplaatsen” bedoelt, maar ik denk mijn opmerking dat investeringen werkgelegenheid opleveren. Ik stel dat omdat mijn indruk van de kritiek is dat mensen vinden dat er niet geĆÆnvesteerd moet worden zolang er mensen zijn die niet kunnen rondkomen van hun geld. In dat licht vind ik het relevant aan te geven dat blijven investeren ook in crisistijd goed is, omdat het de economie draaiend houdt. Ook al is dat op een laag pitje. Daarnaast moet een gemeente blijven investeren om de stad op peil te houden, niet alleen onderhoudsinvesteringen maar ook investeringen die een stad aantrekkelijker, bereikbaarder etc maken. De voorbeelden die genoemd zijn, ken ik niet allemaal, of iig heb ik niet bij alle de raadsdebatten gevolgd. Gisteren wel even gesnuffeld over de rodetorenbrug. Dat loopt al jaren. Pas in 2009 ging de kogel definitief door de kerk in de gemeenteraad. Wat ik zag was dat er een visie aan ten grondslag lag over parkeerbeleid en over de Kamperpoort. Daar kun je het mee oneens zijn, maar het is niet juist te doen alsof college en raad zomaar wat besluiten. En dat was de indruk die ik kreeg uit een aatal bijdragen. En natuurlijk maakt een gemeentebestuur fouten, zeker wanneer je dingen achteraf beoordeeld. Natuurlijk gaan er gaandeweg zaken mis, zoals een faillissement van een bedrijf, tegenvallende prijzen, noem maar op. Dat is verwijtbaar wanneer er tevoren onvoldoende is nagedacht. Ik vind het niet verwijtbaar wanneer dat gebeurt door veranderende omstandigheden die tevoren niet – of niet in die mate – te voorzien waren. Zoals de crisis, de bezuinigingen door het kabinet Rutte, door het Lenteakkoord en nu door het Regeerakkoord van Rutte/Asscher. Dat er bezuining ging worden was sinds 2009 bekend, de hoogte ervan niet.


  Maak melding

 44. Beste Dame, niet verschuilen achter het huidige kabinet. Een gemeente is en blijft zelf verantwoordelijk voor haar beleid. In het bestuur van de stad moeten capabele mensen zitten die snel kunnen anticiperen en het lef hebben om dan ook onpopulaire maatregelen te nemen door projecten te stoppen dan wel bij te sturen. Zwolle draaft maar door, maar door, maar door. Er komt een moment dat het allemaal niet meer te overzien is, maar ja dan is de stad waarschijnlijk toe aan nieuwe gemeenteraadsverkiezingen en verdwijnen de huidige politici naar het bedrijfsleven of de landelijke politiek en laten een stad achter met alleen maar problemen en schulden voor jaren. Iets minder ambitie en oog voor de realiteit zou ons college sieren.


  Maak melding

 45. Tante, ik verschuil me nergens achter. Dat gemeenten zwaar worden getroffen door de bezuinigingen is algemeen bekend. Niet alleen door kortingen, maar ook door decentralisaties die met veel minder geld overkomen dan dat er nu voor is. Ga er maar aan staan. Ook de grondexploitatie, jarenlang een melkkoe blijkt nu een last te zijn. Dat was deels te voorzien toen de crisis begon, maar de mate waarin de last zich nu openbaart niet.
  Achteraf een beetje roepen dat het gemeentebestuur alles verkeerd doet, is makkelijk. Heb jij in 2008/2009 al gewaarschuwd voor financieel zwaar weer?


  Maak melding

 46. Beste Dame, politiek bedrijven en een gemeente sturen is een moeilijke en zware klus. Daar heb je capabele mensen voor nodig. De kwaliteit toont zich niet in goede maar juist in slechte tijden. Als je een functie in de politiek aanvaart dan weet je dat je niet alleen kwetsbaar bent maar dat de groep/stad hoge eisen aan je mag stellen. Als je telkens weer je excuses moet aanbieden. Geen antwoord weet op gestelde vragen, en de begroting niet op orde weet te houden, is de rechte vraag: zijn huidige politiek leiders de Leers waar de stad NU behoefte aan heeft en de stad door zwaar weer kunnen leiden. De vraag of de inwoners van Zwolle, want daar reken ik mij toe, zwaar weer aan hebben zien komen, is een verkeerde vraag en ontslaat onze ploitici niet van hun verantwoordelijkheid, want van de inwoners van Zwolle mag worden verwacht dat zij hier adequaat mee omgaan, exact hetzelfde dat wij van onze politici mogen eisen. Nogmaals, als je die capaciteiten niet bezit, heb je niets op bestuursniveau te zoeken.  Maak melding

 47. “Leers”… Heb je zijn activiteiten in Maastricht wel goed gevolgd, Tante? Een Bing-onderzoek, grote politie-inzet op het woonwagenkamp, op zich een goede actie, maar er wel toe leidend dat burgers die met een inbraak werden geconfronteerd voor een dicht politiebureau kwamen te staan, flatgebouwen die gesloopt moetsen worden terwijl de bewoners er naar volle tevredenheid woonden. Nee, als jij inwoner van Maastricht was geweest, dan had je WeblogMaastricht ook kunnen vullen met negatief commentaar.
  Als ik je goed begrijp vindt je dat ons gemeentebestuur voornamelijk of alleen uit incapabele mensen bestaat. Waarom stellen capabele mensen zich dan niet beschikbaar? Stel jij je beschikbaar?
  En hoeveel inwoners zijn inmiddels niet in de problemen gekomen omdat ze hun ontslag niet hebben voorzien en/of omdat ze hun leefpatroon niet tijdig hebben aangepast? Heb je daar ook cijfers over?


  Maak melding

 48. Dame je slaat aan op Leers. Helaas hebben tablets de nare eigenschap om woorden soms anders weer te geven dan bedoeld. Leers moet zijn leiders. Kun je nagaan waar tablets toe kunnen leiden. Vandaar natuurlijk die ?? 90,- per uur voor het begeleiden van het tablet project van wethouder Dannenberg. Nee ik stel mij niet beschikbaar omdat ik niet in de politiek tot mijn recht zal komen. Als inwoner behoudt ik mij wel het recht voor om op de huidige politici te reageren. Als inwoners vertegenwoordigen zij mijn belangen en betaal ik mee aan hun salaris hetgeen mij recht van spreken geeft. Begin je weer over cijfers, je lijkt dhr van Boven wel. Kunnen politici het alleen maar hebben over cijfers. Is er dan geen enkel menselijk trekje bij politici zoals gevoel.


  Maak melding

 49. In de jaren voorafgaande aan de huidige crisis is er geregeld door deskundigen gewaarschuwd voor het ontstaan daarvan.
  Deze waarschuwingen werden helaas in de wind geslagen en de brengers ervan werden geridiculiseerd als negatieve doemdenkers.
  Vele politici hebben, buiten een gebrek aan realiteitszin, louter eurotekens in de ogen gehad en zadelen nu de burgers op met de kwalijke gevolgen.
  Om nu te zeggen dat de crisis niet te voorzien was is een gotspe en een lafhartige poging om het eigen straatje schoon te vegen.


  Maak melding

 50. Bericht door Johnvanboven, op 13 februari 2013 om 22:14

  College en raad wijzen voortdurend op de kwaliteit van onze binnenstad, mee te danken aan de historische componenten en de compactheid.

  Wijzen en praten worden zoals veel vaker niet omgezet in daden gezien het instemmen met de sloop van historische componenten aan de Melkmarkt.


  Maak melding

 51. Is er dan geen enkel menselijk trekje bij politici zoals gevoel.

  Als je met gevoel “empathie” bedoelt, dan denk ik dat veel politici daar juist mee behept zijn en dat dit voor velen een drive is geweest om zich beschikbaar te stellen voor de raad. Wanneer je bedoelt “onderbuikgevoel”, dan hoop ik dat onze politici zich daardoor niet laten leiden, maar dat zij afgaan op feiten.


  Maak melding

 52. Beste Dame, als onze politici zich laten leiden door feiten, vraag ik mij af in welke grot zijn wonen. Want alleen als je afgeschermd bent van de realiteit is het beleid verklaarbaar.


  Maak melding

 53. Ik heb net even gescrold binnen de WLZ-site. Ik kom vanaf 2007 soms wel protesten tegen investeringsplannen tegen, maar die zijn vaak gericht op mooi vs lelijk, verkeerde plek etc. Over de crisis wordt nog niet gerept. Wel over groei, ambitie en wensen. Toen de crisis uitbrak heeft de rijksoverheid de medeoverheden opgeroepen te blijven investeren om te oorkomen dat de bouwsector helemaal zou instorten. Dat hielp in die tijd ook, omdat het relatief lang duurde voor de gevolgen van de crisis zich vertaalde in werkloosheid en verminderd consumentenvertrouwen. Wanneer zaken eenmaal in gang zijn gezet, wordt stoppen lastig omdat je daarmee al het voorbereidingsgeld over de balk gooit. Bovendien is de verwachting bij veel van genoemde projecten dat ze een positieve impuls geven aan de stad.


  Maak melding

 54. Dame, vreemd. Eerst de landelijke politiek de schuld geven en nu blijkt dat lokaal gehoor is gegeven aan de oproep vanuit de landelijke politiek. Toch weer een vorm van verschuilen. . Is dit vanuit het ontbreken van eigen visie of het niet durven nemen van verantwoordelijkheid. Nederland ziet wat de oproep en het volgen heeft opgeleverd. De bouw heeft hier geen voordeel van gehad, in tegendeel zelfs. Je kunt beter een ton aan voorbereidingsgeld kwijt zijn dan je stad opzadelen met een milijoenen schuld. Helaas heb ik nog geen enkel project gezien dat een positief impuls heeft gegeven aan de stad. Het zijn vaak natte dromen die niet uitkomen. Want je weet dromen zijn bedrog.


  Maak melding

 55. Mediamarkt? Hanzelijn? Bevrijdingsfestival? Fundatie? IJssculpturen? Ikea? Stadion PEC? Sommige projecten/initiatieven hebben zich al bewezen, andere zullen zich nog moeten gaan bewijzen. Wie in de toekomst kan kijken, wordt aangeraden zich vooral beschikbaar te stellen voor de lokale politiek, als er al geen roep is tot de hogere politek.


  Maak melding

 56. Mediamarkt, IKEA, PECZwole, leg mij nu eens uit wat de impuls is. Korte bezoekjes die gericht zijn om de lokatie te bezoeken en de kas van het concern te spekken. Oh ja je hebt gelijk de bussen met supporters van PeCZwolle gaan na afloop massaal winkelen een echte impuls voor de winkeliers. De bezoekers gaan na het festival gezellig winkelen weer een een impuls voor de middestand. Het onderzoek bewijst het tegeovergestelde. Festivalterrein vol, stad leeg. Droom verder Dame


  Maak melding

 57. Is goed, Tante. Dan droom ik ook maar meteen dat jij niet verder verzuurd, want dat gun ik niemand. Met een beetje optimisme en vrolijkheid is het leven heel wat draaglijker dan met doemdenken en negativiteit. Dat vergalt alleen maar. En nu maar hopen voor je dat dromen soms wel uitkomen.:P


  Maak melding

 58. Dame, vreemd dat de bevolking van Nederland doom denkers worden. Als je het al niet bent, wordt je het vanzelf. Sla de krant open en de politiek heeft de boventoon. De ene flater na de andere. Politici die tijdens hun zitting in de kamer als hardste schreeuwen om nivellering, alles delen en kritiek hebben op iedereen die meer verdiend dan de Balkenendenorm, maar na hun vertrek uit de kamer aan het werk gaan bij multinationals, op naar het grote geld. Voorbeelden en feiten hoef ik je tdit keer toch niet te noemen hoop ik.


  Maak melding

 59. Spreek maar gewoon voor jezelf, Tante. Het “ik-en-velen-met-mij”-argument spreekt mij niet zo aan. Het vertrouwen in de politiek wisselt. Bij de val van het kabinet Rutte daalde het naar ca 40%, maar aan het eind van 2012 stond het bijna op ca 55% (bron: SCP; burgerperspectieven 2012-4). Ca. 74% van de kiesgerechtigden maakte gebruik van het stemrecht. Deze mensen vinden de politiek iig de moeite waard om de gang naar de stembus te maken.
  Ik zou het eerder akelig vinden wanneer iedereen vierkant achter elk besluit zou staan. Dat komt alleen in dictaturen voor. En zoals gezegd, natuurlijk worden er fouten gemaakt. Waar niet? Niet alles waar je het niet mee eens bent, is echter “fout”. Vanuit een ander wereldbeeld of een andere visie komt je op andere maatregelen. De oppositie laat dat keer op keer zien. Het zou mijn keuze niet zijn om in deze kabinetsperiode met deze recessie op hooguit 3% begrotingstekort te komen. Die keuze is echter wel gemaakt, als gevolg van een compromis tussen PvdA en VVD. Dat betekent dat er behoorlijk bezuinigd moet worden. En dat doet pijn, overal, maar het hardst in die gezinnen die het al niet breed hebben. Daar kun je best een discussie over voeren – over andere beleidskeuzes ook – maar waar ik tegen ageer is de stelling dat “politici dom, zelfzuchtig, niet integer, incapabel en vul-maar-in zijn”. Zoals al eerder in jouw richting gezegd: het zijn net mensen…
  Dat veel mensen somber zijn over de toekomst, is natuurlijk niet vreemd. Deze recessie eist slachtoffers. Je zult er maar bij horen. dat wens ik niemand toe.


  Maak melding

Reageer