Samenwerken daling Voortijdig Schoolverlaten

Zwolle – De RMC-regio IJssel-Vecht werkt al jaren aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaters. Dat dit beleid zijn vruchten afwerpt blijkt wel uit de laatste cijfers. Met een percentage van 2,4% in het schooljaar 2011 – 2012 is het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio laag ten opzichte van de rest van het land (2,7%). Om het aantal nog verder omlaag te brengen, heeft de regio een meerjarenbeleidsplan Voortijdig Schoolverlaten voor de jaren 2013 – 2016 ontwikkeld.

Dit plan draagt bij aan de missie van de Regio IJssel-Vecht die luidt: alle voortijdig schoolverlaters in beeld en geen jongere aan de zijlijn. Dit doen we door extra in te zetten op het behalen van een startkwalificatie. Hiermee krijgt de jongere een goede uitgangspositie in de maatschappij. De regio IJssel-Vecht doet het dus goed als het gaat om het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Gevolg is wel dat de groep die overblijft, steeds meer een ‘harde kern’ wordt van de moeilijkere gevallen. Een afname in aantallen schoolverlaters, betekent dus niet automatisch een afname in inspanning die het kost om deze groep bij te staan. Met een gericht beleid wil de regio de toekomstperspectieven voor deze jongeren vergroten en de vraag naar gemeentelijke sociale voorzieningen verkleinen. Om dit te bereiken zoeken de gemeenten aansluiting bij bestaande pilots en projecten op het gebied van onderwijs, sociale zaken en jeugdzorg.

Effectiever

Door gezamenlijke afspraken te maken en gezamenlijk beleid voor de komende jaren op te stellen, kunnen de gemeenten effectiever voortijdig schoolverlaten bestrijden. Er wordt zoveel mogelijk preventief gewerkt vanuit het principe één kind, één gezin, één plan, één regisseur.

Voor partners van de gemeenten, waaronder scholen, CJG’s en UWV, is eenduidig beleid ook praktischer omdat ze maar met één partij te maken hebben in plaats van met verschillende gemeenten. Het meerjaren beleidsplan biedt een basis voor een eenduidige regionale VSV-aanpak en een lokale verankering daarvan. De gemeenten uit de regio zorgen zelf voor lokale verankering. Hiervoor werken zij samen met scholen en ketenpartners, waaronder de CJG’s.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. We zijn er trots op dat we de RMC regio IJssel-Vecht mogen faciliteren bij het uitvoeren van hun taak om het aantal VSV’ers terug te dringen. De visie van het RMC regio IJssel-Vecht sluit heel goed aan op de visie van Dilemmamanager en de methode van werken die wij hebben ontwikkeld waarbij we zowel de jeugd- als de volwassen keten kunnen faciliteren bij het objectief uitvoeren van hun taak.

    Het doel is een objectieve diagnose te kunnen stellen om vervolgens een passend traject te bepalen om jongeren weer terug naar school of naar werk te begeleiden.
    Dit in het kader van preventieve vroegsignalering in het onderwijs, ouderbetrokkenheid, opvoedondersteuning, professionalisering van ketenproffessionals en management en sturingsinformatie.

    “ZIE ME STAAN EN NEEM ME SERIEUS”    Maak melding

Reageer