SP wil renovatie woningen Binnengasthuisstraat

Zwolle – De SP wil van het stadsbestuur weten wat de stand van zaken is in de Binnengasthuisstraat. Woningstichting Openbaar Belang is daar gestart met een project om de woningen te renoveren en energiezuinig te maken. Er zijn 16 huurwoningen samengevoegd tot 8 koopwoningen. Het onttrekken van deze huurwoningen aan de markt zou worden gecompenseerd door de 12 portiekwoningen aan het begin van de straat te slopen en te vervangen door nieuwbouwwoningen. Nu blijkt echter dat de 16 appartementen wel zijn samengevoegd tot koopwoningen, maar dat de woningstichting niet van plan is om de 12 portiekwoningen de komende 10 jaar te renoveren of te vervangen.

SP fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘De sociale huurmarkt zit op slot in Zwolle. Het is daarom zeer onverstandig en onwenselijk om huurwoningen te onttrekken aan de markt zonder daar nieuwe sociale huurwoningen aan toe te voegen. Het zou goed zijn als de wethouder zich hierover uitspreekt. Er is bovendien een overeenkomst uit 2008 tussen de stichting Gasthuizen en Openbaar Belang waarin is afgesproken dat de 12 portiekwoningen zouden worden vervangen. Van die afspraken lijkt nu niets terecht te komen.’

De 12 portiekwoningen zijn zeer verouderd: er is nauwelijks sprake van isolatie, er is geen centrale verwarming en de geisers zijn ook zeer oud. De SP stelt voor om de 9 ton die door Openbaar Belang in 2011 is gereserveerd voor de sloop en vervanging van de portiekwoningen in te zetten voor renovatie van deze verouderde woningen, bijvoorbeeld door de woningen te isoleren en centrale verwarming te installeren.

Brief SP:

Geacht college,

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde van de gemeenteraad wil ik namens de SP vragen stellen over de woningen aan de Binnengasthuisstraat.

Inleiding

Aan de Binnengasthuisstraat zijn vorig jaar 16 appartementen samengevoegd tot 8 eengezinswoningen die door woningbouwcorporatie Openbaar Belang verkocht worden . De 24 gerenoveerde sociale huurwoningen zijn bestemd voor senioren waar ooit de Gasthuizen voor werden opgericht. De huizen zijn energiebesparend. Aan het begin van de straat staan echter ook nog 3 huizenblokken (portiekwoningen) met daarin 12 appartementen die niet gerenoveerd worden, 1 kantoorpand en 2 monumentale woningen.

Een deel van deze woningen stonden leeg, maar worden binnenkort weer verhuurd. In het jaarverslag van Openbaar Belang 2009 en 2011 staat dat de 12 portiekwoningen in 2012 zouden worden gesloopt om daarvoor 20 nieuwbouwwoningen te realiseren . Daarvoor is een voorziening getroffen van ruim 9 ton. Onlangs heeft Openbaar Belang een brief verstuurd naar een bewoner waarin wordt bevestigd dat Openbaar Belang heeft besloten om de 12 portiekwoningen de komende 10 jaar in stand te houden en door te exploiteren. Naast het uitvoeren van gepland schilderwerk in 2013/2014 blijft het bij regulier onderhoud voor de komende jaren gehandhaafd. De leegstaande woningen gaat Openbaar Belang weer verhuren. De huur voor de niet-gerenoveerde portiekwoningen is (voor de laatste huurder) € 350. De WOZ-waarde van de woningen is € 85.000.

aantal woningen voor de revitalisering:

sociale huurwoningen 24 sociale huurappartementen 16 portiekwoningen 12 monumentale woningen 2 kantoorpand 1 totaal 55.

aantal woningen na de revitalisering

sociale huurwoningen 24 gerevitaliseerd koopwoningen 8 gerevitaliseerd (worden nu tijdelijk verhuurd) portiekwoningen 12 geen renovatie monumentale woningen 2 geen renovatie kantoorpand 1 gerenoveerd totaal 47 De portiekwoningen worden niet gesloopt en vervangen door nieuwbouwwoningen, terwijl dit wel met de Stichting Gasthuizen is overeengekomen toen deze de woningen aan woningstichting Openbaar Belang verkocht. De woningen zijn zeer verouderd: er is nauwelijks sprake van isolatie, er is geen centrale verwarming en geisers zijn zeer verouderd en moeten gekocht/gehuurd worden.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:

1. Acht het college – gezien de stijgende vraag naar sociale huurwoningen en de steeds langer wordende wachtlijsten – het wenselijk dat er 16 huurwoningen aan de sociale huursector worden onttrokken, terwijl in eerdere afspraken dit niet het geval zou zijn? Zo ja/nee, kunt u dit toelichten?

2. Op welke wijze worden de onttrokken huurwoningen weer toegevoegd aan de huurmarkt in Zwolle? Kunt u dit toelichten?

3. Kan het college de overeenkomst van 1 mei 2008 tussen de Stichting De Gasthuizen en Openbaar Belang aangaande de verkoop van de woningen aan de Binnengasthuisstraat aan de Raad toesturen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het waar dat woningstichting Openbaar Belang de komende 10 jaar de 12 portiekwoningen aan het begin van de straat niet renoveert en de woonomstandigheden van deze huurders niet verbetert ondanks dat er op de website van de woningstichting is te lezen dat ‘uit technisch onderzoek bleek dat de woningen niet voldeden aan de eisen van deze tijd op het gebied van geluid, energie tot comfort en grootte’ . Is het college bereid om dit technische onderzoek naar deze woningen aan de Raad te doen toekomen?

5. Acht het college het wenselijk dat de bewoners van de portiekwoningen aan het begin van de straat worden geconfronteerd met de komende 10 jaar slechts ‘reguliere onderhoud’ en geen isolatieverbeteringen of vervanging van de geisers? Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen? Zo ja, kunt u dit toelichten?

6. Ziet het college mogelijkheden om met Openbaar Belang afspraken te maken om de vrijgevallen voorziening van 9 ton (welke zou worden ingezet voor sloop van de 12 portiekwoningen) in te zetten voor woningverbetering van deze 12 portiekwoningen aan het begin van de straat? Zo nee, wat is hiervan de reden?

7. Is het waar dat een deel van de portiekwoningen wordt verhuurd aan het Leger des Heils? Zo ja, is hiervoor een bestemmingsplan wijziging nodig en is deze verleend? Kunt u dit toelichten?

8. Wat wordt de precieze huurprijs van de 12 portiekwoningen na eventuele aanpassing van de huurprijs aan de plannen in het regeerakkoord?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie ; Tjitske Siderius

Artikel delen:
Reacties 2
 1. uit de jaarrekening van Openbaar Belang 2011 blijkt een resultaat van 3.4 miljoen dit dient gecorrigeerd te worden met 9 ton voor de voorziening aan de Binnengasthuisstraat, huuropbrengst voor Openbaar Belang is 13 miljoen dat geeft een resultaat van 4.3 miljoen
  Daarnaast heeft het kantoorpand Binnengasthuisstraat 1 (waar investeringen voor zijn gedaan) een balanswaarde in de jaarrekening van 2011 die hoger is dan het bedrag wat betaald is voor alle woningen aan de Binnengasthuisstraat (jaarrekening 2008).
  De WOZ-waarde van de kleinste portiekwoning is 85.000 euro dus minimaal 1 miljoen voor de 12 portiekwoningen,
  En dan geen geld voor renovatie?

  Ik begrijp het niet.

  Dat 40 procent van de gerevitaliseerde woningen is afgenomen van de sociale huursector, past niet bij de uitgangspunten van zowel Openbaar Belang als Stichting Gasthuizen. Als je daar bij telt de toegezegde woningen in de jaarrekening van 2011, worden er 24 woningen onttrokken aan de sociale huursector

  Wat meer schaamteloos is de aanvraag van Openbaar Belang voor een film over de historie van de stichting Gasthuizen van 2.500 euro terwijl de historie in 30 seconden wordt besproken en de rest een promotie is voor de architect, de aannemer en de woningstichting, of de toekenning van die subsidie daar ben ik nog niet uit.

  Wellicht was het beter geweest om een eeuwenoude tradities te herstellen en de bewoners van de portiekwoningen een lange Jaeger onderbroek en wat borstrokken te geven.  Maak melding

Reageer