Onduidelijk bestemmingsplan Assendorp

Zwolle – Maandagavond vond tijdens de raadsvergadering een Meningsvormende ronde plaats over het vaststellen van bestemmingsplan Assendorp. Dit grotendeels conserverende bestemmingsplan komt in de plaats van 16 verouderde bestemmingsplannen. De huidige structuur van de wijk is het uitgangspunt voor het opstellen van het bestemmingsplan. In enkele gevallen vinden er beperkte wijzigingen plaats in de bestaande planologische situatie. Er zijn 198 zienswijzen ontvangen. 

Samengevat stelt het college voor in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen, met de nota van wijzigingen en met het gewijzigd vast te stellen van het bestemmingsplan. Er hadden zich maandag twee insprekers gemeld. Dhr. Habers en dhr. Van Duinen stellen namens Bewonersbelang Deventerstraatweg dat de gekozen begrenzing van het bestemmingsplan ongewenst is. Zij laten ter illustratie een aantal plaatjes zien van de plaatselijke situatie en pleiten er voor de oorspronkelijke begrenzing van het bestemmingsplan te hanteren. Verder spreekt mw. Van Snick in namen de Vereniging Vrienden van Assendorp. Ook zij vindt het onbegrijpelijk dat de Deventerstraatweg zelf, het fietspad, de parkeerplaatsen en de ventweg bij het bestemmingsplan Spoorzone komen. De fracties haken in op de insprekers en spreken hun verbazing uit over de reactie op de zienswijze waarin gesteld wordt dat het college vrij is om plangrenzen te bepalen. Zij vragen de wethouder steekhoudende argumenten aan te dragen waarom gekozen is voor deze grensverlegging.

Wethouder Piek zegt dat beantwoording van zienswijzen een formeel juridisch karakter heeft en dat het geen uitwisseling van argumenten is. De wijze van communiceren kan echter beter. Hij legt uit dat in juni 2011 bij de afbakening van het projectgebied van de Spoorzone een grens getrokken is bij het fietspad. Later is besloten de grens te leggen bij de gevels. Er was behoefte een duidelijke en harde begrenzing. Bij het opstellen van het conserverende bestemmingsplan Assendorp is deze grens dan ook aangehouden. Inmiddels wordt ook de huidige planologische situatie van het gebied Spoorzone vastgelegd in een conserverend bestemmingsplan. Hierin kunnen bewoners zien dat er geen wijzigingen zullen plaatsvinden in de bestemming ter hoogte van de Deventerstraatweg. De planning is dat dit bestemmingsplan ook binnenkort ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. Wethouder Piek geeft aan dat bewoners niet bang hoeven te zijn voor de grootschalige ontwikkelingen die ooit te zien waren in de houtkoolschets van Jo Coenen. Die ontwikkelingen komen er niet. Hij zegt toe bereid te zijn met de bewoners van de Deventerstraatweg in gesprek te gaan om zaken nog eens te verhelderen. Omdat het materieel toch niets uitmaakt waar de grens ligt, vragen fracties wat de consequenties zijn van het hanteren van de oorspronkelijke plangrens. Wethouder Piek antwoordt dat dit heel veel werk met zich mee zal brengen en procedures over moeten. Hier is veel tijd mee gemoeid en extra kosten. Op een vraag over de parkeerproblematiek in de wijk zegt de wethouder hierover nog in gesprek te gaan met collega wethouder De Heer. Over de voortgang van de realisatie van de horecavoorziening in park De Wezenlanden meldt de wethouder dat er over niet al te lange tijd concrete plannen naar buiten komen. Aan het eind van de vergadering doet de woordvoer- der van GroenLinks de suggestie om het bestemmingsplan Assendorp tegelijk vast te stellen met het binnenkort te ontvangen conserverende bestemmingsplan Spoorzone. De fracties stemmen hier mee in. De agendacommissie wordt gevraagd om zodra het bestemmingsplan spoorzone is ontvangen beide plannen te agenderen in een besluitvormingsronde-A. Verder zal naar aanleiding van een vraag van D66 worden nagegaan of in het beslispunt de juiste bestemmingsplanversie is vermeld.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Gewoon een lijntje verschuiven, niemand die het ziet em hoppa je hebt een flat voor je deur.
    Simpeler kunnen we het niet maken….. >:(


    Maak melding

Reageer