Financiële positie PEC Zwolle voldoende

Zwolle – De gemeenteraad van Zwolle heeft op 8 december 2009 besloten om een gemeentegarantie aan FC Zwolle (nu PEC Zwolle) te verstrekken waarbij één van de voorwaarden was dat er een prestatiecontract zou worden afgesloten tussen de gemeente Zwolle en FC Zwolle. Deze is begin 2010 afgesloten, in dit contract zijn de tegenprestaties opgenomen die door FC Zwolle (moeten) worden geleverd voor het garant staan door de gemeente Zwolle. De financiële positie van de club is dusdanig dat er geen bijstelling hoeft plaats te vinden vanuit de gemaakte afspraken m.b.t. het verstrekken van de gemeentegarantie. 

Het negatieve eigen vermogen blijft een punt van zorg en zal aandacht blijven vragen van de clubleiding. Ook moet worden geconstateerd dat de sponsoring achterblijft bij de begroting, maar dit is een probleem waar binnen de bedrijfstak Betaald Voetbal meer verenigingen mee te maken hebben gezien de economische recessie. Daarnaast heeft PEC Zwolle het verzoek ingediend om in de jaren 2013 en 2014 de verlaging van de garantie met 3 maanden uit te stellen zodat ook de aflossing bij de bank met 3 maanden kan worden uitgesteld. Hierdoor komt de liquiditeit van PEC Zwolle aan het einde van het seizoen niet onder druk te staan, doordat de meeste inkomsten pas aan het begin van het seizoen binnenkomen. Met de voorwaarde dat de einddatum van de garantie ongewijzigd blijft heeft B&W van Zwolle toestemming verleend aan PEC Zwolle om de garantie in de jaren 2013 en 2014 met 3 maanden te verlengen tot 1 oktober van dat jaar.

Aan de door PEC Zwolle ingeleverde rapportages zijn verder geen consequenties verbonden, de club heeft hiermee voldaan aan de verplichtingen conform het prestatiecontract. 

De financiële rapportage dient als vertrouwelijk te worden behandeld en hierover kan dus niet worden gecommuniceerd. 
Het prestatiecontract blijft ongewijzigd van kracht, PEC Zwolle blijft gehouden worden aan de verplichtingen. Aan het einde van het lopende seizoen zullen de financiële gegevens wederom worden opgevraagd, dan zal ook een rapportage over de maatschappelijke activiteiten worden gevraagd conform prestatiecontract.
Artikel delen:

Reageer