Aanbesteding dagactivering dak- en thuislozen

Zwolle – Het college van B&W heeft de subsidievoorwaarden vastgesteld voor het aanbod dagactivering van dak- en thuislozen. De voorwaarden en de gewenste aanpak van de dagactivering is mede tot stand gekomen met inbreng van potentiële aanbieders en van dak- en thuislozen. Het college nodigt organisaties uit om voor 1 juli 2013 een subsidieaanvraag in te dienen. 

 

De gemeente Zwolle gaat uit van eigen kracht van inwoners en dat alle inwoners mee (kunnen) doen in de samenleving. Dit geldt ook voor degenen die om welke reden dan ook voor kortere of langere tijd dak- of thuisloos zijn. Zij kunnen een meer volwaardige plaats in de samenleving bereiken door een activerende dagbesteding dat bijdraagt aan een grotere participatie en zelfredzaamheid. Het aanbod varieert van ‘brood, bed en bad’, een veilige omgeving tot een reguliere baan. De gemeente vraagt partijen om met een verrassend aanbod te komen dat is toegesneden op de mogelijkheden van de individuele dak- of thuisloze. Om tot een nieuw aanbod van dagactivering te komen heeft de gemeente Zwolle gekozen voor het traject maatschappelijk aanbesteden. Bij maatschappelijke aanbesteding wordt een beroep gedaan op (coalities van) organisaties, bedrijven en burgers bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Door een open uitvraag te organiseren verwacht de gemeente Zwolle een vernieuwend en integraal aanbod tegen minder kosten en met meer effect te kunnen realiseren. Door een gezamenlijk aanbod verbinden organisaties hun specifieke kwaliteiten en expertises, hetgeen een meerwaarde oplevert voor de dagactivering dak- en thuislozen. 

 

In drie bijeenkomsten voor belangstellende organisaties en één voor dak- en thuislozen zijn suggesties aangedragen voor aanbodvarianten en de subsidievoorwaarden en zijn de mogelijkheden tussen partners verkend om gezamenlijk een plan met een subsidieaanvraag in te dienen.

 

Subsidie

De subsidie-uitvraag wordt op 11 april 2013 gepubliceerd. Potentiële aanbieders kunnen tot 1 juli 2013 een subsidieaanvraag indienen. Een beoordelingscommissie toetst de subsidieaanvragen onder meer op kwaliteit, vernieuwing en de mate waarin de aanbieder(s) aannemelijk maken dat ze het vermogen hebben om voor en met dak- en thuislozen stappen in de zelfredzaamheid te zetten. De commissie legt na het zomerreces een advies neer bij het college van B&W met welke partij(en) een subsidierelatie aan te gaan. De subsidierelatie gaat in per 1 januari 2014 voor twee jaar.

 

De stukken met de uitgangspunten, voorwaarden, beoordelingscriteria en de procedure zijn op te vragen bij Inge Groen, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Zwolle telefoonnummer 14038 en te downloaden op www.zwolle.nl/dagactivering.

 

In 2012 heeft het college van B&W besloten de subsidie aan het Leger des Heils voor de Dagbesteding Bonjour per 1 januari 2014 te beëindigen en het daarmee vrijkomende budget van € 500.000 vanaf 2014 opnieuw in te zetten voor dagactivering van dak- en thuislozen.


Artikel delen: