Positief saldo grondexploitaties voor voorziening

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft over boekjaar 2012 een positief saldo op de lopende (korte-termijn)rekening van de exploitatie van bouwgrond in de gemeente. Dat blijkt uit de MeerjarenPrognose Vastgoed (MPV) die burgemeester en wethouders hebben gepresenteerd. Het gaat om een bedrag van 1,7 miljoen euro. Belangrijke post in de MPV is de voorziening van 60,4 miljoen euro die Zwolle heeft getroffen voor de wijk Stadshagen.
Het saldo van 1,7 miljoen euro kan wat het college betreft gebruikt worden als onderdeel van de dekking voor de voorziening die voor Stadshagen is genomen.
Zwolle heeft het afgelopen jaar een uitgebreide analyse gemaakt van de stedelijke (vastgoed)programma’s. Op basis van deze heroriëntatie zijn uitgangspunten geformuleerd, op basis waarvan onder meer deze MPV is samengesteld. Naast de voorziening voor Stadshagen zijn de resultaten van grondexploitaties van projecten in de stad met zo’n 30 miljoen euro naar beneden bijgesteld.
Structureel

De Overijsselse hoofdstad werkt al langere tijd aan een zo effectief mogelijk vastgoedbeleid. Sinds het uitbreken van de financiële en economische crisis zijn (bouw)programma’s bijgesteld en waar mogelijk buffers opgebouwd. De heroriëntatie op de stedelijke programma’s in Zwolle heeft een goed overzicht gegeven van de stand van zaken binnen het grondbedrijf. Belangrijkste actiepunten zijn de verliezen op woningbouwlocaties en de omzetdalingen op de bedrijventerreinen door een minder snelle uitgifte. Dit vereist structuuringrepen in de gehele vastgoedaanpak, stelt Zwolle. Het komende jaar krijgt de doorontwikkeling van het vastgoedbeleid verder vorm. Dan wordt bepaald hoe – nog meer dan nu al gebeurt – per programma alle relevante kerncijfers te monitoren zijn. Dekking Het zogenoemde weerstandsvermogen binnen het vastgoedbedrijf van de gemeente Zwolle ligt momenteel onder het vastgestelde minimum van 50 procent. Binnen de Perspectiefnota van Zwolle over de komende jaren is een bedrag van 4,1 miljoen euro onttrokken uit de weerstandsreserve vastgoedrisico’s. Daardoor komt de dekkingsgraad uitkomt op 44 procent, Burgemeester en wethouders geven daarom aan dat een herstelplan voor de weerstandsreserve moet worden opgesteld, waarmee binnen maximaal één jaar de capaciteit weer op het benodigde niveau worden gebracht. Volgend jaar moet de weerstandsreserve met minimaal 1,3 miljoen worden aangevuld om weer op de dekking van 50 procent te komen. Dit kan door gebruik te maken van eventuele overschotten. Daarnaast wil het college zorgen dat de weerstandsreserve op korte termijn weer op 10 miljoen euro uit komt. Transparant Het positieve saldo op de lopende rekening en het weerstandsvermogen staan in de Meerjaren Prognose Vastgoed 2013, die door burgemeester en wethouders is vastgesteld. De Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) biedt elk (voor)jaar een zo nauwkeurig mogelijk overzicht van de ontwikkeling van de (grond)exploitaties van de gemeente. Het is een soort ‘foto’ van de Zwolse vastgoedpositie op dit moment. In het overzicht wordt aangegeven wat de verwachte weerstandscapaciteit op lange termijn is van de afdeling Vastgoed van de gemeente. Bovendien wordt, voor de korte termijn, de reserve Vastgoed vastgesteld. Daarnaast geeft de MPV aan of de zogenoemde weerstandscapaciteit van Vastgoed risico’s, mogelijke tekorten en tegenvallers op kan vangen. Sterker Wethouder René de Heer, verantwoordelijk voor Vastgoed in de Overijsselse hoofdstad: “De aanhoudende economische crisis heeft een structurele verandering teweeg gebracht in de vastgoedwereld. Al langere tijd anticiperen we daar als gemeente op. Onder meer door in te zetten op een transparante, realistische manier van omgaan met onze vastgoedprognoses. Stappen die we daar dit jaar bij nemen zijn onder meer het opnieuw vormgeven van ons grondbeleid. Dan moet je denken aan het inzetten op maatwerk om vragen van de markt mogelijk te maken. Ook zullen de grondprijzen die we hanteren opnieuw tegen het licht gehouden worden en bekijken we welke looptijden voor exploitaties realistisch zijn. Noodzakelijke stappen, die nodig zijn om Zwolle sterker uit de crisis te laten komen.” Gemeenteraad De gemeenteraad velt later dit jaar een oordeel over de gemeentelijke vastgoedpositie zoals beschreven in de MeerjarenPrognose Vastgoed.

Artikel delen:

Reageer