Lintjesregen 2013 Zwolle

Zwolle – Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle reikte op vrijdag tijdens de Lintjesregen ter gelegenheid van Koninginnedag een Koninklijke onderscheiding uit aan negen Zwollenaren. 
 
11---26-04-2013_lintjesregen_stadhuis_zwolle_4085.jpg 
Via Lees verder vindt u alle persoonlijke onderscheidingen… 

Dit zijn de kandidaten (in volgorde van uitreiking):
 
02---26-04-2013_lintjesregen_stadhuis_zwolle_mevr_kappel_4007.jpg 
 
1. Mevrouw Z.G. Kappel – van den Berg (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Kappel-van den Berg is al ruim 15 jaar de drijvende kracht achter de Stichting Centrale Commissie Oranje (CCO). Zij is een prominent lid van de Commissie Binnenstad en de laatste jaren tevens vicevoorzitter van de stichting. Hoogtepunt was het 100-jarig bestaan van de CCO in 2003. Onder haar leiding slaagde de jubileumcommissie erin een interessant tweedaags congres te organiseren, met prominente sprekers en bezoekers uit heel Nederland. Zwolle werd ermee als Oranjegezinde stad op de kaart gezet. Ook de rest van het jaar waren er bijzondere evenementen zoals de Taptoe in het stadion en de historische optocht op Koninginnedag. 
De doelstelling van de CCO was en is nog steeds de leidraad voor de inzet van mevrouw Kappel: ‘Het feestelijk herdenken van de verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis en gedenkwaardige gebeurtenissen betreffende het Huis van Oranje‘. Dinsdag 30 april is voor haar de laatste Koninginnedag voordat zij afscheid neemt van de CCO. Samen met de gemeente en instellingen in de stad werkt zij toe naar een voor iedereen bijzondere dag, met aandacht voor de troonswisseling. Mevrouw Kappel wordt gewaardeerd om haar betrokken en integere optreden. Zij vertaalt de doelstelling van de CCO graag naar aansprekende evenementen voor de inwoners van Zwolle. 
Zo heeft zij voor Koninginnedag in aanvulling op traditionele activiteiten als de kindervrijmarkt en scouting nieuwe activiteiten geïntroduceerd. 
Voor de CCO is zij al jaren afgevaardigd in het platform Herdenkingen en Vieringen Zwolle voor een goede afstemming van alle herdenkingen en vieringen in de stad.
Ieder jaar is zij bij veel van de plechtigheden aanwezig en mogen nabestaanden, veteranen en kinderen zich in haar belangstelling verheugen. Met producent Niek van der Sprong van het Bevrijdingsfestival Overijssel heeft zij namens de CCO de krachten gebundeld voor een sterke 5 mei viering: een feest voor iedereen in de stad en de wijde regio.    
Voor haar vrijwillige verdiensten is mevrouw Kappel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
03---26-04-2013_lintjesregen_stadhuis_zwolle_e.h.j._van_duuren_4016.jpg 
 
2. De heer B.H.J. van Duuren (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Van Duuren is in Zwolle al jarenlang actief als vrijwilliger. Rode draad in zijn vrijwilligerswerk is de jeugd. Aanvankelijk was hij vrijwilliger bij wijkcentrum de Klooienberg in Holtenbroek en ook het basisonderwijs mocht van zijn inzet profiteren.  
Vele jaren begeleidde hij als spreekstalmeester de intocht van Sinterklaas in Zwolle. Voor veel ouders en kinderen in de stad is hij een vertrouwd gezicht. Zijn kracht is dat hij kinderen op een aansprekende en laagdrempelige manier benadert. Hij weet hen op hun gemak te stellen en dat komt hun spontaniteit ten goede. 
Ook binnen het carnaval werkt zijn enthousiasme aanstekelijk. Al sinds 1970 is hij betrokken bij het carnavalsfeest in Zwolle. Binnen de Eileuvers vervulde en vervult hij nog steeds vele functies, variërend van commissielid tot waarnemend voorzitter. Nooit deed of doet de vereniging tevergeefs een beroep op hem. Hij is vraagbaak en helpt bij de organisatie van de traditionele optocht. Natuurlijk spelen kinderen ook binnen het carnaval een belangrijke rol. Lange tijd was hij voorzitter van de commissie Kindercarnaval en tot op de dag van vandaag presenteert hij de kindermiddag. Zonder zijn tomeloze inzet zou de Eileuvers niet de vereniging zijn die het nu is. Onder zijn leiding werd in 2011 het 55-jarig jubileum gevierd. Het werd een echt volksfeest zoals carnaval bedoeld is. 
Het vrijwilligerswerk van de heer Van Duuren beperkt zich niet tot Zwolle. Al meer dan 10 jaar is hij ambassadeur van Dierenpark Emmen. Hij verzorgt er rondleidingen en maakt de bezoekers, waaronder veel kinderen, vertrouwd met het dierenrijk. Daarnaast leidt hij nieuwe ambassadeurs op en zorgt daarmee voor continuïteit in de vrijwillige ondersteuning van het reilen en zeilen van het dierenpark. 
Voor zijn vrijwillige verdiensten voor de samenleving is de heer Van Duuren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 
04---26-04-2013_lintjesregen_stadhuis_zwolle_g.e.a._neppelenbroek_4025.jpg 
3. De heer mr. G.E.A. Neppelenbroek (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Neppelenbroek is fiscalist. Na zijn afscheid als vennoot bij KPMG heeft hij zich gekwalificeerd voor het strafrecht. De rechtbank Zwolle-Lelystad maakt dankbaar gebruik van zijn fiscaal-economische expertise als rechter-plaatsvervanger en politierechter. In zijn vrije tijd kunnen sociaal-maatschappelijke instellingen in de stad op zijn belangeloze inzet en financieel juridisch advies rekenen. 
 
De heer Neppelenbroek speelde een belangrijke rol bij de realisatie van de Protestantse Gemeente Zwolle in 2005. Als vertegenwoordiger van de Hervormde Gemeente werd hij gevraagd voor de commissie die een totaalplan voor de fusie moest ontwikkelen. Een complex proces dat hij met succes heeft begeleid en waarbij voor veel gevoelige kwesties een gedragen oplossing werd gevonden. Onder andere inzake financieel beleid, gebouwenbeheer, één kerkenraad en de invulling van formatieplaatsen van predikanten. Dat de fusie in Zwolle al na een jaar gerealiseerd kon worden is voor een groot deel op zijn conto te schrijven. 
Ook voor de zorg is de heer al jarenlang bestuurlijk actief, onder meer voor de Vereniging voor Jeugd- en Kinderzorg, Zorgcombinatie Zwolle en Het Hervormd Weeshuis. Daarnaast is hij betrokken bij Stichting De Bres voor de dagopvang van sociaal kwetsbare mensen. Het ontstaan en voortbestaan van inloophuis De Bres is voor een groot deel aan zijn financiële deskundigheid en inspanningen te danken.
Daarnaast heeft het hoger onderwijs van zijn inzet mogen profiteren. Als lid van de Raad van Toezicht van de Christelijke Hogeschool Windesheim heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het hoger onderwijs in deze regio. In zijn periode als toezichthouder maakte de hogeschool een sterke groei door en werd de basis gelegd voor de samenwerking tussen de hogeschool en de Vrije Universiteit. Tevens zet hij zich in voor Stichting Grietje en daarmee voor de ontwikkeling van een bloeiend cultureel studentenleven in Zwolle.
Voor zijn grote en veelzijdige vrijwillige bestuurlijke verdiensten voor een zorgzamer en rechtvaardiger samenleving is de heer Neppelenbroek onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
 
05---26-04-2013_lintjesregen_stadhuis_zwolle_j._van_keulen__4030.jpg 
4. De heer J. van Keulen (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Van Keulen is naast zijn verantwoordelijke baan als zelfstandig ondernemer, al bijna 40 jaar lang vrijwillig maatschappelijk actief, in het bijzonder voor de Christelijk Gereformeerde Kerk. Rode draad van zijn inzet binnen en buiten de kerk, is zijn grote betrokkenheid bij jonge mensen die in een beslissende fase van hun leven bij hem steun zoeken én vinden. Met zijn inlevingsvermogen, integriteit en wijsheid is hij voor veel jongeren een vertrouwenspersoon op wie zij onvoorwaardelijk kunnen rekenen. 
De Christelijk Gereformeerde Kerk in Zwolle is in Nederland een groeiende kerk met meer dan 3.300 leden. Een groei die kan worden verklaard uit het open en eigentijdse karakter van de zondagse erediensten en doordeweekse activiteiten. Kenmerkend is ook de onderlinge toewijding en tolerantie tegenover de verschillen in Christelijke geloofsbeleving. De heer Van Keulen vervulde en vervult binnen de gereformeerde kerk vele functies. Zoals kerkenraadslid, diaken, jeugdouderling, jongerencoach en studentenpastor. Al jarenlang kan de kerk op zijn inzet rekenen bij interkerkelijke activiteiten in Nederland en Europa. 
De heer Van Keulen spreekt bij jeugdsamenkomsten, bezoekt en organiseert jeugdevenementen en is coach bij Zwolse studentenverenigingen als de Navigators. Daarnaast ontvangt hij bijna dagelijks jongeren bij hem thuis voor een persoonlijk gesprek. Dat zijn jongeren uit alle windhoeken, kerkelijke en niet-kerkelijke richtingen. De heer Van Keulen accepteert jongeren zoals ze zijn, dringt hen niets op en kan toch overtuigend aanmoedigen en adviseren. Zijn toewijding en zorg voor jongeren is bijzonder waardevol, zeker voor degenen die met grote problemen kampen omdat zij bijvoorbeeld geen thuis hebben. 
Vanuit zijn Christelijke levensovertuiging maakt de heer Van Keulen zich ook al jarenlang belangeloos verdienstelijk als bestuurslid van Verzorgingshuis De Esdoorn. Bij de fusie met Het Zonnehuis tot de huidige Zorgcombinatie Zwolle heeft hij zich met succes ingezet voor de oprichting van een adviesraad Identiteit om de eigen Christelijke Gereformeerde identiteit van De Esdoorn te waarborgen.
Op grond van zijn langdurige, intensieve en grensoverschrijdende vrijwillige werk voor de Christelijk Gereformeerde Kerk is de heer Van Keulen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
06---26-04-2013_lintjesregen_stadhuis_zwolle_a.f.t.m._van_daalen_4036.jpg 
5. De heer A.F.T.M. van Daalen (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Van Daalen is sterk in Zwolle geworteld: als wijkbewoner, volksvertegenwoordiger, parochiaan en vrijwillig bestuurder bij maatschappelijke instellingen in de stad. 
Twintig jaar lang zette hij zich in voor de politiek. Gezaghebbend, partijoverstijgend, verbindend en dichtbij de mensen. Hij hecht aan een betrouwbare overheid die mensen verantwoordelijkheid, ruimte en vertrouwen geeft. Hij was communicatieadviseur voor de VVD fractie, schaduwfractielid, gemeenteraadslid en vice-voorzitter van de raad. In die laatste functie had hij een belangrijke rol bij de invoering van het dualisme. 
Niet alleen als volksvertegenwoordiger, maar ook als voorzitter van het Citycentrum Zwolle is hij een  verbinder. Vanuit zijn liberale opvattingen draagt hij ondernemers in de stad een warm hart toe. Hij behartigt met verve hun belangen, zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen: een leefbare en aantrekkelijke Zwolse binnenstad met een goed ondernemersklimaat. 
Hij brengt partijen samen en anticipeert op nieuwe ontwikkelingen. Een inzet en visie die vruchten afwerpt, want Zwolle scoort goed in de top 10 van Nederlandse winkelcentra. Hij vraagt aandacht voor zaken als (her)ontwikkeling, bereikbaarheid, parkeervoorzieningen, winkelaanbod en veiligheid. In het verlengde daarvan heeft hij zich intensief ingezet voor de Stichting Stadwacht. 
Cultuur en sport beschouwt hij als cement van de samenleving. Als raadslid steunde hij de totstandkoming van Theater De Spiegel en de oprichting van SportService Zwolle. In zijn vrije tijd zette hij zich in voor de BDG hallen in Zwolle-Zuid en voetbalvereniging Berkum. Ook op het gebied van de zorg kan de samenleving op hem rekenen. Als voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Berkumstede is hij intensief betrokken bij de ontwikkeling van toekomstgerichte dienstverlening voor zorg en welzijn. Bij de nieuwbouw staat de aansluiting bij de zorgbehoefte van oudere mensen in de eigen woonomgeving voorop.
Daarnaast heeft de heer Van Daalen zijn sporen op kerkelijk gebied verdiend. Onder zijn leiding is de fusie van vijf Zwolse parochies in 2001 uitgemond in de parochie Thomas a Kempis Zwolle. Een Zwols initiatief waarvoor hij het draagvlak wist te creëren en dat in het Aartsbisdom Utrecht de nieuwe standaard werd. 
Voor zijn grote veelzijdige sociaal-maatschappelijke verdiensten is de heer Van Daalen onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
07---26-04-2013_lintjesregen_stadhuis_zwolle_j.a.m._reinders-gerritsen_4052.jpg 
 
6. Mevrouw J.A.M. Reinders-Gerritsen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Reinders draagt de natuur een warm hart toe. Vol overtuiging zet zij zich belangeloos in voor natuur- en milieuorganisatie IVN Zwolle. Daarnaast zet zij zich al vele jaren vrijwillig in voor de Schellerdriehoek, een bedreigd stukje authentiek landelijk gebied in Zwolle-Zuid.
 
Al als stagiair was zij actief voor IVN Nederland afdeling Zwolle. Sinds het behalen van het diploma Natuurgids, bedenkt, ontwikkelt en organiseert zij ook educatieve activiteiten. Haar achtergrond als onderwijzeres komt daarbij goed van pas. Zij verzorgt introductielessen op basisscholen en begeleidt kinderen van groep 7 en 8 bij veldlessen, zoals de veldles ‘Uurtje Bomen’, voortgekomen uit de  Nationale Boomfeestdag in Zwolle in 2010. Op alle fronten wordt haar creativiteit en betrokkenheid  gewaardeerd. Tijdens lessen, rondleidingen en excursies brengt zij jong en oud liefde voor de natuur bij én het besef, dat duurzaam omgaan met de natuur de enige manier is om deze ook voor volgende generaties te behouden. 
Daarnaast maakt zij zich al ruim 25 jaar sterk voor de ontwikkeling van De Schellerdriehoek. De gemeenteraad besloot in 2009 dit oorspronkelijke stukje landelijk gebied groen te laten met de bedoeling er een openbaar gemeenschappelijk te onderhouden landschapspark van te maken. Met Belangenvereniging Schellerdriehoek is de herinrichting gezamenlijk opgepakt. Met als resultaat het breed gedragen inrichtingsplan ‘Toonkamer van het IJssellandschap’. 
Als secretaris van de belangvereniging is mevrouw Reinders een onmisbare schakel in de communicatie met de buurt. Zij weet bewoners en hun achterban te enthousiasmeren en is tegelijkertijd een waardevolle schakel in het contact met de gemeente. De buurt participeert volop: gezamenlijk worden heggen en bomen geplant. Met name dankzij haar inspanning hebben vijf nabijgelegen basisscholen zich gecommitteerd aan het park en heeft elke basisschool een fruitboom geadopteerd. Op een speelse manier draagt mevrouw Reinders ook in deze context bij aan een betrokken, zorgzame samenleving en heeft zij een voorbeeldfunctie. 
Mevrouw Reinders is voor haar grote belangeloze verdiensten voor natuur en milieu onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
08---26-04-2013_lintjesregen_stadhuis_zwolle_s.p._vant_riet_4061.jpg 
 
7. De heer S.P. van ’t Riet (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Van ’t Riet zet zich al ruim 30 jaar intensief in voor de verspreiding van kennis over de joodse cultuur, religie, taal en geschiedenis. Hij doet dat belangeloos in zijn vrije tijd, naast een volledige baan als docent, directeur en lector aan de Hogeschool Windesheim Zwolle. 
De heer Van ‘t Riet gaf mede de aanzet voor de restauratie van de Zwolse synagoge in 1987, waarmee het van oorsprong 19e eeuwse gebedshuis ook een multifunctionele bestemming kreeg. Als bestuurslid van de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle is de heer Van ’t Riet nauw betrokken bij het beheer van het gebouw. Tevens coördineert hij het activiteitenaanbod. Daarnaast is hij voorzitter van de Stichting Judaica. Deze stichting organiseert jaarlijks cursussen over de joodse religie en cultuurhistorie in de synagoge. Op het vrouwenbalkon is een permanente tentoonstelling ingericht die door honderden mensen – waaronder ook veel schoolklassen – wordt bezocht. 
De Joodse Gemeente in Zwolle was voor de Tweede Wereldoorlog een van de grotere en bloeiende joodse gemeenten van ons land. Tijdens de oorlog kwamen 499 van de ruim 775 joodse Zwollenaren om. Met de onthulling van de wandplaquettes in de synagoge in 1995 kregen deze 499 mensen symbolisch hun naam weer terug. 
Door de inspanningen van de heer Van ’t Riet heeft de Zwolse synagoge zich ontwikkeld tot kenniscentrum omtrent het Jodendom voor de wijde regio. Daarmee levert hij niet alleen een grote bijdrage aan meer bekendheid over deze wereldgodsdienst, maar ook aan meer tolerantie en acceptatie tussen de levensbeschouwingen. Zijn roeping als docent verloochent zich daarbij niet. Behalve het verzorgen van cursussen schrijft hij voor een breed publiek toegankelijke boeken en artikelen. Niet alleen op zijn vakgebied, maar ook op het gebied van de Bijbelkunde en Judaïstiek.  
Voor zijn landelijke bijzondere verdiensten voor het joods cultuurhistorisch erfgoed is de heer Van ‘t Riet benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
8 en 9. De heer A. Gevers-Mensema en de heer A.J. Gevers (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) 
 
09---26-04-2013_lintjesregen_stadhuis_zwolle_a.j._gevers_en_a.gevers-mensema__4074.jpg 
De heren Gevers en Gevers-Mensema delen een passie voor het Europees cultuur-historisch erfgoed. Beiden hebben na hun studie aan de Rijksarchiefschool van die passie hun beroep gemaakt en hun kennis in dienst gesteld van de samenleving. Waar bij de heer Gevers het accent ligt op de wetenschap, het onderzoek en het achter de schermen bezig zijn, ligt bij de heer Gevers-Mensema het accent meer op het naar buiten treden, het toegankelijk maken en vertalen van onderzoek naar een breed publiek. 
De heer Mensema, kreeg in 2007 na een loopbaan van ruim 35 jaar eervol ontslag als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel (HCO). Als kroon op het werk presenteerde hij bij zijn afscheid de driedelige inventaris van het Stadsarchief van Zwolle. De heer Gevers nam in 2012 na ruim 40 jaar afscheid als archivaris van het HCO. Beiden hebben al die jaren veel bezoekers op een betrokken en inspirerende manier geholpen bij hun onderzoek. 
Beide heren vervullen al jarenlang op vrijwillige basis menige bestuursfunctie op historisch terrein. Een groot aantal regionale en landelijke organisaties op het gebied van de adelsgeschiedenis, vrijmetselarij, genealogie en heraldiek mag hen tot bestuurder of redacteur rekenen. Al deze organisaties kunnen op hen vertrouwen als toegewijd kenners van de Overijsselse, Nederlandse en Europese geschiedenis op die specifieke gebieden. Voor beiden geldt, dat zij hun kennis gul met anderen delen, in de overtuiging dat onderzoek tot resultaat moet leiden en op een aansprekende manier toegankelijk moet worden gemaakt voor een breed publiek.
Beiden hadden als bestuurslid van het Koninklijk Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde een brugfunctie tussen dit genootschap en de Nederlandse archiefwereld. Als co-auteurs hebben zij een belangrijk aandeel in de Reeks Adelsgeschiedenis. Met de organisatie van lezingen, symposia en excursies en het uitgeven van tal van publicaties zijn al deze organisaties hen schatplichtig. 
De stichting geniet mede door publicaties en activiteiten een uitstekende nationale en internationale reputatie. 
Daarnaast zetten zij zich allebei in voor het Cultureel Maconniek Centrum Prins Frederik waar de archieven en de boekerij van de Orde van Vrijmetselaren zijn ondergebracht. De heer Mensema bekleedt voor de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden de functie van voorzittend meester. De heer Gevers maakt jaarlijks honderden bezoekers tijdens de Open Monumentendag wegwijs in de historische verzamelingen van de Orde en het 18e eeuwse pand van de orde in Zwolle.
Voorts zijn beiden bestuurslid van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Enkele jaren geleden bezocht beschermvrouw Koningin Beatrix ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan de vereniging in Zwolle. Als redactiesecretarissen van de Overijsselse Historische Bijdragen zorgen zij ook voor de verspreiding en popularisering van de geschiedenis van Overijssel. De heer Gevers slaagt er door zijn grote netwerk bovendien in steeds boeiende artikelen over uiteenlopende onderwerpen voor het blad te verwerven. 
Op grond van hun professionele en vrijwillige verdiensten voor het toegankelijk maken van historisch onderzoek en het verspreiden van historische kennis, zijn de heren Gevers en Gevers-Mensema onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Artikel delen:
Reacties 11
 1. Grote onzin die lintjes die sommige mensenkrijgen voor hun inzet.Als het goed is worden er velen vergeten die zich verdienstelijk maken of hebben gemaaktbin deze maatschappij.Mensen die hun dagelijks werk doen stellen zich toch ook verdienstelijk voor de gemeenschap en de maatschappij.Iemand bij de Rova als stratenveger of vuilnisman een politieagent of een bouwvakker ook die zijn dagelijks in de weer voor deze maatschappij dus dan mogen we allemaal wel een lintje hebben.Nee ik vind het grote onzin en dan namens hare majesteit dat mens weet geen eens wie er hier eentje heeft gekregen


  ⚠️ Meld

 2. @Pieters: het gaat er natuurlijk wel altijd om wat je extra doet. 40 jaar een bepaalde functie uitoefenen, betekent niet dat je een lintje krijgt. Maar ik zou zeggen: draag ze voor, al die mensnen die jij een lintje gunt! Het is niet de koningin die de mensen voordraagt. Het zijn burgers die andere burgers voordragen. Dus ga erop los en draag de mensen voor die jij een lintje gunt.


  ⚠️ Meld

 3. Ik vind het prachtig dat mensen die zich extra inzetten voor de maatschappij een onderscheiding krijgen :D:D:D
  Maar dan wel zonder verschil te maken in lid of ridder in Oranje Nassau!!


  ⚠️ Meld

 4. Een echte poppenkast ja …
  Daarbij kost dit ook weer de nodige duiten, die wij als ” gewone” birgers, want dat zijn we toch ! Moeten worden opgehoest ! Veel geluk ermee Jan Klaassen en Katrijn !


  ⚠️ Meld

 5. Nou, nou, hoeveel duiten heb jij hiervoor moeten ophoesten, Ren? Waarschijnlijk minder dan je afgelopen jaar door het werk van vrijwilligers – waar dan ook – hebt uitgespaard…

  Een mooi eerbetoon voor al die inzet. Mijn felicitaties aan de betrokkenen.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.