Nieuwe wet geeft informatie over beperkingen op onroerende zaken

Om een onroerende zaak (bijvoorbeeld een bestaand huis) te kopen, is het verstandig te weten of er beperkingen op bijvoorbeeld het pand rusten. Mag u de buitenkant verbouwen of heeft het pand een monumentenstatus? Tot voor kort was het voor burgers vaak een zoektocht om die beperkingen te achterhalen. Met ingang van 1 juli dit jaar is dit een stuk eenvoudiger en sneller door de invoering van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb).

Het is nu mogelijk dat burgers snel volledige informatie kunnen krijgen over de rechtstoestand van een onroerende zaak op een bepaald moment. Dit kan door de invoering van een eenduidige registratiemethodiek en aan elkaar gekoppelde registers van gemeenten en Kadaster. Voor de burger betekent dit een grote vooruitgang. Tot nu toe moesten burgers bij verschillende overheden aankloppen om te weten of er beperkingen rusten op onroerende zaken. Het gaat hierbij om beperkingen die Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen opleggen en die te maken hebben met onder meer een monumentenstatus of een plicht tot bodemsanering. Dit geldt overigens alleen voor besluiten die ná 1 juli 2007 genomen zijn en genoemd in het aanwijzingsbesluit. De eerder genomen besluiten staan nog geregistreerd bij de verschillende instanties.

In de nieuwe wet is bepaald dat Rijk, provincies en waterschappen hun beperkingen binnen vier termijndagen ná bekendmaking in het Wkpb-register moeten laten registreren. Een burger die aan de balie staat kan direct inzage krijgen. Dit geldt overigens alleen voor besluiten die ná 1 juli 2007 genomen zijn en genoemd in het aanwijzingsbesluit. 

Gemeenten houden een eigen administratie bij. De administratie van het Kadaster en de gemeente staan online met elkaar in verbinding. Dit betekent dat er twee plekken zijn waar de burger terecht kan voor informatie. Burgers en vooral makelaars, notarissen en onroerend goedontwikkelaars kunnen nu gemakkelijk en veel sneller via het Kadaster en de gemeente de Wkpb-registratie bevragen om te weten welke beperkingen op objecten van toepassing zijn. Het opvragen van deze gegevens gaat via het perceel en/of het adres van de onroerende zaak. De inzage in het register is kosteloos, voor een afschrift of een verklaring worden wel leges (€ 30,-) geheven.

Artikel delen: