SWZ houdt investeringen in Zwolle op peil

Zwolle – In 2012 en 2013 SWZ heeft haar jaarverslag 2012 afgerond. Uit dit verslag blijkt dat de Zwolse woningcorporatie nog volop investeert in nieuwbouw, renovatie en leefbaarheid. Om de investeringen op peil te houden moest de woningcorporatie onder andere haar (personeels)kosten verlagen. Het jaarverslag 2012 is gepubliceerd op de website www.swz.nl.

In 2012 leverde SWZ 131 nieuwe woningen op in Zwolle. In 2011 waren dit er 250 en in 2013 worden ruim 200 woningen opgeleverd. SWZ levert hiermee een substantiële bijdrage aan de woningbouwproductie in Zwolle. Binnen de wijkvernieuwingen in Holtenbroek (Muziekwijk), Dieze-Oost, Ittersumerlanden en de Pierik vonden ook vorig jaar omvangrijke investeringen plaats. De komende jaren heeft het afronden van deze wijkvernieuwingen, samen met het investeren in de bestaande woningvoorraad, voor SWZ de hoogste prioriteit.

Over een aantal jaren worden woningcorporaties geconfronteerd met forse rijksheffingen. Al in 2012 heeft SWZ daarom haar kosten gereduceerd. Een voorbeeld betreft het sluiten van de woonwinkel aan het Lübeckplein en het verminderen van de personeelskosten met ruim 8%. Vorig jaar zijn negen medewerkers van SWZ boventallig verklaard. Met de bonden is een Sociaal Statuut overeen gekomen. Eind 2012 heeft SWZ verder een pakket van maatregelen geformuleerd om vanaf 2017 de rijksheffingen te kunnen voldoen.


De druk op de woningmarkt in Zwolle was in 2012 onverminderd hoog. Het gemiddelde aantal reacties op een vrijkomende sociale huurwoning in Zwolle bedroeg vorig jaar 119. In de zogenaamde spoedmodule lag dit gemiddelde op 191, terwijl dat in de wensmodule 94 was. In oktober 2012 zijn dan ook maatregelen geformuleerd om de slaagkans in de spoedmodule te verhogen. Van alle toegewezen sociale huurwoningen (huurprijs tot € 665) heeft SWZ in 2012 1% toegewezen aan huishoudens met een inkomen boven de € 34.085. Hiermee is ruimschoots binnen de grens van de Europese toewijzingsregels gebleven.

Leefbaarheid in de Zwolse wijken en buurten is voor SWZ een belangrijk aandachtsveld. De ontwikkelingen in Holtenbroek III zijn dan ook zorgelijk. Dit werd in 2012 al geconstateerd. Gerichte aandacht en (extra) inzet van alle betrokken partijen, waaronder SWZ, is noodzakelijk in 2013.

Het financiële resultaat over 2012 geeft een vertekend beeld van inzet, resultaten en financiële positie. In 2012 zijn de regels voor de jaarverslaglegging aangepast en ook de regels voor de waardering van woningen zijn gewijzigd. Een papieren handeling die voor SWZ leidt tot een positief jaarresultaat van ongeveer 7 miljoen euro. Het werkelijke resultaat komt dichtbij de begroting uit. Tegenover de verminderde verkoopopbrengsten staan de reductie van bedrijfskosten, besparing op onderhoud door gunstige aanbestedingen en minder mutaties in het woningbezit.

Artikel delen:

Reageer