Zorgen voor Frion richting 2014

Zwolle – Frion sloot 2012 af met een positief resultaat van 0,8 miljoen euro. Dit kwam onder andere tot stand door de invoering van het ZZP-rekenmodel. Dit model is een hulpmiddel voor een resultaatverantwoordelijk team. Het geeft inzicht in de inkomsten op basis van zorg-zwaarte-pakketten (ZZP). Door dit inzicht kunnen medewerkers zelf sturen op een positief financieel resultaat. De medewerkers zagen mogelijkheden en benutten deze. Met als uitkomst dit mooie resultaat. Daar is Frion trots op. 

 

Richting de toekomst spreekt de organisatie echter haar zorg uit. Die zorg ontstaat door de afspraken in het regeer-/zorgakkoord en het beleid dat het zorgkantoor hanteert. Dit heeft al grote financiële consequenties in 2014 voor de zware zorg. De zorg en ondersteuning aan mensen met een ernstige verstandelijke beperking die vallen onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) wordt opnieuw minder. Dit betekent dat de kwaliteit van leven van deze groep ernstig wordt aangetast.

Zorg voor de toekomst

 

Frion hield in zijn bedrijfsvoering rekening met een daling van ruim 6% van het prijsniveau voor 2014 ten opzichte van 2012. Zet het beleid van de overheid en het zorgkantoor door, dan moet de organisatie ten opzichte van 2012 niet 6% maar ongeveer 10% van het prijsniveau inleveren. 

 

De zorgen over deze prijsdaling zijn groot. In geld uitgedrukt betekent dit dat Frion 4 miljoen euro moet inleveren ten opzichte van 2012. Hierdoor ontstaat een nog grotere druk op de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Ook wel de zware zorg genoemd. Denk hier bijvoorbeeld aan mensen met een ernstige meervoudige beperking, ernstige gedragsproblemen of de steeds intensievere zorg aan ouderen met een verstandelijke beperking. Voor deze groep is opnieuw minder geld beschikbaar. Hierdoor wordt het voor hen steeds moeilijker om de regie over hun eigen leven vast te houden. Kunnen ze niet meedoen in de samenleving zoals de overheid dit voor ogen heeft. Daarnaast worden de grenzen bereikt aan wat Frion kan bieden voor deze doelgroepen. Gevolg is een verschraling van een kwalitatief goede ondersteuning aan deze kwetsbare groep in de samenleving. 

 

Ook maakt Frion zich zorgen over het feit dat het zorgkantoor de afspraken in het zorgakkoord ruimer interpreteert. Het zorgkantoor gaat verder dan afgesproken is en wil deze eerder door voeren. Zoals het er nu voorstaat, houdt het zorgkantoor voor een deel geen rekening met de door staatsecretaris van Rijn toegezegde rechten voor bestaande cliënten en cliënten met een geldige indicatie op de wachtlijst. Mensen die nu verblijven in een zorginstelling zouden, volgens van Rijn, immers kunnen blijven wonen in de zorginstelling.

Artikel delen:
Reacties 32
 1. Huh?Bijna elke instelling werkt met zzp’s Zo bijzonder is dat niet. Lijkt mij sterk dat je als medewerker hier invloed op hebt?
  Frion is een van de weinige instellingen die winst gemaakt heeft. 2015 is de transitie naar de gemeente waar alle instellingen momenteel druk mee zijn, maar Frion maakt zich druk om 2014 terwijl ze net het jaar positief hebben afgesloten?

  Naar mijn idee blijft de zwaardere zorg wel vergoed, maar wordt er meer gekeken naar wat er in het netwerk van de client mogelijk is. ZZP 1 en 2 hebben straks geen recht meer op 24 uur zorg en zullen thuis begeleid moeten worden, maar daar is Frion niet zo sterk in volgensmij.  ⚠️ Meld

 2. @1steJohn

  Ik lees het artikel van Frion anders.

  Frion is trots dat zijn medewerkers een positief financieel resultaat voor 2012 hebben bereikt.

  Frion spreekt zijn zorg uit over de toekomst van de zorg en ondersteuning aan mensen met een ernstige verstandelijke beperking die vallen onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

  De afspraken in het regeer-/zorgakkoord en het beleid dat het zorgkantoor hanteert betekenen dat de kwaliteit van leven van deze groep ernstig wordt aangetast.

  Voor mensen met een ernstige meervoudige beperking, ernstige gedragsproblemen of de steeds intensievere zorg aan ouderen met een verstandelijke beperking is in de toekomst opnieuw minder geld beschikbaar.

  Ook maakt Frion zich zorgen over het feit dat het zorgkantoor de afspraken in het zorgakkoord ruimer interpreteert. Het zorgkantoor gaat verder dan afgesproken is en wil deze eerder door voeren. Zoals het er nu voorstaat, houdt het zorgkantoor voor een deel geen rekening met de door staatsecretaris van Rijn toegezegde rechten voor bestaande cliënten en cliënten met een geldige indicatie op de wachtlijst.

  Uit dit alles komt op mij een beeld naar voren van Frion als een organisatie waar de cliënt (lees mens) centraal staat en die financieel goed presteert. De vraag c.q. zorg is echter of dit ook in de toekomst mogelijk blijft c.q. verwacht kan worden.

  Zeg jij nu dat zorgorganisaties niet vooruit moeten kijken?

  Ben jij van mening dat de zwaardere zorg niet opnieuw steeds verder onder druk komt te staan?

  Ben je het eens met de lijn van het kabinet dat de zorg aan cliënten (mensen met een zorgbehoefte) maar in het eigen netwerk gevonden moet worden in plaats van dat een professionele zorgorganisatie deze levert?

  Persoonlijk richt ik mijn pijlen veeleer op de misdadige kliek in Den Haag die visieloos Nederland kapot bezuinigt om te voldoen aan de eisen van een weinig democratische neoliberale oligarchie die in Brussel zetelt.  ⚠️ Meld

 3. Goed dat Frion hiermee resultaat heeft geboekt. Ik denk dat er in crisistijd loonbeslag gelegd moet worden op dat van een ieder die meer dan 4000 euro netto te besteden heeft, het bedrag wat boven de 4000 euro uitkomt. Uiteraard onder voorwaarden waarin Vaste lasten ontzien worden. Dit geld mag van mij direct naar zaken waar mensen werkelijk behoefte aan hebben. Zaken als zorg.


  ⚠️ Meld

 4. Elrey,

  ik ben van mening dat de zorg wel anders ingedeeld kan worden om het efficienter en goedkoper te maken zodat het voor meer mensen toegankelijk wordt.

  Ik ben ook van mening dat er meer een beroep gedaan kan worden op het netwerk van de client, maar dat dit per client bekeken moet worden.

  Ik ben het met je eens dat de bezuinigingen op de zorg buitenproportioneel zijn,maar het idee dat er meer verantwoordelijkheid verwacht kan worden van het netwerk deel ik dus wel.  ⚠️ Meld

 5. 1steJohn,

  Ik deel je mening dat de zorgkosten omlaag moeten. Op dit moment geven we 13,2% van ons bruto nationaal inkomen uit aan zorg. Als de zorgkosten in hetzelfde tempo doorgroeien als de afgelopen jaren dan stijgt dit naar 31% in 2040 volgens het Centraal Planbureau.

  De stijging van de zorgkosten heeft meerdere oorzaken. Het ministerie van VWS heeft in de brochure ‘De zorg: hoeveel extra is het ons waard’ de belangrijkste oorzaken (en de gevolgen) van de stijgende zorgkosten op een rijtje gezet.

  Een van de oorzaken van de stijgende zorgkosten is de ‘dubbele vergrijzing’: het aantal ouderen stijgt en ouderen leven langer. Maar de vergrijzing is niet, zoals veel mensen denken, de hoofdoorzaak. De vergrijzing is namelijk voor nog geen kwart verantwoordelijk voor de stijging van de zorgkosten.

  Er zijn meer zaken die naast de ‘dubbele’ vergrijzing de zorgkosten opstuwen.

  Ten eerste de hogere welvaart. We accepteren steeds minder ongemakken en stellen steeds hogere eisen aan de zorg. Een hogere welvaart leidt tot een andere levensstijl, waardoor ‘nieuwe’ ziektes ontstaan zoals obesitas.

  Ten tweede de verbeterde technologie. Doordat we steeds meer kunnen, gaan we ook steeds meer ziekten en ongemakken behandelen. Ook worden aandoeningen eerder opgespoord. Soms behandelen we aandoeningen, waar iemand misschien nooit last van zou hebben gekregen. We hebben de neiging alles te behandelen wat te behandelen is. Maar is de patiënt daardoor ook beter af? Dat is soms misschien de vraag.

  Ten derde de veranderende maatschappij. We laten ons sneller onderzoeken, accepteren minder beperkingen en zaken die we vroeger vooral als een maatschappelijk probleem zagen, zien we nu eerder als medische aandoening. Wat mensen vroeger samen, op school of in de kerk regelden, komt nu in de zorg terecht. Bij dyslexie, zorg voor ouderen en levensproblematiek worden tegenwoordig vaak hulpverleners betrokken, terwijl dat vroeger niet het geval was. Dat kan veel opleveren, maar het heeft ook hogere zorguitgaven tot gevolg.

  Ten vierde meer chronisch zieken. Mensen blijven dankzij de medische vooruitgang langer leven. Chronische ziekten worden beter behandelbaar en jongeren genezen vaker van ziekten waaraan ze voorheen overleden. Mooi natuurlijk, maar daar staan wel extra zorguitgaven tegenover.

  Ten vijfde de organisatie van de zorg. Vanuit de overheid en op de werkvloer worden regels bedacht die ongelukken moeten voorkomen, de risico’s moeten verkleinen en de kwaliteit moeten verhogen. De kosten gaan hierdoor omhoog.

  Ten zesde de ‘productiviteitskloof’. De lonen in de zorg stijgen harder dan de arbeidsproductiviteit. De zorg is vooral ‘mensenwerk’, dit maakt de zorg erg arbeidsintensief.

  Kortom volgens het ministerie van VWS is de vergrijzing één van de oorzaken voor de stijgende zorgkosten. Maar dat is niet, zoals veel mensen denken, de hoofdoorzaak. Onze hogere welvaart, de verbeterde medische technologie en de toegenomen ‘regelzucht’ spelen een belangrijker rol.

  Het ministerie laat één belangrijke oorzaak echter buiten beschouwing. De Zorgwet uit 2006 die het speelveld van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en cliënten aanzienlijk veranderde ten faveure van met name de eerste groep actoren. Het is niet voor niets dat private zorgverzekeraars nog niet eerder zulke winsten hebben geboekt en tekenend dat minister Schippers hoopt dat dit oligopolie deze winst voor een gedeelte ten goede laat komen door een verlaging van de verzekeringspremies. Redelijk utopisch naar mijn mening.

  Gelet op alle oorzaken. Wat is volgens jou de beste oplossing om de stijgende zorgkosten om te buigen?

  Ik ben het ook met je eens dat in de toekomst mantelzorg meer dan in het verleden een rol zal moeten gaan spelen omdat de gezondheidszorg niet langer vanuit collectieve middelen alleen betaalbaar kan blijven. Echter in het geval van het merendeel van de cliënten van Frion wordt er naar mijn mening dan wel een onevenredig beroep gedaan op mantelzorgers. Je kunt je ook zoals Frion doet ervoor kiezen om de cliënten ook meer regie te geven op hun eigen leven. Maar goed die nuance maakte je zelf ook al.

  Tenslotte zijn wij het eens dat de huidige bezuinigingen op de zorg buitenproportioneel zijn. Dit kabinet sluit 780 zorginstellingen en schaft tegelijkertijd voor 4 miljard euro de Fyra onder de gevechtstoestellen aan en bezuinigt tegelijkertijd 6 miljard extra om aan de Europese begrotingsregels te voldoen. Ik ben van mening dat dit kabinet de verkeerde prioriteiten stelt en zolang dit het geval is komt een beroep op eigen verantwoordelijkheid (en i.c. mantelzorg) op mij nogal misplaatst over. Maar goed op ??niet doorschuiven, maar aanpakken??, ??sterker en socialer?? en ??bruggen bouwen?? heb ik dit kabinet ook nog niet kunnen betrappen??  ⚠️ Meld

 6. Ik denk dat er veel te behalen valt in de preventie. Zoals jij zelf beschreef zijn er nog al wat mensen met bijvoorbeeld overgewicht. De WHO stelt dat de gevolgen van overgewicht geclassificeerd word als een NCD non communicable disease zoals obesitas hart en vaat ziekten diabetes. In de volksmond ook wel eens ‘welvaartsziektes’ genoemd omdat deze beduidend minder vaak voorkomen in ontwikkelingslanden.
  Als er een integrale aanpak mogelijk is (en die zijner al in verschillende plaatsen waarbij er de samenwerking tussen instellingen, bedrijven, scholen bv volgens het EPODE programma de samenwerking zoeken) om preventief overgewicht tegen te gaan wat al start bij jonge kinderen betekend dit dat zij in de toekomst ook minder zorg behoevend zijn.
  Doordat activieten in samenwerking gevormd worden hebben zij een langere werking dan waneer er vanuit de overheid iets door de strot geduwd wordt zoals met aanbodgericht werken vaak gebeurt.

  Door de marktwerking in de zorg en dus het wegvallen van het ziekenfonds (10 gulden per maand met aanvullende verzeringen kwam je dan op 25 gulden *pinkt nog even traantje weg*) zijn er veel instellingen uit de grond gestampt die allemaal wisten wat goed is voor de client. Een indicatie werd voor lange tijd afgegeven waardoor een instelling goed kon cashen. Philladelphia is een goed voorbeeld van hoe zonder toezicht geld niet bij de clienten terrecht kwam en bij prestigeprojecten bleef hangen.
  Gelukkig word het toezicht strenger en valt er af en toe nog een lijk uit uit de kast waarbij (voormalig) graaibestuur nog op het matje geroepen wordt.

  Ik denk dat er meer vraaggericht gewerkt kan worden en dat er bij de start van de behandeling de hulpvraag duidelijk gesteld wordt zodat er gericht behandeld wordt. Een onafhankelijke casemanager monitort de afspraken en kan de client bijvoorbeeld helpen om zijn netwerk in kaart te brengen om te kijken of hier ook krachten zitten die hem kunnen helpen met zijn hulpvraag. Steun vanuit het netwerk is soms effectiever dan een hulpverlener.

  Instellingen moeten ook eerlijk zijn om te zegen dat de behandeling klaar is en niet herindicaties aan blijven vragen om zo maar de productie te blijven genereren. Een orgaan zoals het CIZ vind ik ook overbodig aangezien de onderbouwing voor een zorgaanvraag al door een professional gedaan is, maar goed dat is dan een andere discussie.

  En ik vind dat de zorg minder betuttelend moet zijn. Mensen die zorg ontvangen moeten zich ook aan de afspraken houden en daar mag best meer druk achter gezet worden.

  geen zin om de spelvouten nog na tekijken;)


  ⚠️ Meld

 7. 1steJohn,

  In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de ??Westerse geneeskunde?? vooral geënt is op achteraf zorg, in tegenstelling tot de ??Oosterse geneeskunde?? waar preventie vooraf centraal staat. Zo betaal je in China een arts om niet ziek te worden. Voorkomen is inderdaad beter dan genezen.

  Onze hogere welvaart brengt veel ??welvaartsziektes?? met zich mee die volkomen los staan van de genetische aanleg en dus voorkomen kunnen worden. Tegelijkertijd dient ook opgemerkt te worden dat de EU onder invloed van betaalde lobbyisten veel rotzooi onder de noemer van E?? in het voedsel toelaat. Gelukkig bestaan er binnen de EU nog geen ??food deserts?? zoals in de Verenigde Staten waar voedzaam en tegelijkertijd gezond voedsel niet te verkrijgen is.

  Persoonlijk zie ik de rol van de (rijks)overheid vooral in het voorkomen van welvaartsziektes waarbij het principe van ??wie niet luisteren wil, moet maar voelen?? naar mijn mening ook wat meer gehanteerd mag worden. Het collectief hoeft niet bij te springen bij individuen die er een ongezonde leefstijl op nahouden. Dat hoeft niet gerepareerd te worden, maar individueel in rekening te worden gebracht.

  Jij ontwaart ook de verkeerde prikkels door de privatisering van de zorg. Marktpartijen hebben een winstbelang, wat op gespannen voet staat met belangen als kostenbeheersing en ??reductie en de volksgezondheid.

  Mijn persoonlijke ervaringen met Philadelphia zijn negatief. Het is een partij met twee jasjes. Enerzijds doen ze een beroep op het collectief (veelal meer chantage) en anderzijds doen ze een beroep op vrij ondernemerschap. Die jasjes wisselen bij die partij erg makkelijk. Zeker als toezichthoudende organen disfunctioneren.

  Jij pleit voor een werkwijze die sterk overeen komt met bijvoorbeeld de thuiszorg waarbij verantwoordelijkheden zo laag mogelijk worden belegd. Ik ben het daar volledig mee eens aangezien de toegevoegde waarde van managementlagen nihil is en daar het surplus van de personeelskosten zit.

  In de directe omgeving van een cliënt bevinden zich veel personen die iemand belangeloos vanuit het hart kunnen helpen. Blijft mijns inziens altijd wel een kwestie van ??willen?? en niet ??moeten?? c.q. ??overlaten?? vanuit zowel de cliënt als de mantelzorger.

  Je refereert aan de verkeerde prikkel(s) die bij veel zorgaanbieders ook voorkomen. De eed van Hippocrates is helaas niet voor iedere zorgaanbieder de voornaamste prikkel. Een bepaalde mate van toezicht kan dus geen kwaad, wederom preventie.

  Tenslotte ben ik het met je eens dat de eigen gezondheid een zaak is waarbij eigen verantwoordelijkheid meer een rol mag spelen. De tijd is voorbij dat automatisch van het collectief mag en kan worden verwacht dat het individuele misstappen maar blijft repareren.

  p.s. Het is wel goed om te noteren dat we de discussie hier vooral hebben gevoerd vanuit de ??cure??, terwijl Frion een organisatie is die zich vooral op de ??care?? toelegt. Vanuit die ??care?? maakt Frion zich zorgen. Zorgen die ik wel kan delen. Jij toch ook? Het merendeel van de cliënten heeft een (meervoudige) beperking vanaf geboorte die geen gevolg is van is van individuele keuze(s).

  Zie je bij de oefenwedstrijden. Noar Veur’n of Woeha!
  😉


  ⚠️ Meld

 8. Is er al iets bekend over de topsalarissen van de managers binnen Frion? Veel, heel veel geld verdienen over de ruggen van werknemers en hulpbehoevenden?

  Quote:


  Frion verhuist naar kantoorpand Govert Flinckstraat
  09/02/2012

  Vanmorgen ondertekenden Annamiek van Dalen, bestuurder Frion en Dick Huiskamp, directeur/medeaandeelhouder, Phidias de huurovereenkomst voor een nieuw kantoorpand. Het pand is van Phidias en bevindt zich aan de Govert Flinckstraat 31 in Zwolle. DLH Ontwikkeling neemt de ontwikkeling voor haar rekening. Hiermee is de bouw van een nieuwbouwlocatie aan de Kranenburgerweg definitief van de baan. Met het nieuwe pand worden de wensen die Frion heeft vervuld. Frion wil in september 2012 het kantoorpand betrekken”.

  http://www.frionzorg.nl/index.php/frion/nieuws/item/298-frion-verhuist-naar-kantoorpand-govert-flinckstraat

  Dus een nieuw kantoorpand laten bouwen en nog geen jaar later komt de zorg onder een nog grotere druk te staan op de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking? Omdat het budget niet toe reikend is?

  Komt allemaal door het regeerakkoord en de nieuwe afspraken. Ligt echt niet aan het falende beleid om dure kantoorpanden te bouwen en hoge salarissen.  ⚠️ Meld

 9. @bart2

  Het zijn redelijk suggestieve vragen die je stelt. Ik heb de indruk dat je niet echt geïnteresseerd bent in het antwoord want in de vraagstelling ??frame?? je al lekker.

  De zorgen van Frion richting de toekomst vloeien niet voort uit de verhuizing naar een nieuw pand zoals je wil doen voorkomen. De zorgen vloeien voort uit de verdere bezuinigingen op de zorg door de rijksoverheid en wijze waarop het zorgkantoor opereert. De zorgen richten zich voornamelijk op de kwaliteit van zorg die aan de cliënten kan worden geboden.

  Dat interesseert jou volgens mij allemaal niet want jij schetst liever een verkeerd beeld door allerlei misplaatste verbanden te leggen en onjuiste stellingen te poneren.

  Misschien wil je jouw redenen hiervoor uitleggen?  ⚠️ Meld

 10. De lonen van bestuurders aan banden leggen gaat de zorg ook niet redden. Maar sommige inkomens geven geen pas in deze tijden van broekriemen aanhalen. Kunnen deze mensen het goede voorbeeld laten zien of is dat een brug ter ver?


  ⚠️ Meld

 11. @tsja

  Eens.

  Dat kun je inderdaad in zijn algemeenheid stellen. De inkomens van topbestuurders zijn volgens eigen onderzoek van de Volkskrant na drie jaren van daling weer gestegen.

  De loonkloof groeit weer.

  Een topman verdient nu 19 keer zoveel als de doorsnee werknemer. Vorig jaar was dat nog 18 keer.  ⚠️ Meld

 12. @el rey

  Als jij mijn boodschap blijkbaar niet begrijpt, het anders gaat interpreteren en voor mij gaat invullen wat mij wel of niet zou interesseren, zie ik geen enkele reden om mijn motivaties uit te leggen.


  ⚠️ Meld

 13. @bart2

  Je bent niet verplicht om jouw achterliggende redenen te delen voor jouw reactie op 21 juni 2013 om 10:24.

  Ik heb alleen niet de indruk dat jouw redenen verband houden met zorgen over de kwaliteit van zorg die aan de cliënten kan worden geboden.

  Maar goed wie ben ik om iemand als jij het recht te ontnemen om ergens tegen aan te schoppen. Als jij dat nodig hebt, gun ik jou dat. Verwacht alleen niet dat ik passief toezie als jij je eigen draai geeft aan een artikel.  ⚠️ Meld

 14. @El Rey

  Dus wanneer managers en bestuurders bakken met geld verdienen en de zorginstelling een jaar daarvoor een nieuw kantoor laat plaatsen, dan kun je geen enkel verband leggen met zorgen over de kwaliteit van zorg aan de cliënten kan worden geboden?

  Ik geef een reactie op het artikel. Dat jij daar niet passief mee om kan gaan, is jouw probleem. Dat jij mijn reacties wordt beschouwd als ergens tegen aan te schoppen: jouw probleem.

  Ik moest even googlen naar de leus: no pasaran. En lees dat het gebruikt wordt door anarchistische communisten.

  Verklaart mij meteen waarom je sommige reacties niet wilt begrijpen en het lijkt wel alsof je daarmee anderen monddood wil maken.

  Jullie zijn gisteren, wij zijn morgen. Fijn weekend.  ⚠️ Meld

 15. @bart2

  Volgens mij communiceert Frion in dit artikel zijn zorgen over de kwaliteit van de zorg die het in de toekomst aan zijn cliënten kan bieden door de verdere bezuinigingen.

  Jij gaat niet in op die zorg maar legt een verband tussen de personeels- en huisvestingskosten waardoor volgens jou deze zorg onder druk komt te staan. Ik mis echter de feiten/cijfers waarmee je jouw stelling kunt onderbouwen. Graag nodig ik je hiertoe uit.

  Voor jouw informatie: in het nieuwe pand is een ruimte ingericht voor cliënten die er in het oude kantoor niet was waardoor het nieuwe pand ook direct ten goede komt aan de cliënten.

  Dat jij mij en 1ste John vanwege een wederzijdse begroeting typeert als anarchistische communisten is voor jouw rekening.

  Kennelijk passen wij niet in jouw ‘toekomstbeeld’. Dat is dan jouw probleem: wij waren er gisteren, zijn er vandaag en nog heel veel morgens.

  p.s. misschien moet je nog even wat extra off topic opmerkingen maken over huidskleur en op de persoon om je betoog wat verder kracht bij te zetten. Dat doe je namelijk in de regel in jouw reacties op dit weblog.  ⚠️ Meld

 16. Jammer van je laatste alinea ElRey, want ik mag je bijdragen heel graag lezen. Je laat je verleiden tot een off-topic reactie van een ander en moedigt de ander ook daartoe aan.


  ⚠️ Meld

 17. @vdberg

  Je hebt gelijk.

  Ik heb alleen niet de indruk dat mensen als bart2 en hemos pasado! aanmoediging nodig hebben om off topic te reageren.

  Daarnaast ben ik van mening dat tegenwicht in woord en daad nodig is en blijft tegen ??die krachten?? die niet geïnteresseerd zijn in waarheidsvinding maar in ??framing?? en hun redenen daarvoor niet wensen toe te lichten.

  https://www.weblogzwolle.nl/images/stories/Zwols nieuws_2/Demo 1bew.jpg

  Wat mij betreft noemen we het beest(je) gewoon bij de naam.  ⚠️ Meld

 18. Ook offtopic, maar Wiki hoeft helemaal niet aangepast te worden. Bart2 moet iets minder selectief lezen. Hij heeft deze selectie overgeslagen:

  De Spaanse leus “¡No pasarán!” “Ze komen er niet langs” (Catalaans: “No Passaran!”, Frans: “Ils ne passeront pas”, Duits: “Sie kommen nicht durch!”, Engels: “None shall pass!”) is een propagandaleus gebruikt om de vastberadenheid te uiten om een positie te verdedigen tegen een vijand. De uitspraak is onder andere beroemd geworden door het gebruik tijdens de Slag om Verdun in de Eerste Wereldoorlog door generaal Robert Nivelle. De woorden verschenen op propaganda-affiches, zoals die door Maurice Neumont na de Tweede Slag bij de Marne.
  (…)
  De leus wordt nog steeds bij verschillende gelegenheden gebruikt. Bijvoorbeeld in 2002 door kolonel Emmanual Maurin, commandant van een Franse eenheid van het Vreemdelingenlegioen in Ivoorkust. Op 17 augustus 2012 droeg een van de leden van de Russische punkband Pussy Riot een T-shirt met de slogan tijdens het voorlezen van het vonnis dat haar en twee andere bandleden tot twee jaar strafkamp veroordeelde wegens de verstoring van een kerkdienst.  ⚠️ Meld

 19. @Dame

  Dank voor de ??nuancering??. Er stond dus toch wat meer over no pasaran, net zoals er ook wat meer over hemos passado te vinden is op het internet.

  On topic is de zorg van Frion over de kwalitatief goede ondersteuning aan een kwetsbare groep in de samenleving:

  ⤽Hierdoor ontstaat een nog grotere druk op de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Ook wel de zware zorg genoemd. Denk hier bijvoorbeeld aan mensen met een ernstige meervoudige beperking, ernstige gedragsproblemen of de steeds intensievere zorg aan ouderen met een verstandelijke beperking. Voor deze groep is opnieuw minder geld beschikbaar. Hierdoor wordt het voor hen steeds moeilijker om de regie over hun eigen leven vast te houden. Kunnen ze niet meedoen in de samenleving zoals de overheid dit voor ogen heeft. Daarnaast worden de grenzen bereikt aan wat Frion kan bieden voor deze doelgroepen. Gevolg is een verschraling van een kwalitatief goede ondersteuning aan deze kwetsbare groep in de samenleving.⤝

  Deze zorg deel ik en voor kwetsbare groepen in de samenleving zal ik mij in woord en daad altijd inspannen en mij niet verschuilen achter alibi??s om dit persoonlijk niet te hoeven doen. Ik sta open voor een eerlijke discussie hoe met minder minder middelen kwetsbare groepen in onze samenleving wel geholpen kunnen worden. Een constructieve discussie zoals ik die met 1steJohn onder dit topic, on topic heb gevoerd en die op een gegeven moment door off topic reacties weer negatief dreigt te worden overschaduwd, maar dat hebben we onderhand – jammer genoeg – wel meer ervaren op dit weblog.  ⚠️ Meld

 20. Op sportblessures, die onze samenleving integraal ?? 1,4 mld kosten valt ook nog te bezuinigen, evenals op kosten van de behandeling van bewust gevaar zoekende gewond geraakte supporters.


  ⚠️ Meld

 21. @ Hemos pasado, Volgens mij heeft Elrey daar met deze stelling min of meer al een standpunt over ingenomen.

  Tenslotte ben ik het met je eens dat de eigen gezondheid een zaak is waarbij eigen verantwoordelijkheid meer een rol mag spelen. De tijd is voorbij dat automatisch van het collectief mag en kan worden verwacht dat het individuele misstappen maar blijft repareren.  ⚠️ Meld

 22. als mensen geen baan heben bij frion begeleid woond wat gebeurt met hem in de toekomst ieder bewoner moet toch een vaste baan heben om zelf standig te gaan wonen  ⚠️ Meld

Reageer