Politie en justitie ondertekenen Geweldsprotocol

Maandagmiddag ondertekenden korpsbeheerder drs. H.J. Meijer, hoofdofficier van justitie Mr. A.B. Vast en korpschef P.J. Aalbersberg het aangepaste Geweldsprotocol.

In verband met de actualiteit rond: ‘handen af van de hulpverleners’,
waarover ook Minister J. W. Remkes van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties zich recentelijk uitliet, vond er een uitgebreide toelichting plaats op het Hoofdbureau van de politie IJsselland aan de Koggelaan. Het protocol bevat een leidraad voor de medewerkers van de politieregio IJsselland over hoe gehandeld dient te worden bij tegen de politie gericht geweld en agressie en de gevolgen daarvan voor de medewerker én de geweldplegers. Daarbij gaat het om de strafrechtelijke, civiele en personele afhandeling van de aspecten geweld, agressie en belediging.

Tekst convenant
De politie heeft onder meer tot taak in ondergeschiktheid aan het
bevoegde gezag van burgemeester en (hoofd)officier van justitie, en in
overeenstemming met de geldende rechtsregels, te zorgen voor de
daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde. De politie, daaronder
begrepen bijzondere opsporingsambtenaren, vertegenwoordigt het gezag in het publieke domein.
Om haar werk goed te kunnen doen en zo nodig het gezag waar te kunnen maken, is de politie goed opgeleid, beschikt zij over professioneel
oordeelsvermogen en heeft zij onder strikte voorwaarden wettelijke
bevoegdheid om geweld uit te oefenen.

Echter ook de politie is soms slachtoffer van agressie / geweld door
burgers. Niet zelden worden politiemensen daarmee geconfronteerd.
Burgers blijken niet altijd te beschikken over voldoende respect voor
het gezag van de politie, zoals ook kan worden geconcludeerd uit het
aantal gevallen waarin sprake is van (non-) verbale en/of fysieke
agressie tegen de politie, soms in combinatie met belemmering van de
ambtsuitoefening. Er is gedrag dat de politie in redelijkheid niet kan
negeren of tolereren.
Deze situatie verdient een gepaste aanpak door politie en justitie.
Politie IJsselland en het Openbaar Ministerie (OM) te Zwolle hebben
hetzelfde uitgangspunt als het gaat om (non-)verbale en/of fysieke
agressie tegen de politie

Non- verbale en/of fysieke agressie tegen politie wordt niet
getolereerd.

Om dit uitgangspunt vorm en inhoud te geven spreken de Politie
IJsselland en het Openbaar Ministerie Zwolle het volgende af:
1. De partijen stemmen het geweldsprotocol van de
politie IJsselland af m.b.t. de (strafrechtelijke) afhandeling van de
verschillende vormen van agressie / geweld, al naar gelang hun ernst.
2. De partijen geven ruime bekendheid aan de
overeengekomen strenge aanpak van agressie tegen de politie.
3. Van al het tegen de politie gericht ernstige
(verbale en non-verbale) geweld, en meer specifiek van al het fysieke
geweld, wordt proces-verbaal opgemaakt.
4. Ten behoeve van effectieve wisselwerking tussen
politie en OM wordt extra aandacht besteed aan goede onderlinge
communicatie; zo nodig wordt in een vroeg stadium contact opgenomen door
de coördinator geweldsprotocol van de politie of de hulpofficier van
justitie met de piketofficier van het OM.
5. Aan opsporing en vervolging van deze gevallen
wordt een hoge prioriteit toegekend.
6. Bij vervolgbare zaken zal het Openbaar
Ministerie in geval van verbale agressie in beginsel kiezen voor een
OM-afdoening (betaling geldbedrag of taakstraf) en in geval van fysieke
agressie in beginsel kiezen voor een dagvaarding voor een openbare
zitting.


Toelichting
Het geweldprotocol bevat een leidraad voor de medewerkers van de
politieregio IJsselland over hoe gehandeld dient te worden bij geweld en
agressie, gericht tegen de politie. In het protocol wordt ook aandacht
besteed aan de wijze waarop het korps als werkgever daarmee omgaat. Het
gaat dus om geweld, agressie en beledigingen tegen de politie. Daarbij
moet o.a. gedacht worden aan: spugen, bijten, bedreigingen tegen de
politiemedewerker zelf en/of bedreigingen tegen de gezinnen of
eigendommen van hen.

Wanneer een politiemedewerker met geweld,  agressie of belediging
geconfronteerd wordt, doet hij daarvan aangifte en volgt de
gebruikelijke strafrechtelijke procesgang, zoals die voor iedereen
geldt. Hij kan een eventuele schadeclaim bij zijn aangifte voegen. Zijn
door de rechter toegewezen claim wordt door het Centraal Justitieel
Incassobureau  (CJIB) via een deurwaarder geïncasseerd.

In de meeste gevallen gaat het om aangiftes van belediging en
bedreiging. De gevallen van belediging worden doorgaans via een
schikkingsvoorstel van het OM afgedaan. Zodra een verdachte is
aangehouden wordt contact gelegd met het Openbaar Ministerie. Er wordt
proces-verbaal opgemaakt en de verdachte krijgt een dagvaardig mee,
meestal vergezeld van een schikkingsvoorstel. Betaalt de verdacht die,
dan hoeft hij niet voor te komen.

Cijfers
Dit jaar, t/m. 26 oktober 2006, waren in IJsselland in totaal 252
collega’s betrokken bij incidenten  waarbij geweld tegen
politiemedewerkers werd uitgeoefend. Dat resulteerde in 171 zaken
(dossiers) die aan het Openbaar Ministerie werden voorgeld. Daarvan was
in 87 (68%) gevallen sprake van belediging. In de andere gevallen ging
het om: verzet (wederspannigheid) bij aanhoudingen, geweld of bedreiging
met geweld tegen medewerkesr of hun gezinnen. Daarbij liep het letsel
uiteen van bloedcontact tot  ernstig letsel met langdurig ziekteverzuim,
al dan niet in combinatie met psychische klachten.

Omdat deze registratie dit jaar een andere opzet kreeg, gaan
vergelijkingen met voorgaande jaren niet op. Qua aantallen is dit jaar
geen sprake van extra toename van geweld tegen politiemedewerkers in
IJsselland, ten opzichte van voorgaande jaren.

Coördinator
Sinds enkele maanden kent Politie IJsselland een speciale coördinator
Geweldprotocol die de centrale figuur is tussen de politiemedewerker, de
korpsleiding en het Openbaar Ministerie. Hij is tevens vraagbaak en
aanspreekpunt voor de medewerkers en regelt de afwikkeling van
schadeclaims, betalingen van toegekende claims, et cetera. Hij zorgt
ervoor dat zij de vereiste formaliteiten tijdig nakomen en
vertegenwoordigt hen bij strafzaken.

Het korps IJsselland wikkelt de schade, die een medewerker als gevolg
van gebruikt geweld heeft, na de strafrechterlijke afwikkeling  in zijn
totaliteit af. De schade wordt daarna door de organisatie op de
veroorzaker verhaald. Zij biedt daarbij juridische bijstand aan haar
medewerkers in zowel strafrechtelijke als civiele procedures.

Artikel delen: