Debat Kadernota’s decentralisatie krijgt vervolg

Zwolle – Het meningsvormend debat, maandagavond op het Raadsplein in Zwolle, over de kadernota’s Participatiewet, Dagbesteding en Langer Zelfstandig Leven en Opgroeien startte met twee insprekers. Mevrouw Offereins, namens thuiszorgmedewerkers en mevrouw Westerdijk namens WEZO.

 

Mevrouw Offereins geeft aan dat ze graag in gesprek gaat met de raad, haar contactgegevens zullen derhalve raadsbreed verspreid worden. Vervolgens voert iedere fractie het woord. Het debat kenmerkt zich door de uitgebreide beschouwingen op de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Veel fracties vormen hun standpunt ten aanzien van de nota’s op basis van hun ideologie. Dat leidt tot een debat waarbij niet alleen over de nota’s wordt gesproken, maar ook diepere lagen worden geraakt. Veel fracties maken zich zorgen over de tijdsdruk die rondom de decentralisaties speelt. Er wordt van het college een terugtelplanning gevraagd, zodat de raad tijdig actie kan ondernemen indien er zaken dreigen mis te lopen. Ook worden er een aantal opmerkingen over het proces gemaakt. Het blijft voor de raad lastig grip te krijgen op de inhoud van deze materie, de voortgang en de gevolgen. Er wordt daarom gesuggereerd een expertmeeting te organiseren, werkbezoeken af te leggen of een raadswerkgroep in te stellen. Een aantal fracties vinden de toon in de nota’s te optimistisch Het zou bijna lijken alsof er straks meer gedaan kan worden, terwijl het budget aanzienlijk gekort wordt.

Vervolg verslag Raadsplein:

Ten aanzien van de uitgangspunten geeft nagenoeg iedere fractie aan dat ze deze kunnen ondersteunen. Echter, deze zijn volgens de meeste fracties niet concreet genoeg. Er wordt daarom ook een tussenstap voorgesteld waarbij de uitgangspunten geconcretiseerd worden. Meerdere fracties voelen daar wel voor.

De relatie met de sociale wijkteams wordt ook een aantal keer aangehaald. Een aantal fracties hebben, zoals ook voor het zomerreces aangegeven, bedenkingen bij de inrichting van de wijkteams. Zo vinden sommige fracties dat er een groeimodel moet zijn, terwijl andere fracties vinden dat er ten alle tijden ook mogelijkheid moet zijn om hulp buiten het wijkteam te krijgen.

Een aantal fracties hebben moties in voorbereiding. Zo wil de fractie van de VVD een financiële doorrekening van de kaders afdwingen via een motie. Een aantal andere fracties denken na over de rol van de raad in dit proces en willen dit mogelijk middels een motie vormgeven. Ook worden er opmerkingen gemaakt over de outcome. Diverse fracties vinden dat er een instrument ontwikkeld zou moeten worden waarmee het resultaat op een goede manier gemeten zou kunnen worden, mogelijk in samenhang met de suggestie om een jaarlijks sociaal debat te voeren waarbij tevens ruimte is voor burgers om mee te spreken.

De voorzitter stelt voor, gezien het tijdstip, de reactie van het college alsmede de tweede termijn te verdagen tot een ander vergadermoment. De raad is het eens met de voorzitter dat dit debat een zorgvuldig vervolg verdient en stemt daarom in met het ordevoorstel. De Agendacommissie zal bezien op welk moment het debat voortgezet wordt. Er is een voorkeur voor 23 september. 

Artikel delen:

Reageer