Plan d’Energie loont voor Waterschap

Zwolle – Het Waterschap Groot Salland maakt stappen op het terrein van energiebesparing enerzijds en het opwekken, terugwinnen en hergebruiken van  duurzame energie anderzijds. Dat laten de resultaten zien uit het onlangs verschenen Bedrijfsrapport 2012 zuiveringsbeheer van Agentschap NL, de uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse Rijksoverheid als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal ondernemen.

 

Alle waterschappen zijn in 2008 gezamenlijk toegetreden tot het convenant Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie, de zogeheten MJA-3, waarbij de verplichting is aangegaan om binnen het werkveld van het zuiveren van afvalwater in 2020 30% energie-efficiëntie te bereiken in vergelijking met het 0-jaar 2005. Daarnaast heeft Groot Salland de ambitie in 2020 40% van het eigen energieverbruik zelf op duurzame wijze op te wekken.

Landelijk goede score

Het optimaliseren van bedrijfsprocessen waardoor enerzijds energieverbruik wordt  geminimaliseerd en anderzijds (extra) energie wordt opgewekt, teruggewonnen of hergebruikt, heeft er toe geleid dat het Waterschap Groot Salland landelijk de grootste energiewinst heeft behaald in deze tak van sport (15,3%). Deze winst is met name behaald door energiezuinige en duurzame technieken te gebruiken bij de renovatie, aanpassing en uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallaties Zwolle en Kampen.  

Zo pakten in Kampen de energiezuinige en duurzame technieken zelfs zo goed uit dat het de eerste Energiefabriek van Groot Salland werd. Dit betekent dat uit het afvalwater van Kampen evenveel energie wordt gehaald als nodig is om het afvalwater te zuiveren en het rioolslib te verwerken.

 

Energieslurpers leveren ook energie op

Om goed de vinger aan de pols te houden, stelt ieder waterschap vierjaarlijks een eigen Energieplan op, zo ook Groot Salland. De cijfers over de periode 2009 – 2012 tonen aan dat het waterschap de juiste ‘energiemaatregelen’ heeft genomen, bijvoorbeeld bij renovatie- en verbouwwerkzaamheden op rioolwaterzuiveringen. Dat zijn grote energieslurpers, maar ze kunnen ook duurzame energie opleveren. 

Groot Salland probeert zo veel mogelijk ‘natuurlijke momenten’ te kiezen voor het vervangen van installaties. Concreet: aan het eind van de levensduur of wanneer uitbreiding noodzakelijk is. Bij deze natuurlijke momenten gebruikt het waterschap vervolgens energiezuinige oplossingen. 

 

Energieverbruik partners 

Ook samenwerken met andere organisaties en zoeken naar oplossingen hoe zij hun energieverbruik kunnen verminderen, wordt meegenomen in het Energieplan. Een goed voorbeeld hiervan is het project Restwarmte rwzi Raalte dat samen met de gemeente wordt uitgevoerd. Met dit project wordt warmte dat normaal gesproken verloren zou gaan nu uit het gezuiverde afvalwater (rioolwater) gehaald om het nabij gelegen zwembad mee te verwarmen. Dit project wordt uitgevoerd onder de paraplu van Inners, een Europees project waarin samen met 11 partnerorganisaties uit 6 Europese landen onderzoek wordt gedaan naar het hergebruiken van energie en warmte uit de afvalwaterketen. Kennis hoe energie uit afvalwater te halen, wordt op die manier ook internationaal gedeeld. 

Artikel delen:

Reageer