Milieuraad actief voor Zwolle Energieneutraal

Zwolle – Bijna dagelijks verschijnen er berichten in de media over het opwekken van duurzame energie. De doelstelling uit het energieakkoord is om Nederland in 2050 volledig te voorzien van duurzame energie. Ook in Zwolle is het thema onderwerp van debat, de gemeente heeft een aantal flinke ambities. Wat de gevolgen zijn voor de leefomgeving van Zwolle is veel minder duidelijk.

 

Om deze gevolgen van duurzame opwekking van energie voor de leefomgeving zichtbaar te maken heeft de Milieuraad Zwolle deze in kaart gebracht. Deze gevolgen kunnen fors zijn. De Milieuraad vindt het dan ook belangrijk dat de inwoners van Zwolle goed betrokken worden bij de realisatie van de ambities. De notitie Zwolle Energieneutraal is op 7 oktober aangeboden aan de gemeente. De in kaart gebrachte gevolgen kunnen ook dienen als startpunt van een reeks dialogen. Om te beginnen op 10 oktober,  om 20.30 uur bij het avondprogramma van de Dag van de Duurzaamheid: Dialoog Zwolle Energieneutraal, in het Stedelijk Museum.

Duurzame energie wordt in deze studie onderverdeeld in wind-, zonne-energie en biomassa zoals biogas, ethanol en biodiesel. Andere vormen van duurzame energie zoals waterkracht en getijdenenergie laten we buiten beschouwing omdat de potentie daarvan gering is.

 

De berekeningen nemen als uitgangspunt de cijfers van het CBS over het gemiddelde energiegebruik in Nederland in 2011 en hebben als aanname dat het energiegebruik in Zwolle dicht bij dit gemiddelde ligt. Dit betekent dat Zwolle per jaar 622 miljoen kWh aan energie verbruikt.In deze analyse wordt de oppervlakte berekend die minimaal nodig is om alle gebruikte energie op te wekken met zonnepanelen, windturbines en brandstoffen die gewonnen worden uit lokaal geteelde biomassa. Hierbij is het probleem van de noodzakelijke energiebuffering al wel gesignaleerd, maar nog niet uitgewerkt.

 

Zonnepanelen

Er is 10 km2 aan zonnepanelen nodig om Zwolle van genoeg elektriciteit te voorzien. Dat is een oppervlak van 3,2 bij 3,2 km. De opbrengst van zonnepanelen is 2,3 TJ per ha.

 

Windenergie

Dat zijn 78 windturbines van 4 MW of 311 windturbines van 1 MW. De turbines moet wel op een zekere afstand van elkaar staan anders nemen ze elkaar de wind uit de wieken. Die afstand is minimaal 5 keer de rotordiameter. De grond tussen de windmolens blijft voor een groot deel beschikbaar en windenergie kan dan prima gecombineerd worden met zonnepanelen of de verbouw van energiegewassen. De opbrengst van windturbines is 1,2 TJ per ha. Als zonnepanelen gecombineerd worden met windmolens is de jaarlijkse opbrengst 3,5 TJ per hectare.

 

Biomassa

De alternatieven voor aardolie zijn vooral bio-olie, biogas, ethanol en waterstofgas. Voor bio-olie, biogas en ethanol is hoogwaardige biomassa nodig en dat betekent dat er landbouwgrond nodig is om het te telen. De netto energie opbrengst van landbouwgewassen is 0,12 TJ per ha. Het areaal landbouwgrond dat nodig is om de gewassen te telen is dan 68000 hectare.

 

Conclusie Milieuraad

Met inzet van moderne technieken is het dan ook technisch mogelijk om op het gemeentelijke grondgebied alle energie duurzaam te produceren voor Zwolle. Daarbij is alvast geanticipeerd op de verwachte technische ontwikkelingen. De ruimtelijke gevolgen kunnen fors zijn. De Milieuraad vindt het dan ook belangrijk dat de inwoners van Zwolle goed betrokken worden bij de realisatie van de ambities.

Artikel delen:

Reageer