Sluitende begroting voor Zwolle in 2014

Zwolle – Zwolle heeft ook voor 2014 een structureel sluitende gemeentelijke begroting. Het college voor burgemeester en wethouders zet ook voor de jaren daarna in op een gezond financieel perspectief. Het is, na de verkiezingen in maart 2014, aan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad om daar concreet invulling aan te geven. Zwolle staat voor de jaren na 2014 voor een nieuwe bezuinigingsopgave van naar schatting 10 miljoen euro.

 

De Overijsselse hoofdstad is een sterke gemeente in een stimulerende regio en provincie. Samenwerkingsverbanden in en buiten de stad zijn versterkt. Verbindende initiatieven van ondernemers, burgers en andere partners dragen bij aan een blijvende dynamiek, aan een stad in beweging. Zwolle is deze afgelopen jaren verder verrijkt met aansprekende zaken als de nieuwbouw van de Isalaklinieken, de uitbreiding van de Fundatie, het cultuurcentrum van Waanders in de Broerenkerk, de topsporthal en het hockeycomplex van HCZ en zwembad De Vrolijkheid. De bereikbaarheid is vergroot door onder meer de opening van de Hanzelijn en de herinrichting van de Ceintuurbaan. Ikea komt naar de stad. Initiatieven als Hanzelab en City- en Jongerenbattle zorgen voor creatieve en constructieve ideeën.

 

Ambities

De Overijselse hoofdstad heeft de afgelopen jaren, op basis van het in 2010 gesloten collegeakkoord, samen met vele partners een groot aantal ambities vorm kunnen geven. Zo wordt er – onder meer – geïnvesteerd en gewerkt aan de transformatie van de Spoorzone, aan de nieuwbouw van popcentrum Hedon en wijkaccommodatie Het Anker, aan de infrastructuur rondom de binnenstad en de N340 en aan de vormgeving van de kunstroute tussen station en de binnenstad.

 

Stappen

Binnen de financiële opgaven die zich in deze bestuursperiode in Zwolle aandienden was de ontwikkeling van de woningmarkt een belangrijk dossier. Er zijn fundamentele stappen gezet om de blijvende wijzingen in de vraag naar huizen en bedrijfsruimte in Zwolle opnieuw vorm te geven. Met name de visie op de verdere ontwikkeling van de wijk Stadshagen is geactualiseerd. De wens om op rondom de (woning)bouw maatwerk te kunnen bieden aan inwoners en ondernemers blijft aandacht vragen de komende jaren.

 

Opgaven

Bij aanvang van deze collegeperiode golden bezuinigingsopgaven van ongeveer 10 miljoen euro. Door met name financieel doorwerkende maatregelen van de rijksoverheid en door de vereiste heroriëntatie op de woningmarkt is inmiddels voor ongeveer 25 miljoen euro bezuinigd. De inschatting is dat daar de komende jaren nog een structurele opgave ter grootte van 10 miljoen euro bijkomt. Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben eerder dit jaar, bij het vaststellen van de Perspectiefnota, aangegeven het nieuwe college en de nieuwe raad en daarmee de stad een gezonde financiële start te willen geven. Daarom zijn in de begroting voor 2014 bezuinigingsvoorstellen opgenomen om voorzienbare bezuinigingsopgaven te ondervangen. Voor 2015 wordt daarmee een sluitende begroting mogelijk gemaakt. Voor de jaren daarna worden denkrichtingen geïnventariseerd. Inzet daarbij is om te kijken naar fundamentele keuzes in de wijze waarop de gemeente de ontwikkeling van Zwolle kan begeleiden. Het is aan de nieuwe gemeenteraad om zich daar na de verkiezingen van 2014 verder over uit te spreken.

 

Besluitvorming

De gemeenteraad stelt de begroting voor 2014 later dit jaar vast. Op 28 oktober laat de raad zich eerst tijdens een informatieronde van het Raadsplein nader informeren over de voorstellen die in de begroting zijn opgenomen. Mensen kunnen dan ook inspreken. Tijdens de besluitvormingsronde op vrijdag 8 november stelt de gemeenteraad de begroting vervolgens vast.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer