Zwolle werkt hard aan klimaatbestendigheid

Zwolle – Binnen de IJssel-Vechtdelta werken regionale en lokale overheden samen aan een duurzame ruimtelijke inrichting van de regio. Hierbij ligt de nadruk de komende jaren op het koppelen van de water- en klimaatopgave aan ruimtelijk economische ontwikkelingen.

 

De IJssel-Vechtdelta is één van de belangrijkste en kwetsbare gebieden binnen het Deltaprogramma. In deze regio worden dan ook  diverse onderzoeken uitgevoerd naar het deltaproof ontwikkelen van projecten. De ervaringen die opgedaan worden met de pilotprojecten in Stadshagen en de Zwolse binnenstad vormen belangrijke input voor het Deltaprogramma en de Deltabeslissingen die de Tweede Kamer in 2015 zal nemen. Het kabinet wil er met het Deltaprogramma voor zorgen dat Nederland voor de huidige en volgende generaties leefbaar en veilig is ondanks een veranderdend klimaat. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken hierin samen.

Kwetsbaar

De IJssel-Vechtdelta neemt in het watersysteem een kwetsbare plek in. Een verandering van het IJsselmeerpeil, hogere rivierafvoeren, extremere natte en droge periodes en een aanpassing van de veiligheidsnormen hebben allen grote invloed op dit gebied. Niet alleen op het gebied van (water)veiligheid maar ook voor de (grond)waterstanden heeft dit gevolgen. Dit betekent dat deze veranderingen onder andere van invloed zijn op het wonen, werken, landbouw, natuur, regionale economie en recreatie in de IJssel-Vechtdelta.

 

Pilots

Reden genoeg dus hard te werken aan input voor het landelijke Deltaprogramma en te experimenteren met deltaproof ontwikkelen, dus bestand tegen de klimaatverandering en de veranderende waterpeilen. Uitgangspunt hierbij is dat verbeteringen en ontwikkelingen op het gebied van waterveiligheid economie, vestigingsklimaat en natuurbescherming moeten ondersteunen en/of  versterken. 

 

De partners in de IJssel-Vechtdelta, gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland, het waterschap Groot Salland  en de provincie Overijssel, hebben de handen ineen geslagen om de wateropgave van deze regio zo in te vullen dat ook voor de toekomst goed en prettig kan worden gewerkt en gewoond in de IJssel-Vechtdelta. Binnen de pilotprojecten wordt ervaring opgedaan met het deltaproof ontwikkelen van de regio. In Zwolle zijn vier projecten onderzocht:

 

Geluidswal Stadshagen: In het geval er een dijk doorbreekt van polder Mastebroek kan er water Stadshagen inlopen. Om deze reden is onderzocht of de geluidswal rondom Stadshagen zo uitgevoerd kan worden dat overstromingswater niet de wijk instroomt . Dit blijkt met beperkte aanpassingen mogelijk. 

 

Katerdijk: de Katerdijk volgt het Zwarte Water en is tegelijkertijd een belangrijke verkeersader en waterkering (dijk). Bij de herinrichting van de Katerdijk zijn waterveiligheid, bereikbaarheid en hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit geïntegreerd. Hiermee is de Katerdijk een eerste praktijkantwoord op toekomstige waterveiligheidsopgaven. 

 

Pannekoekendijk: de Pannekoekendijk is een onderdeel van de regionale waterkering die Zwolle behoedt voor overstromingen uit het achterland. De dijk moet in de toekomst op verschillende plaatsen opgehoogd worden. Daarnaast maakt de Pannekoekendijk deel uit van de hoofdontsluiting van de stad en maakt het deel uit van het karakteristieke stadsgezicht. Net als bij de Katerdijk wordt in het ontwerpproces gezocht naar een manier om mobiliteit, waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit te integreren, waarbij rekening wordt gehouden met hogere waterstanden in de toekomst.

 

Kraanbolwerk: het Kraanbolwerk ligt buitendijks. Het water in de stadsgrachten is direct verbonden met het IJsselmeer en bovendien wateren de Sallandse weteringen af door de Zwolse binnenstad. Dit betekent dat de waterstanden bij het Kraanbolwerk sterk kunnen fluctueren. Samen met ontwikkelaar AM en het waterschap heeft Zwolle daarom een verkenning uitgevoerd hoe het Kraanbolwerk deltaproof kan worden ontwikkeld. Hierbij is niet alleen rekening gehouden met het voorkomen van schade bij hoog water, ook is onderzocht hoe toegankelijkheid van het Kraanbolwerk bij hoog water kan worden gerealiseerd en op welke manier nutsvoorzieningen waterveilig aangelegd kunnen worden.

 

Vervolg

De resultaten van bovenstaande onderzoeken worden verwerkt in uitvoeringsplannen. De opgedane kennis wordt benut voor vergelijkbare kansrijke projecten binnen en buiten Zwolle. Voor de nog te realiseren projecten Kraanbolwerk, Pannekoekendijk en geluidswal Stadshagen is door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten gevraagd hiervoor krediet beschikbaar te stellen. Op het moment dat voor deze projecten provinciale subsidie beschikbaar komt, worden de deltaproof maatregelen een onderdeel van de projecten.

 

Oefen met hoogwater

Omdat onze regio in het watersysteem een kwetsbare plek inneemt, is het zaak met hoogwatersituaties te oefenen. Daarom organiseren het Waterschap Groot Salland, het Ministerie van Defensie en de Veiligheidsregio IJsselland van 14 oktober tot en met 8 november 2013 een grootschalige oefening. Tijdens de oefening worden de deelnemende organisaties geconfronteerd met hoge waterstanden op de IJssel. De hoogwatersituatie zorgt ervoor dat een crisissituatie ontstaat waarop de deelnemende partijen moeten inspelen. Ook inwoners kunnen wat van de activiteiten merken. 

Artikel delen:

Reageer