Yildirim accepteert uitslag Partijraad SP niet

SP-senator Yildirim uit Zwolle kan binnen twee weken zelf zijn Eerste Kamerzetel teruggeven aan de SP of hij wordt als SP-lid geroyeerd. Dat schrijft secretaris Van Heijningen in een brief aan Yildirim.

Yildirim heeft gezegd dat hij eerst antwoord wil op zijn voorstel voor democratisering van de partij, maar dat antwoord blijft uit. SP-leider Marijnissen zei vorige maand in het tv-programma Nova nog dat Düzgün Yildirim mag blijven zitten in de Eerste Kamer, maar niet namens de SP.

Yildirim werd in mei met voorkeurstemmen in de senaat gekozen voor de SP, maar werd door de partijraad verzocht afstand te doen van zijn zetel. Yildirim weigerde en stelde dat het er weinig democratisch aan toe gaat in de SP. Hij richtte vervolgens het Comité Democratisering SP op. Hoofdredacteur van het SP-partijblad Elma Verhey werd kort daarna geschorst toen ze een kritisch artikel over de kwestie-Yildirim in het ledenblad wilde plaatsen.

Via ‘Lees verder’ vindt u de communicatie tussen de Partijraad en Yildirim.

Rotterdam, 9 augustus 2007
>
> Beste Düzgün,
>
> Namens het partijbestuur schrijf ik je het volgende.
> Op 23 juni j.l. heeft de partijraad, het hoogste democratische orgaan in
> de SP, jou opgeroepen de zetel in de Senaat op te geven. De uitslag van
> de stemming op de partijraad was dat 96 procent van de uitgebrachte
> stemmen deze oproep – om de zetel ter beschikking van de SP te stellen
> -ondersteunde. Aangezien je geen beroep hebt aangetekend tegen de
> uitspraak van de partijraad – volgens artikel 15 lid 3 is de termijn
> inmiddels verstreken – betekent dit, dat de uitspraak van de partijraad
> onherroepelijk is geworden. Derhalve verzoek ik je namens het
> partijbestuur ‘aanstonds’ jouw zetel in de Eerste Kamer ter beschikking
> te stellen aan de vereniging SP (statuten art. 15 lid 2).
>
> Het niet nakomen van deze statutaire verplichting kan leiden tot
> opzegging van het lidmaatschap door de partijraad (op grond van de
> statuten art. 8 lid 1c en art. 8 lid 3) of ontzetting uit het
> lidmaatschap door het partijbestuur (op grond van statuten art. 8 lid 1d
> en art. 8 lid 4a en 4b). Het partijbestuur zal in haar eerstkomende
> vergadering van 24 augustus beslissen of en zo ja, welke procedure in
> gang gezet zal worden, afhankelijk van je reactie op deze brief. Ik
> verzoek je binnen twee weken aan het partijbestuur te laten weten of je
> bereid bent te voldoen aan het verzoek de Eerste Kamerzetel op te geven.
>
> Tenslotte wil ik je er nog op wijzen, dat het werkelijk de voorkeur
> verdient gehoor te geven aan de beslissing van de partijraad en de zetel
> ter beschikking te stellen. In dat geval kan de Eerste Kamerfractie in
> de door de partijraad gewenste samenstelling haar werk optimaal doen,
> hoeft er geen opzeggings- of ontzettingsprocedure in gang gezet te
> worden en kan jij, met gebruikmaking van alle rechten die een lid heeft,
> je werk in de partij voortzetten en jouw voorstellen inzake de
> partijdemocratie inbrengen in de discussies ter voorbereiding van het
> aanstaande partijcongres.
>
> Graag ontvang ik jouw reactie uiterlijk 23 augustus aanstaande.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Hans van Heijningen
> algemeen secretaris SP
>
> P.S. deze brief is met de post naar je onderweg

===================

Beste Hans van Heijningen,
 
Ik heb je brief in goede doen ontvangen en reageer daar nu op met deze email. Op 12 juli j.l. heeft het partijbestuur een brief ontvangen van het Comite Democratisering SP. Mijn standpunt t.a.v. het besluit van de Partijraad is daarin duidelijk verwoord. Gezien het feit dat ik de eerste ondertekenaar ben, kan dit bijna niet aan jouw aandacht zijn ontsnapt. Daarmee is je argument dat ik geen beroep zou hebben aangetekend niet meer aan de orde.
 
Voorafgaand aan de Partijraad hebben wij een afspraak gemaakt. Ik mocht mijn voorstel aan de Partijraad voorleggen, het Partijbestuur zou haar eigen voorstel in stemming brengen. Deze afspraak is door het Partijbestuur geschonden. Mijn voorstel werd niet met de agendastukken meegestuurd en tevens kreeg ik het adressenbestand van de Partijraadleden niet ter beschikking. Daarmee is democratische besluitvorming in de Partijraad geblokkeerd. De uitslag van de Partijraad accepteer ik daarom niet.
 
Naar aanleiding van deze gebeurtenissen is het Comite DSP opgericht. Het Comité heeft in haar schrijven van 12 juli aan het landelijk bestuur drie voorstellen voorgelegd ter besluitvorming. Deze drie voorstellen waren;

“Gezien deze feiten en om te komen tot een structurele oplossing stellen we het landelijk SP-bestuur voor;

 1. Instellen van een Actiecomité die binnen afzienbare tijd richting de Partijraad met concrete voorstellen komt over de interne democratisering van de SP. Het onderwerp democratisering dient geagendeerd te worden op de eerstvolgende partijraad;
 2. Het besluit van de Partijraad van 23 juni betreft het opeisen van de zetel van de Eerste Kamer nietig te verklaren en het voorstel van het partijbestuur samen met de overige twee voorstellen alsnog aan de leden toe te sturen en ter stemming te brengen in de Partijraad; hierbij verklaren dat de senaatszetel rechtmatig naar Düzgün Yildirim is gegaan;
 3. Hans van Heijningen en Tiny Kox bieden namens het partijbestuur schriftelijk excuus aan, aan de statenleden, afdelingen en fractievoorzitter in Overijssel en Drenthe.

Gezien de ontstane situatie voor de partij en de meervoudige fouten die het partijbestuur heeft begaan in deze situatie, achten we deze voorstellen redelijk en noodzakelijk om tot een definitieve oplossing te komen.

Bij nakoming van deze voorstellen zullen Düzgün Yildirim en Jelma Wiegersma hun werk in de Staten hervatten en zal Düzgün Yildirim overwegen om zijn Eerste Kamerzetel terug te geven aan de SP.

We verzoeken u om ons uiterlijk drie weken voor het congres in november 2007 over uw besluit te informeren”.

De brief met uitgebreide toelichting op deze drie voorstellen stuur ik hierbij in de bijlage mee. Ik wil nadrukkelijk aangeven dat ons standpunt inhoudelijk niet is veranderd. Tot op heden mochten wij op onze brief nog geen reactie ontvangen. Ik verzoek het partijbestuur bij de te nemen beslissing op deze drie voorstellen nadrukkelijk in te gaan.

Wil je mij een ontvangstbevestiging sturen, wanneer je deze email hebt gekregen?

Een kopie van dit schrijven zal aan de pers ter beschikking worden gesteld.

Met vriendelijke groet,
 
Düzgün Yildirim

 =================

 

Bijlage:

Zwolle, 12 juli 2007

Beste Jan Marijnissen en leden van het partijbestuur, 

Hierbij vragen we u dringend een besluit te nemen om de impasse rond het ontstaan van de Eerste Kamerzetel te doorbreken. Ons voorstel in deze brief is mede ontstaan, doordat zowel partijsecretaris Hans van Heijningen als Tiny Kox via de pers hebben aangegeven geen belang te hechten aan een gesprek over de ontstane situatie en dat zij op het standpunt blijven de zetel terug te willen. Deze patstelling willen wij doorbreken in het belang van de partij.

Wij zijn van mening dat het partijbestuur, bij monde van Hans van Heijningen en Tiny Kox, met hun acties bewust de integriteit van de SP-Statenleden in Overijssel en de fractievoorzitter in bijzonder hebben aangetast door;

 • na de verkiezing van de Eerste Kamer direct via de pers te communiceren met de gekozen kandidaten, in plaats van de kandidaten vooraf persoonlijk te woord te staan. Hierbij zijn verschillende uitspraken gedaan die op gespannen voet staan met de grondbeginselen van de SP, vooral als het gaat om menswaardigheid en wederzijds respect;
 • het zwaar onder druk zetten van enkele Statenleden door hen voor de keus te stellen om een verklaring te ondertekenen waarin zij afstand doen van hun stemkeuze of anders uit de fractie worden gezet;
 • dat de Statenleden het landelijk bestuur per telefoon moesten laten weten dat zij spijt hebben van hun stemkeuze;
 • het met spoed bijeen roepen van alle afdelingen in Overijssel met als doel dat zij geen steun zouden verlenen aan fractievoorzitter Düzgün Yildirim.

Dit terwijl;

–         fractievoorzitter Yildirim werd voorgedragen door het landelijk bestuur;

–         de kandidaten op de lijst vooraf niet zijn gevraagd of zij afstand willen doen van de zetel, mochten zij met voorkeur gekozen worden;

–         de Statenleden vooraf niet zijn gevraagd om op de nummers 1 tot 11 van de kieslijst te stemmen. Er was geen enkele andere instructie gegeven, dan dat zij op de SP moesten stemmen. Dit terwijl er een speciale cursus voor Statenleden werd gegeven (van 4 dagen), waarin alle aspecten van het statenlidmaatschap de revue passeerden;

–         in de statuten van de SP niets is opgenomen over het omgaan met voorkeurstemmen, ook niet als het gaat om ‘getrapte’ verkiezingen, zoals voor de Eerste Kamer. Ook in de notulen van vergaderingen van het partijbestuur is hierover niets opgenomen;

–         Er wordt beweerd dat er een afspraak zou zijn gemaakt met de kandidaten. Er is geen enkele afspraak, behalve het willekeurig toepassen van artikel 15.2 in de statuten van de SP. Dit artikel is ervoor bedoeld om, wanneer iemand de afdrachtregeling niet nakomt, de Nederlandse Wet heeft overtreden of na verloop van tijd totaal ongeschikt blijkt voor de functie, de zetel te kunnen terugvragen;

–         Artikel 15.2 geldt voor alle kandidaten en personen in een volksvertegenwoordigende functie. In dit geval wordt het artikel ten onrechte gebruikt tegen mijn benoeming, want ik was nog niet eens met het werk begonnen;

–         De SP heeft tot nu toe geen actie ondernomen om de Nederlandse Kieswet te hervormen en/of openlijk geageerd tegen de mogelijkheid van het uitbrengen van voorkeurstemmen. Overigens is dit laatste hoogstwaarschijnlijk in strijd met de huidige wetgeving;

–         Voorafgaand aan de besluitvorming in de Partijraad van 23 juni was reeds bekend dat er drie voorstellen op tafel lagen. Het Partijbestuur gaf, bij monde van Hans van Heijningen aan, dat zij alleen hun eigen voorstel wilden agenderen en rondsturen aan de partijraadleden. Tevens gaf hij aan geen ondersteuning te willen bieden bij het rondsturen van de andere twee voorstellen en dat zij ook de adressen van de Partijraadleden niet vrij wilden geven om de andere voorstellen onder de aandacht van de afdelingen te brengen. Het ondemocratische gehalte van deze werkwijze van het partijbestuur is de hoofdreden dat ik tot op heden de zetel nog niet heb teruggegeven. Want:

–         Er is voorafgaand aan de Partijraad wel een afspraak gemaakt tussen Hans van Heijningen, Tiny Kox en mijzelf, waarin is afgesproken dat ik mijn voorstel kon voorleggen aan de Partijraad. Deze afspraak is door Hans van Heijningen per email aan mij bevestigd. In die afspraak zijn Hans van Heijningen en Tiny Kox ook akkoord gegaan met mijn benoeming in de Eerste Kamer. Tijdens de Partijraad zowel als naar de pers werd dit vervolgens ontkend;

–         De discussie in de Partijraadvergadering stond onder zware invloed van verschillende Kamerleden die in dienst zijn van het Partijbestuur en vanwege andere functies ook stemgerechtigd zijn (waarmee zich de vreemde situatie voordoet dat leden uit het Partijraad zichzelf moeten controleren).

Kortom: voorafgaand aan de verkiezingen kon nergens worden nagelezen wat de wensen van het partijbestuur waren ten opzichte van de Eerste Kamerverkiezingen. Nu wil het Partijbestuur achteraf en ten onrechte het resultaat van de verkiezing terugdraaien, wat op basis van de Nederlandse Kieswet is genomen. Dat heeft en zal veel schade veroorzaken voor de partij, de leden en de kiezers in het bijzonder. We roepen het Partijbestuur op om deze historische fout te herzien.

Besluitvorming Partijraad;

Voorafgaand aan de besluitvorming in de partijraad was reeds bekend dat er drie voorstellen op tafel lagen. Het dagelijks bestuur verzuimd om deze twee voorstellen te agenderen op de Partijraadvergadering en deze zijn dan ook niet ter stemming gebracht. Deze twee voorstellen waren;

1.         Het voorstel van de gezamenlijke (Drentse) afdelingen e.o.;

Gezien het belang van deze zaak voor de partij als geheel en de SP-Overijssel in het bijzonder en omwille van een goede procedure, vragen wij het partijbestuur en Düzgün om terug te gaan naar de onderhandelingstafel en het zomerreces te gebruiken om in goede verstandhouding tot een gezamenlijke oplossing te komen en die in de Partijraad van september te presenteren voor bekrachtiging.

2.         Het voorstel van Düzgün Yildirim;

De Partijraad wordt voorgesteld als volgt te besluiten;

De Partijraad onderschrijft dat er fouten zijn gemaakt in aanloop naar de verkiezingen van de Eerste Kamer. Om deze fouten te voorkomen wordt het dagelijks bestuur gevraagd maatregelen te treffen voor de volgende verkiezingen.

Gezien deze ontwikkeling besluit de Partijraad om de huidige situatie te laten zoals die er nu op basis van de huidige verkiezing voorstaat.

Democratisering binnen de SP

Tevens vinden wij het absoluut noodzakelijk dat er binnen afzienbare tijd in de SP fundamentele democratische veranderingen in gang worden gezet. Om dit te bereiken moet een actiecomité in het leven worden geroepen, die uitdrukkelijk tot doel heeft belangrijke democratische veranderingen te bewerkstelligen. Wij willen dat het actiecomité met concrete voorstellen gaat komen voor:

–         een betere scheiding van verantwoordelijkheden (het is onwenselijk dat bijvoorbeeld Tweede-Kamerleden vanuit een andere functie beschikken over stemrecht in het Partijbestuur);

–         directe invloed van leden bij de totstandkoming van besluiten (nu zijn er nog te veel mogelijkheden voor het Partijbestuur om besluiten van het Congres of de Partijraad simpelweg te verwerpen of niet te agenderen);

–         volledige vrijheid van meningsuiting (mensen worden publiekelijk aan de schandpaal genageld of geweerd als zij ergens een andere mening over hebben. Ook is het momenteel onmogelijk om via de SP-websites met partijgenoten te discussiëren over onderwerpen (forum) of om elkaar op de hoogte te brengen van bepaalde zaken (prikbord).

Gezien deze feiten en om te komen tot een structurele oplossing stellen we het landelijk SP-bestuur voor;

 1. Instellen van een Actiecomité die binnen afzienbare tijd richting de Partijraad met concrete voorstellen komt over de interne democratisering van de SP. Het onderwerp democratisering dient geagendeerd te worden op de eerstvolgende partijraad;
 2. Het besluit van de Partijraad van 23 juni betreft het opeisen van de zetel van de Eerste Kamer nietig te verklaren en het voorstel van het partijbestuur samen met de overige twee voorstellen alsnog aan de leden toe te sturen en ter stemming te brengen in de Partijraad; hierbij verklaren dat de senaatszetel rechtmatig naar Düzgün Yildirim is gegaan;
 3. Hans van Heijningen en Tiny Kox bieden namens het partijbestuur schriftelijk excuus aan, aan de statenleden, afdelingen en fractievoorzitter in Overijssel en Drenthe.

Gezien de ontstane situatie voor de partij en de meervoudige fouten die het partijbestuur heeft begaan in deze situatie, achten we deze voorstellen redelijk en noodzakelijk om tot een definitieve oplossing te komen.

Bij nakoming van deze voorstellen zullen Düzgün Yildirim en Jelma Wiegersma hun werk in de Staten hervatten en zal Düzgün Yildirim overwegen om zijn Eerste Kamerzetel terug te geven aan de SP.

We verzoeken u om ons uiterlijk drie weken voor het congres in november 2007 over uw besluit te informeren.

Met vriendelijke groet,

Namens het Comité Democratisering SP:

Düzgün Yildirim, fractievoorzitter PS           Jelma Wiegersma, statenlid Overijssel       

Rick Denkers, afd. voorzitter Emmen         Elizabeth Bakker, actief lid Amsterdam

Joris de Koning,voorm.afd.voorz. Zwolle  Margriet Twisterling, fractievoorzitter Zwolle

Trix Strijker, actief lid Zwolle                         Harm-Jan Jansen, actief lid Deventer

Carolien Venhuizen, actief lid Zwolle          Zarko Baban, actief lid Enschede

Kitty Verkade, actief lid Amsterdam


 

Artikel delen:
Reacties 7
 1. De ‘heer’ Yildirim wil meer democratie in de SP, stelt hij voorop. Maar vervolgens eist hij dat de regelementen worden genegeerd, dat de uitspraak van de partijraad door het bestuur wordt overruled en dat het verlopen van de statutaire bezwaartermijn wordt genegeerd. Dat hij daardoor met zijn gat op het pluche blijft, is natuurlijk bijzaak dat hem ‘overkomt’. Niet erg geloofwaardig allemaal. Een luidruchtige kleine minderheid in de SP geeft alle gelegenheid aan de Telegraaf en Elsevier etc. om relletjes te stoken rond de SP. Bedankt!


  ⚠️ Meld

 2. Echt een partij om op te stemmen met die moddersmijterij onderling :-
  Misschien doet Yildirim dingen die niet helemaal fraai zijn, ik weet het niet. Maar ik vind diverse dingen die gebeuren binnen de SP (en die dan ook naar buiten zijn gekomen in deze hele affaire) toch vrij twijfelachtig, dingen die ik absoluut niet vind passen bij een partij met een S erin.
  Ik ben geen links-stemmer. Zou ik het wel doen dan zou ik het vanwege het socialistische gebeuren doen. Alleen krijg ik absoluut geen socialistisch gevoel bij de SP.


  ⚠️ Meld

 3. Er is maar 1 persoon die het voor het zeggen heeft binnen de SP, dat weten we al jaren en dat is natuurlijk Jan Marijnissen.
  Iedereen die buiten de paden loopt van de heer Marijnissen moet wijken. Ik heb het altijd al raar gevonden dat hij Mao als zijn grote voorbeeld noemt, Mao heeft meer slachtoffers gemaakt dan Hitler en Stalin samen.


  ⚠️ Meld

 4. Ik weet nu al 3 afdelingen waar geen ledenraadpleging is gedaan. Die zijn dan dUs ook niet vertegenwoordigd, ja ?§arte blanche’ alsof het over de dagelijkse gang van zaken ging…
  Die zogenaamde 96 procent partijraad uitkomst is dus te triest voor woorden en om hard te lachen tegelijkertijd.


  ⚠️ Meld

 5. Op nos.nl om 9.07 uur staat het volgende bericht :

  De Socialistische Partij heeft Eerste Kamerlid D??zg??n Yildirim een ultimatum gesteld. In een brief van secretaris Van Heiningen krijgt hij twee weken de tijd om zijn zetel op te geven.

  Als Yildirim niet op het ultimatum ingaat, dreigt hij geroyeerd te worden. Het partijbestuur van de SP zal daar op de eerstkomende vergadering, op 24 augustus, een besluit over nemen.

  Yildirim stond laag op de lijst voor de Eerste Kamer, maar werd in mei met voorkeursstemmen gekozen. De SP wilde de lijstvolgorde handhaven en vroeg hem om zijn zetel op te geven, maar daar is Yildirim niet op ingegaan.


  ⚠️ Meld

 6. Ik ga me toch altijd afvragen bij deze berichten wat het voor zin heeft om een voorkeursstem te geven, als je als partij af kan spreken dat de voorkeursstemmen niet tellen en je de volgorde van de lijst aanhoudt…
  Kan iemand me dat uitleggen?
  Ook vraag ik me af of alle partijen dt soort afspraken hebben en waar je dat kan vinden, als je dus geen lid van die partij bent. Dan weet ik bij de volgende verkiezingen of het zin heeft op een bepaald iemand te stemmen, of dat ik beter gewoon de bovenste kan aanprikken.


  ⚠️ Meld

Reageer