Zwolle krijgt per stadsdeel sociale wijkteams

Zwolle – In de gemeente Zwolle worden per stadsdeel sociale wijkteams gevormd die aansluiten bij de bevolkingssamenstelling van die wijk en de ondersteuningsvraagstukken die er liggen. De wijkteams worden gefaseerd opgebouwd. In 2015 kunnen inwoners hier in ieder geval terecht voor individuele begeleiding, huishoudelijke hulp en algemeen maatschappelijk werk. De jaren daarna wordt het sociale wijkteam verder uitgebouwd met hulp en ondersteuning voor arbeid, inkomen en lichte opvoedingsondersteuning. Het vertrekpunt is één huishouden, één plan en (bij voorkeur) één ondersteuner.

 

Met het concept-uitvoeringsprogramma ‘Maatwerk voor iedereen: diensten in en aan huis’ heeft het college van burgemeester en wethouders samen met de partners de kaders voor de vorming van sociale wijkteams verder uitgewerkt. De gemeenten krijgen vanaf 2015 taken overgedragen van het Rijk en de provincie op het gebied van werk en inkomen, zorg en begeleiding van mensen met een beperking en de jeugdzorg. “We willen niet meer dat mensen, zoals nu, langs verschillende loketten moeten als ze hulp nodig hebben. Mensen stellen op één plek hun vraag en van hier uit wordt breed gekeken naar de ondersteuning die nodig is. Met de vorming van sociale wijkteams wordt dit mogelijk”, aldus wethouder Nelleke Vedelaar.

Vervolg Voor het uitvoeren van deze nieuwe taken, stelt het Rijk minder geld beschikbaar dan er nu is. De gemeente Zwolle heeft daarom aan KPMG gevraagd te berekenen of de voorgestelde werkwijze daadwerkelijk efficiënter is. KPMG is daarbij uitgaan van een sociaal wijkteam met huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, delen van re-integratie en algemeen maatschappelijk werk. De uitkomst is dat er een behoorlijke opgave ligt. De partners hebben aan de gemeente de bereidheid uitgesproken om dit samen op te pakken en uit te voeren.

Artikel delen:
Reacties 11
 1. Het laatste zinnetje!
  Van welke partners en van welke extra vergoeding voor deze partners is hier sprake?
  Ik stel voor dat in de wijk zelf wordt gekeken naar de invulling, immers
  wijkbewoners, en dus geen ongrijpbare instanties en stichtingen, weten
  het best wat in hun wijk aan de orde is!
  Juist dit onderwerp is bij uitstek de maatschappelijke discussie meer
  dan waard.


  ⚠️ Meld

 2. Zwolle Actief, een samenwerking van 6 instellingen, laat momenteel zien hoe het NIET moet. De daklozen van Bonjour zwerven net als 10 jaar geleden weer over straat.


  ⚠️ Meld

 3. Gaat de aanwijzing van partners en bijbehorende subsidie plaatsvinden
  door het huidige college?
  Ik hoop dat de nieuwe gemeenteraad wordt betrokken in de besluitvorming, lijk mij ook voor de hand liggen gezien het gegeven
  dat minstens twee collegeleden niet terugkeren en zich in de
  laaatse fase van hun wethouderschap zich ook niet meer tot in detail
  zich zullen gaan verdiepen in de problematiek.
  Budget Zwolle Actief voor 2014, 2015 en 2016 bedraagt 1,5 miljoen,
  hoop geld. Goed besluit?


  ⚠️ Meld

 4. @ Karel 500 Terechte vraag. Zoals gebruikelijk is dit weer zo’n wollig ‘positief’ bericht.

  Tot nu toe heeft de gemeente Zwolle in haar obsessie om op megalomane wijze ‘ondernemertje te spelen’ de belangen van de binnen haar grenzen wonende burgers ondergeschikt gemaakt.
  Nu duidelijk wordt dat de gemeenten steeds dieper in onze huiskamers en daarmee ons privéleven door zullen dringen, vraagt dat om kennis, integriteit en een rechte rug van onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad.
  In dit kader trok een tweet van Sonja Paauw, D’66 Zwolle, over een artikel in de Groene Amsterdammer mijn aandacht. Hierbij het hele artikel .

  Gemeenten krijgen meer te zeggen. Maar steeds vaker besluiten daar raadsleden met onvoldoende kennis van zaken over steeds meer taken die ons leven steeds rechtstreekser raken.
  door Aukje van Roessel. 15-01-2014

  De verwachting mag dan zijn dat voor de onderlinge verhoudingen op het Haagse Binnenhof de Europese verkiezingen van juni bepalender zijn dan de in maart te houden gemeenteraadsverkiezingen, meegaan in dat frame degradeert de lokale verkiezingen tot niet belangrijk. Alsof in de politiek alleen datgene meetelt wat een kabinet onder spanning kan zetten en op nationaal niveau de politieke verhoudingen kan doen veranderen.
  Dat lokale politiek van een mindere orde zou zijn, klopt alleen al niet doordat een gemeenteraad beslissingen neemt die ons dagelijks leven raken. Het is arrogant neer te kijken op een besluit over de aanleg van een fietspad, het kappen van bomen of het openen van een pand voor drugsverslaafden in een woonwijk. Zoals een vriend onlangs zei: een lokaal politicus loopt elke dag door zijn eigen blunders. Ook door zijn successen, overigens. Een parlementariër kent die directe confrontatie met de gevolgen van zijn beslissingen veel minder.
  Dat lokale politiek van een mindere orde zou zijn, klopt al helemaal niet meer nu er een kabinet zit dat met de decentralisatie van belangrijke overheidstaken gemeenten steeds meer macht geeft ?? macht waarmee gemeenten nog meer invloed kunnen uitoefenen op ons leven van alledag. Kijk alleen al naar de manier waarop de lokale overheid de plicht om voor een bijstandsuitkering een tegenprestatie te leveren zelf kan gaan invullen: wordt dat gedaan met respect voor de bijstandsgerechtigde of wordt het een verkapte strafmaatregel voor het werkloos zijn?
  Ook op het terrein van de thuiszorg en de jeugdzorg krijgen gemeenten meer taken en meer beleidsvrijheid. Die taken zijn ingewikkelder én liggen gevoeliger dan de kap van bomen langs een mooie laan. Ze raken nog directer het dagelijks leven van individuele burgers, die bovendien in een afhankelijke positie verkeren.
  In het televisieprogramma Nieuwsuur zette een SP-raadslid uit het Limburgse Valkenburg vorige week vraagtekens bij de kwaliteit van de raadsleden. De voorzitter van de Rotterdamse Rekenkamer was in datzelfde programma ook niet te spreken over de kennis van de raads¬leden die hij in zijn werk tegenkomt. Dan slaat de angst je om het hart.
  Steeds meer taken en daardoor ook steeds meer geld dat daarmee is gemoeid gaan naar de lokale overheid, maar blijkbaar moeten wij, kiezers, de verantwoordelijkheid daarvoor in onze gemeente toevertrouwen aan mensen die daartoe vaak onvoldoende capabel zijn. Als er al voldoende raadsleden te vinden zijn, want ook dat blijkt een probleem, vooral in de kleinere gemeenten.
  Op papier klinkt het dan mooi dat de decentralisatie van overheidstaken is bedoeld om de betrokkenheid van burgers te vergroten, zoals het in het regeerakkoord van het huidige VVD/PVDA-kabinet staat omschreven. Maar de betrokkenheid van burgers is niet alleen het brengen van een kommetje soep naar de zieke buurvrouw, die betrokkenheid gaat uiteindelijk ?? ook ?? altijd via de gekozen gemeenteraad. Het is de raad die de lijnen van het beleid uitzet en daarna controleert of dat beleid naar behoren wordt uitgevoerd. Die twee taken moet de gemeenteraad dan wel naar behoren kunnen uitvoeren. Als raadsleden daar onvoldoende kennis van zaken voor in huis hebben, krijgen wethouders, ambtenaren of selecte groepjes burgers te veel macht.
  Dat laatste zou een recept zijn voor nog minder aanzien van lokale politici. Want dat is een van de oorzaken van het dalen van het niveau van de raadsleden. Wie heeft er nu zin zich uit de naad te werken, ook ??s avonds en in de weekenden, terwijl daar maar een geringe vergoeding tegenover staat en waardering voor al die inspanning al helemaal ver te zoeken is? Niet de mensen met een goede baan en een druk gezin. Wie blijven er dan over om te rekruteren voor de raad? Gepensioneerden met veel tijd, jongeren zonder veel ervaring en werklozen, hetgeen in ieder geval een te eenzijdige samenstelling van de raad zou betekenen.
  Beter belonen van het raadslidmaatschap is niet zomaar de oplossing. Dat blijkt wel uit de affaire in het Rotterdamse Feijenoord. Na intern PVDA-onderzoek is daar geconstateerd dat de eigen raadsleden vooral in die deelgemeenteraad zaten vanwege de financiële vergoeding die daar tegenover staat en vanwege de kans op baantjes. De verwensing zakkenvullers is dan ineens geen loze beschuldiging meer, hoe vaak die in andere gevallen ook onterecht is.
  Zou het raadslidmaatschap nog meer opportunisten lokken als het beter zou worden betaald? Of zou het daardoor juist mensen gaan trekken die zich echt willen inzetten voor hun gemeente, maar de stap naar de gemeente¬politiek nu niet zetten omdat hoeveelheid tijd en vergoeding niet in verhouding zijn? Op dat laatste zou ik mijn geld niet durven zetten.
  Nog voordat de gemeenten aan de slag zijn met hun nieuwe taken op het terrein van de zorg of de bijstandswet gaan op het Binnenhof al stemmen op om de lokale overheid ook de mogelijkheid te geven lokale belasting te heffen. Weer een ingewikkelde taak erbij, nog meer verantwoordelijkheid voor raadsleden. Wie die lokale belastingheffing durft te verkopen met het argument dat het goed is voor de lokale democratie en de betrokkenheid van de burger sluit zijn ogen voor wat er in de gemeentepolitiek gaande is. Steeds vaker besluiten daar raadsleden met onvoldoende kennis van zaken over steeds meer taken die ons leven steeds rechtstreekser raken. Wie op het Binnenhof durft dat een halt toe te roepen?
  Zou het raadslidmaatschap nog meer opportunisten lokken als het beter zou worden betaald?  ⚠️ Meld

 5. Het is uiteraard een goed plan om via één aanspreekpunt te kunnen komen tot hetgeen wat iemand zoekt.
  Echter, die 1-loket gedachte bestaat al meer dan 20 jaar en is nooit van de grond gekomen.

  Dat de invulling van dit nieuwe plan erg veel haken en ogen zal hebben is geen glazen bol voor nodig om te kunnen voorspellen.

  Het is/wordt o.a. een cultuurschok voor alle betrokken stichtingen en instanties die samen moeten gaan werken.
  Daar moet fors in worden gesneden en dat mes zal erg scherp zijn.

  Als wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren dit gaan invullen voorzie ik straks grootse problemen omdat die mensen niet vanuit de basis weten wat er allemaal speelt.

  Men voelt zich te hoog boven de burger en de praktijk verheven om er ook maar enige notie van te nemen alvorens vanuit hun ivoren toren een oordeel te vellen.

  De enige uitzondering in Zwolle is Tjitske Siderius van de SP, die neemt alle moeite om bij de mensen thuis te gaan luisteren hoe de dingen (mis)gaan.

  Als mantelzorger heb ik ooit alle partijen in Zwolle aangeschreven om over problemen in de zorg en problemen met instanties te praten.
  De SP was de enige partij die dit serieus heeft opgepakt.

  Straks moeten buurtbewoners werk gaan doen van betaalde en specifiek opgeleide mensen (die betaalde mensen worden werkeloos..).

  Wordt helemaal niks!  ⚠️ Meld

 6. Ik snap er niks meer van. Dat plan van die sociale wijkteams ging toch niet meer door? En waar vanuit worden die gefinancierd, ook vanuit de AWBZ? Waanzin, de kennis en know how is er, en dit is dus dubbele financiering, dat geld hoort ook naar de zorgvrager te gaan. Komt de zorgvrager echt niet ten goede. En ik wil graag bij mijn eigen zorgverlener blijven! Geef daar maar eens antwoord op!


  ⚠️ Meld

 7. straks sociale wijkteams waar veel vergaderd wordt en weinig nuttigs uit voortkomt .Grote geldverspilling net als de wijkwethouders beloven veel maar uitvoeren vergeet het maar.Er wordt overal wat nieuws bedacht maar is net als een management in bedrijven er lopen veel ontwikkelaars op maar er is haast nooit een goed einde maar kost wel bakken vol geld


  ⚠️ Meld

 8. Idd. geld in overleggen ipv. in de zorg en uitvoering.
  Waardeloos.
  Welke partij is hier tegen ?
  Weten we tenminste waar we op moeten stemmen.


  ⚠️ Meld

 9. Het geld komt inderdaad uit AWBZ want het heeft te maken met de overheveling van zorgtaken van het rijk naar de gemeente. Dat geldt niet alleen voor zorg maar ook voor de jeugdzorg en wsw. Zogenaamde transities. Enne…tegenstemmen daarover gaat de Tweede Kamer. Bij de gemeenteraadsverkiezingen is het natuurlijk wel heel belangrijk om te kijken wat lokale politiek gaat doen met al die nieuwe budgetten. Dus stemmen is in 2014 echt van belang.


  ⚠️ Meld

Reageer