SP boos over ambtenaren met topsalarissen

Zwolle – De Zwolse SP is zeer ontstemd over ambtenaren die met een topsalaris per jaar meer dan twee ton binnenharken terwijl de maximale salarisschaal volgens de CAO een salaris bevat van € 120.000 per jaar. De partij roept daarom het gemeentebestuur in een open brief op om een einde te maken aan deze onzinnige besteding van belastinggeld.

Binnen de gemeente Zwolle zijn er diverse (extern ingehuurde) ambtenaren die ver boven de cao-normen verdienen. Het is volgens de partij niet meer van deze tijd dat het stadsbestuur haar schouders hierover ophaalt en duurbetaalde externen voor permanente functies inhuurt. Volgens de SP is dit schadelijk voor het vertrouwen in de politiek. Fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Het is schokkend dat er in Zwolle diverse ambtenaren bakken met geld verdienen van ons belastinggeld. Nog kwalijker is dat hierover nauwelijks openheid van zaken wordt gegeven. Het stadsbestuur geeft in antwoord op vragen van de SP aan zelfs niet de aandrang te hebben om bij de gemeenteraad melding te maken van dergelijke topsalarissen binnen het ambtelijk apparaat. Daarmee staan VVD, PvdA, CU en het CDA oogluikend toe dat er grof wordt verdiend aan de publieke zaak. Belastinggeld wordt verspild en Zwolle verzuimt op deze manier ook belangrijke kennis binnen de eigen organisatie op te bouwen en te behouden.’

De SP legt nog voor de verkiezingen twee voorstellen aan de gemeenteraad voor. De partij wil dat er in het geheel geen adviseurs meer worden ingehuurd boven de maximumsalarisschaal van de CAO. Bovendien moet er volgens de partij altijd melding aan de gemeenteraad worden gemaakt als dit wel gebeurt (ook als zij voor een kortere periode in dienst zijn).

Open Brief:

Blauwvingers over de top

Exorbitante beloningen voor publieke functies zijn slecht voor het vertrouwen van de Zwollenaren in het gemeentebestuur. De afgelopen decennia heeft de maatschappelijke tendens van verzelfstandiging van publieke functies vooral geleid tot een stortvloed van overbetaalde directeuren en managers. De Zwolse SP heeft hier meermaals aandacht aan besteed. Zo presenteerde de lokale SP twee inventarisaties over topsalarissen in de publieke sector: één over ‘blauwvingers aan de top’ en één over Zwolse zorgbaronnen. Uit deze rapporten bleek dat ook in Zwolle diverse directeuren en bestuurders meer verdienen dan de geldende norm of veel meer dan de burgemeester. Meerdere keren is geprobeerd dit onderwerp van topsalarissen bij (semi)publieke organisaties in de raad te bespreken, maar dit werd elke keer geblokkeerd door een meerderheid van andere partijen.

 

Duurbetaalde ambtenaren

Een ander zorgpunt is de exorbitante beloningen binnen het ambtelijk apparaat, met name waar het gaat om externe inhuur. Hierover zijn in januari vragen gesteld aan het college. De antwoorden van het college waren ontluisterend. Naast dat een deel van de gevraagd informatie achterwege bleef, blijkt ook dat er in Zwolle ambtenaren zijn die meer verdienen dan de Balkendenenorm. Dit betreffen geen tijdelijke functies, maar functies binnen een project als de Spoorzone. Zo wordt er een ambtenaar ingehuurd bij de afdeling Sociale Zaken om ‘een goede doorstart te geven van geïnitieerde projecten en samenwerkingsvormen’. Kosten: € 100 per uur. Een rekensom is dan snel gemaakt: als deze persoon fulltime (40 uur) een jaar lang werkt betalen we met ons allen € 208.000 aan een ambtenaar met een zeer twijfelachtige opdracht. De hoogste schaal volgens de cao voor gemeentepersoneel is schaal 18 met een maximum salaris van € 120.000. Salarissen van boven de twee ton voor ingehuurd personeel zijn daarom zeer discutabel en onwenselijk.

 

Verspilling van belastinggeld

Het is een onbegrijpelijk redenering dat het stadsbestuur (PvdA, VVD, CU en CDA) de schouders hierover ophalen en in bezuinigingstijden duurbetaalde externen voor permanente functies inhuurt. De kloof tussen bestuur en de mensen in de stad wordt hierdoor niet alleen maar groter. Belastinggeld wordt verspild en Zwolle verzuimt op deze manier ook belangrijke kennis binnen de eigen organisatie op te bouwen en de houden.

 

Verontrustende reactie van stadsbestuur

In de beantwoording van onze vragen meldt het stadsbestuur het mogelijk te achten dat in de toekomst nog meer een beroep zal worden gedaan op externe adviseurs die boven de geldende salarisnorm betaald krijgen. Het college denkt hiervan nauwelijks melding van te zullen hoeven maken, omdat deze duurbetaalde krachten meestal korter dan zes maanden voor de gemeente Zwolle zullen werken. Wij vinden dit een zeer verontrustend antwoord. De SP doet een dringend beroep om in het geheel geen adviseurs in te huren boven het geldende tarief én bovendien ten alle tijden melding aan de gemeenteraad te maken als dit wel gebeurt, (ook voor kortere periodes). De SP zal hier binnenkort de gemeenteraad voorstellen over voorleggen.

 

Tot slot

Wij wijzen erop dat het kabinet voornemens is de geldende norm verder aan te scherpen tot 100 procent van een ministersalaris in plaats van 130 procent. In hoeverre dit het ambtelijk apparaat van Zwolle zou raken kunnen wij niet inschatten omdat u zich beroept op privacy om geen specifieke duidelijkheid te geven over salarissen. Wij vinden echter dat wie in de publieke sector evenveel verdient als een minister, zich daar ook evenveel rekenschap van zou moeten geven. Wij blijven dan ook volharden in ons verzoek om duidelijkheid en uitbanning over topsalarissen binnen de ambtelijke organisatie.

 

Met vriendelijke groet,

namens de Zwolse SP,

Tjitske Siderius 

 

Raadsvragen:

Geacht college,

 

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde van de gemeenteraad wil ik namens de SP vragen stellen over topsalarissen van ambtenaren.

 

Inleiding

De afdeling Sociale Zaken huurt vaak externen in om belangrijke taken uit te voeren voor de gemeente. Jarenlang is er iemand extern ingehuurd voor een salaris boven de Balkenendenorm. Deze externe ambtenaar is het afgelopen jaar uit dienst gegaan. Echter, wij hebben begrepen dat deze ambtenaar in januari opnieuw wordt ingehuurd om voor een ‘goede doorstart te zorgen van geïnitieerde projecten en samenwerkingsvormen’. De fractie van de SP heeft begrepen dat ook het contract met de extern ingehuurde kracht voor invoering van de Participatiewet wordt verlengd. Verbazingwekkend is het dan ook dat er daarnaast ook een nieuwe adviseur in dienst is genomen om te adviseren over de Wajong. De Wajong is immers een onderdeel van de Participatiewet. Bovendien blijft onduidelijk wat het precieze salaris is van al deze externen.

 

De SP wil daarnaast ook weten of er bij andere afdelingen van de gemeente externen worden ingehuurd voor een bedrag boven de Balkenendenorm. Het is vreemd dat Zwolle vooral kennis en expertise van buiten lijkt te halen en geen enkele moeite doet om exptertise en kennis voor de gemeente te behouden door een ‘gewone’ ambtenaar in dienst te nemen.

 

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:

 

1. Voor welk uurtarief wordt de ambtenaar die voor ‘een goede doorstart moet zorgen van geïnitieerde projecten en samenwerkingsvormen’ per januari 2014 ingehuurd? Welk jaarsalaris hoort bij dit uurtarief als de betreffende persoon een jaar lang fulltime voor dat uurtarief werkt?

 

2. Wat is de reden dat het contract met de ‘ambtenaar’ belast met de invoering van de Participatiewet is verlengd? Wat is de reden dat de gemeente Zwolle deze expertise niet zelf in huis heeft?

 

3. Voor welk uurtarief wordt de ingehuurde ambtenaar met betrekking tot de Participatiewet per januari 2014 ingehuurd? Welk jaarsalaris hoort bij dit uurtarief als de betreffende persoon een jaar lang fulltime voor dat uurtarief werkt?

 

4. Kan de wethouder het verlengde contract van deze extern ingehuurde kracht aan de Raad doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

 

5. Wat is het salaris en wat zijn de arbeidsvoorwaarden van de nieuwe adviseur in het kader van de Wajong? Voor welk uurtarief wordt de ingehuurde ambtenaar met betrekking tot de Participatiewet per januari 2014 ingehuurd? Welk jaarsalaris hoort bij dit uurtarief als de betreffende persoon een jaar lang fulltime voor dat uurtarief werkt?

 

6. Hoeveel ambtenaren of ingehuurde ambtenaren (externen) werken voor een uurtarief waarbij zij – als er een jaar lang fulltime voor dat uurtarief wordt gewerkt – boven de Balkenendenorm uitkomen? Welke functies horen bij deze ambtenaren of externen?

 

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie

Tjitske Siderius 

Artikel delen:
Reacties 45
 1. Voor een politieke functie, hoef je geen Verklaring van Goed gedrag te hebben. Het roven van belastingcenten, dealen van drugs, mishandelen is allemaal geen probleem om een landelijke of een gemeentelijke functie te bekleden.

  Daar zou ook wat aan gedaan moeten worden. Het is ongelofelijk.


  ⚠️ Meld

 2. Hoe zit het met ZZP’ers die in dienst worden genomen voor veel geld?

  Dus een slimme ambtenaar begint voor zichzelf als ZZP’er, wordt weer aangenomen door de gemeente en het probleem van de topsalarissen is daarmee niet verholpen.  ⚠️ Meld

 3. @Geert

  Jij noemt dat slim. Ik noem dat graaien. En graaien is verwerpelijk, want daardoor zit iedereen in de economische bagger.

  Meteen ontslaan, dat soort galbakjes. Daarna direct vervolgen en een jaar op water en brood! Weten die lui ook eens wat afzien is.


  ⚠️ Meld

 4. We ontslaan alle ambtenaren (en verbreken de contracten met alle externen) die boven de B-norm zijn ingeschaald, op kosten van de SP.

  Daarna kijken we of er capabele! mensen zijn te vinden die het voor minder willen doen.

  Het zou toch sneu zijn als dat niet lukt…..


  ⚠️ Meld

 5. Als je goede mensen wil hebben, moet je goed betalen. Of 2 ton teveel is, weet ik niet. Maar simpel zeggen dat ze maar minder moeten krijgen, werkt in de praktijk denk ik toch niet zo heel super.


  ⚠️ Meld

 6. D’r komt straks misschien wel een “senior adviseur sociaal domein en eerstelijnszorg” beschikbaar, die de situatie in Zwolle van A-Z kent.
  Deze man kan dan worden ingehuurd voor een bovenB-norm-salaris, want daarvan moeten natuurlijk ook overheadkosten van zijn bureau worden bekostigd….


  ⚠️ Meld

 7. Even heel simpel gezien: Iemand zou betaald moeten worden naar wat hij oplevert. Dat moet dat wel meetbaar zijn.

  De echte deskundigen gaan niet bij de gemeente werken omdat ze daar te weinig salaris krijgen. Puur op inkomen gezien zou de gemeente dan genoegen moeten nemen met mensen die “2e keus” zijn. Voor veel functies geen punt, maar juist op bestuurlijk niveau wil je deskundig gekwalificeert personeel hebben.

  En zeg nou zelf, als je nu ?? 160.000,- per jaar verdiend en een aanbod van de overheid krijgt van ?? 120.000,-. Dan moet je wel heel erg graag bij de overheid willen werken om daar op in te gaan.


  ⚠️ Meld

 8. Even een paar opmerkingen.
  @Geert: ambtenaren zijn geen politici, dus ze worden wel degelijk gescreend.
  Dan over de hoogte van het bedrag. Bij het hier genoemde brutoloon, stel 120.000 euro moet op zijn minst nog ruim 40 procent aan werkgeverslasten worden betaald (pensioenpremie, sociale lasten etc). Voeg daarbij dat een extern ingehuurde geen recht kan doen gelden op bijvoorbeeld wachtgeld of andere afvloeiingsregelingen. De vraag is waar we opgeteld uitkomen. Met andere woorden: prima om goed op te letten, maar niet populistisch de appels met de peren vergelijken.


  ⚠️ Meld

 9. De berekening van de SP is niet eerlijk.
  Waarom niet uitgaan van 36-urige werkweek en bv 42 werkweken. Een externe wordt betaald voor daadwerkelijk gewerkte uren, dus niet in vakanties.
  Dat betekent 42x36x100 = 151.200.

  Los nog van andere voordelen.
  Dus SP, graag een eerlijke vergelijking. Met alles er op en er aan. Zie ook jp.


  ⚠️ Meld

 10. JP, ik heb het niet over de ambetaneren. Zal het de volgende keer duidelijker proberen neer te zetten.

  John, helemaal gelijk! Dat is geen eerlijke verdeling.  ⚠️ Meld

 11. Geachte redactie,

  Ik merk dat mijn IP -adres geblokkeerd is door jullie. Aangezien mijn laatste bericht op dit weblog ging over het linkse tintje aan jullie werkwijze, zal dat wel de aanleiding geweest zijn voor blokkade.

  Dit vind ik zeer verwerpelijk. Censureren van meningsuiting is nogal communistisch van aard.

  Ik zou GRAAG een verklaring van u krijgen.  ⚠️ Meld

 12. Tsja, links of rechtsom, ambtenaren of politici,
  als iemand z’n geld waard is mag’ie ’t verdienen
  lijkt me. Ik vind dat Zwolle wel 1 of misschien
  twee, of drie ‘gouden’ deskundige superverdieners verdient.
  Dat is Zwolle ook wel waardig, een paar HELE goeie deskundigen,
  die de bestuurders helpen Zwolle mooi te houden en nog
  beter te maken. SP is misschien terecht boos omdat er
  teveel van die superverdieners zijn?

  Ik lees hier ook berekeningen van uren en vakantiedagen,
  grappig, is dat een punt? Ik zal de vraag maar beantwoorden
  ook: NATUURLIJK niet.

  ’t punt is: dat de SP misschien terecht boos is.  ⚠️ Meld

 13. Is SP net wakker of zo??? Kiekeboe!!!
  Die gasten krijgen al jaren( ze krijgen het, want ze verdienen het niet) en SP is nu pas boos??
  Zou dat met de komende verkiezingen te maken hebben??;)


  ⚠️ Meld

 14. De SP moet gissen naar de gedeclareerde uren omdat er geen duidelijkheid wordt gegeven. Dat is in een democratie erg merkwaardig.
  Zo zie ik de kern van deze vraag aan de raad.

  Een zichzelf verhurende ondernemer is geen ambtenaar en kan mogelijk wel 60 uur gedurende 52 weken declareren maar dat blijkt nu juist onduidelijk..

  Verder blijft het kennelijk erg lastig te bepalen of één persoon 100 (of meer) euro per uur waard is, dat kan best maar moet je wel meetbaar maken.

  Als dat allemaal vaag blijft zakt het vertrouwen van de burger in de politiek nog verder weg dan het dieptepunt waar we nu in verkeren.  ⚠️ Meld

 15. Kunnen we die zgn topambtenaren niet vervangen door jonge ambitieuze hoogopgeleide Polen of Roemenen?
  Ik weet zeker dat die wel genoegen nemen met een topsalaris van 120K per jaar.
  Het wordt tijd dat de dynamiek op de arbeidsmarkt ook ééns begint te werken voor de hoogopgeleiden en niet alleen voor de M.B.O.’ers en lagere opgeleiden.


  ⚠️ Meld

 16. Is het nu bewuste misleiding dat Siderius die inhuurkrachten “ambtenaren” noemt of gewoon dommigheid? Ambtenaren zijn werknemers met een vast of tijdelijke aanstelling en met een salaris conform functie en CAO. Ik denk niet dat er één ambtenaar bij de gemeente Zwolle is die boven de Balkenendenorm verdient; zelfs niet boven de “Meijer”-norm.
  Die inhuurkrachten zijn mensen die voor tijdelijke klussen worden ingezet en die of ZZP-er zijn of voor een bureau werken. Het is goed om kritisch te zijn op de inzet van deze externen. Niet alleen omdat de kosten hoger zijn dan van een ambtenaar, maar ook omdat te voorkomen dat bezuinigingen op het ambtelijk apparaat via inhuur wordt gecompenseerd, waarmee het als verdringing van regulier werk kan worden beschouwd. Met dat aspect ben ik het eens met de SP.
  Voor de rest vind ik het een hysterisch bericht. Niet alleen misleidend omdat de externen ‘ambtenaren’ worden genoemd, maar ook omdat de SP heel goed zal (of kan) weten dat die ??100 per uur weinig zegt. ZZPers zijn afhankelijk van opdrachten en moeten een buffer hebben voor de perioden dat ze geen opdracht hebben. Ook bij ziekte en vakantie krijgen ze niets uitbetaald. Hun administratie en acquisitie-uren zijn eveneens onbetaald. En ten slotte moeten ze geld reserveren voor arbeidsongeschiktheid en pensioen.


  ⚠️ Meld

 17. @Dame,
  Toch pleit ik vurig voor de komst van ZZPSKI’s. Niet alleen in de geest van het nieuwe Europa maar vooral in het kader van een goedkoper en beter geleid Nederland.


  ⚠️ Meld

 18. Dame dus zzpers binnen ambtenaren apparaat mogen zo hoog tarief rekenen. ? Gewone zzpers krijgen vaak nog geen 25 euro per uur. In zorg bouw en zo. Eigen belang mevrouw de ambtenaar? Veel zzpers kunnen zich niet eens verzekeren en worden door politiek in de steek gelaten


  ⚠️ Meld

 19. De SP/PVV heft weer eens in de krantenkoppen gelezen om te kijken waartegen ze zullen gaan protesteren zie ik… mensden stem niet op partijtjes die de zelfde aandachtstrek methoden gebruikt als een bekende vooroorlogse club… kijk naar wat zo’n partijtje echt voorelkaar gekregen heft achter de schermen, over een langere periode… de SP heft haar wortels liggen bij de grootste massa moordenaar allertijden Mao… nooit vergeten!>:(


  ⚠️ Meld

 20. @Japser ; dat kunnen zzpers niet, maar ze moeten wel, helaas.

  @kwallekop ; zzpers heb je in allerlei diversiteiten, met bijbehorende vergoedingen. Die tijdelijk in dienst van de overheid gecontracteerd worden, ontvangen een vergoeding die past bij de functie. Zzpers in de bouw moeten opboksen tegen Teun de Beun. Ben jij er zo één?


  ⚠️ Meld

 21. Raar dat overbetaalde zzpers in overheid hier vergoeilijkt worden terwijl ze uit de zelfde overheid komen met hun connecties. Jasper heeft totaal geen benul van de werkelijkheid want ze werken zelfs voor minder dan 25 euro. De nieuwe uitbuiting vind al lang plaats. Een vergoeding die past bij de functie drama? Get a life de ene hand wast de ander.


  ⚠️ Meld

 22. Doorgaans gaat het bij de gemeente om specifieke kennis voor bepaalde periode. Het is dan niet verstandig om zo iemand in dienst te nemen.
  Die specifieke kennis, doorgaans hoogwaardig, heeft ook zijn prijs. Kwaliteit moet worden betaald. Die krijg je echt niet voor 25 euro.

  Laat weten hoe de gemeente dan moet handelen? Alleen maar roepen hoe het niet moet is mij iets te gemakkelijk.

  Het valt me weer op dat de SP iets stelt om vervolgens oorverdovend stil te zijn en niet reageert op inbreng op weblog Zwolle.  ⚠️ Meld

 23. @John, de wereld is groter dan dit Weblogzwolle. Wat ik uit de tekst haal is dat er vragen gesteld zijn aan het college, niet aan de bezoekers van weblogzwolle. Deze discussie hoort gevoerd te worden in de raadszaal en op ?? straat??. Maar waar is de christenunie dan (in de raad of op ?? straat?? ) om kritisch naar de inhuur van ?? duur?? personeel te kijken? Ik zie en hoor ze niet. Flauw om elke keer te ageren op de SP, terwijl de christenunie zich telkens oorverdovend stil houdt over dit soort onderwerpen.

  Inhuur is mijns inziens gelegitimeerd bij ?? ziek?? en ??piek??. Daarbij hoort een conform salaris. Linksom of rechtsom, ze krijgen betaald van de gemeente Zwolle. En moet een ??topambtenaar?? echt zo gruwelijk veel verdienen? De verhouding kwaliteit vs. uurtarief is hiermee volledig uit balans.  ⚠️ Meld

 24. Kees:
  – wat bedoel je met “elke keer”?
  – waarom is “de straat” wat anders dan weblog Zwolle
  – ik zit niet meer in de raad.
  – waar baseer je “oorverdovend” stil op? In mijn raadsperiode heb ik met regelmaat externe inhuur aan de orde gesteld. Gesprekken gevoerd met wethouder en directie. Altijd vanuit de instelling om zaken te bespreken en te verbeteren en niet om ergens tegen te zijn.

  – mijn eerste reactie hierboven was dat het goed is om alert te zijn.
  Maar dan wel evenwichtig. Daar pleit ik voor. Een voorstelling van zaken die recht doet aan alle aspecten. Alleen dan is er een oordeel mogelijk.

  Leg mij uit wanneer verhouding kwaliteit – uurtarief in balans is. Waardoor wordt die balans bepaald?


  ⚠️ Meld

 25. Drama vanwaar de denigrerende vraag stelling over uwv zzp? Ik heb mijn schaapjes al op het droge maar leidt nog steeds mijn eigen bedrijf van tientallen medewerkers. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen oog heb voor uitwassen van ambtenaren en politici die graaien ook al zijn die niet meer actief maar solo gegaan. Zelf zakken vullen maar geen oog voor de noden van zzpers. En jij ?


  ⚠️ Meld

 26. @kwallekop Je veronderstelt er wel vrijelijk op los. Ik heb juist geschreven dat ik het goed vind wanneer raadsfracties kritisch zijn op externe inhuur.
  Waar ik tegen ageer is de valse berekening van de SP over de ingehuurde persoon die ?? 100 per uur kost. De SP rekent dat door naar een heel jaar en 40 uur per week en komt dan uit boven de Balkenendenorm. ZZPers worden in de regel ingehuurd voor opdrachten. Zeker in deze tijd liggen de opdrachten niet voor het opscheppen. In de ??100 per uur zitten allerlei kosten besloten zoals ik die eerder noemde.
  Ik geef gewoon de feiten weer. Daarmee vergoeilijk ik niets. En ja, ik weet dat de uurtarieven voor ZZPers in de bouw stukken lager liggen (??30-45 per uur). Dat is zeker geen vetpot, gezien alle bijkomende kosten. De bouwvakkers zijn vaak tegen wil en dank ZZPer geworden. Ik ben het met je eens dat de problemen waar deze mensen tegen aanlopen door de politiek opgepakt moeten worden.
  @Zwolleeder je punt ontgaat me volkomen.


  ⚠️ Meld

 27. Bericht door Dame, op 17 februari 2014 23:08

  Is het nu bewuste misleiding dat Siderius die inhuurkrachten “ambtenaren” noemt of gewoon dommigheid? Ambtenaren zijn werknemers met een vast of tijdelijke aanstelling en met een salaris conform functie en CAO.

  Zelden eens, nu wel. Het bericht is op zijn minst tendentieus.  ⚠️ Meld

 28. @kwallekop ; ik vind je reacties nogal denigrerend en eenzijdig. Jouw mening geldt als de enig ware t.o.v andere. Ik was benieuwd naar je frustaties.

  Ik ben inmiddels gestopt met ondernemen, en geniet ervan om elke dag de wereld met een brede blik te beschouwen. Leven en laten leven.


  ⚠️ Meld

 29. Drama kijk eens naar je reacties van 10.21 en 10.42. Teun de beun. Ben jij er zo een? En… heeft het uwv jou zzperschap aangepraat en kun je niemand vinden etc…. niet je eigen denigrerende gedrag aan een ander verwijten. Brede blik mehoela. Een bekrompen tunnel visie van een boekenwurm.


  ⚠️ Meld

 30. Mij frustreert het dat gemeenschapsgeld weg gegraaid word door exambtenaren en politici die daar naast gedekt worden door zittende. Diefstal in commissie. Beloning naar kwaliteit word er dan eufemistisch gezegd. Graaien heet dat in normaal nederlands


  ⚠️ Meld

 31. Ik heb mijn schaapjes al op het droge maar leidt nog steeds mijn eigen bedrijf van tientallen medewerkers

  @kwallekop Je uitspraak over “graaien” maakt me wel nieuwsgierig naar de verhouding tussen jouw uurloon en dat van je laagstbetaalde medewerker? En waarop baseer jij het inkomen van je medewerkers?


  ⚠️ Meld

 32. Dame ik heb samen met de medewerkers een goed lopend bedrijf opgebouwd en daar goed verdient alles aan belasting keurig betaald en aan de wet gehouden. Ook het personeel. De vaste mensen zijn daar door loyaal net als de flexibele schil maar bij die laatste zie ik vooral bij de zzpers de armoede toenemen door het noodzakelijk zakken van de tarieven en stijgen van de lasten. Daar zitten wanhopigen bij en wij hebben al ingeteerd om maar zo veel mogelijk mensen tegemoet te komen maar doort de concurrentie is dat straks niet meer mogelijk . Er werken nu al oostblokkers voor 6 a 7 euro per uur uitbuiting van die mensen en niet tegen te concurreren. De politiek kan ingrijpen maar vraagt en vergoed voor zichzelf met gemak 100 euro en meer. Ondernemers worden tegen gewerkt en zelf vullen ze de zakken.


  ⚠️ Meld

 33. Ik geloof dat het moeilijke tijden zijn voor ondernemers, kwallekop. Ik begreep echter dat jij je “schaapjes op het droge hebt” en alleen voor je plezier werkt. Daarom mijn vraag. Ik vraag niet naar je uurtarief maar naar de verhouding van jouw uurtarief met dat van je laagstbetaalde medewerker. En misschien is die verhouding door de crisis verminderd doordat je je eigen inkomen hebt verlaagd om je medewerkers tegemoet te komen, maar dat geef je dan wel aan.
  En zeker is de uitbuiting van mensen die onder het minumumloon (moeten) werken een politieke zaak. Dat is daar ook erkend en je leest regelmatig dat ondernemers daarvoor aangepakt worden.


  ⚠️ Meld

 34. Ik wil voorlopig geen vergoeding en kan van het opgebouwde spaargeld goed leven maar wil continuïteit voor de mensen die zich al die jaren hebben ingespannen. Had ook de zaak kunnen verkopen maar dan word dat uitgekleed personeel ontslagen en kwaliteit holt achteruit. Vicieuze cirkel en einde levenswerk. Onze medewerkers zijn altijd solidair geweest en dat zal ik ook zijn maar solidariteit is kennelijk een vreemd begrip


  ⚠️ Meld

Reageer