PvdA wil snel duidelijkheid over Jeugdzorg

Zwolle – De PvdA-fractie vraagt het college om met spoed duidelijkheid te verschaffen over de toekomst van de Jeugdzorg in Zwolle. Over een deel van de Jeugdzorg zijn al afspraken gemaakt, maar over bijvoorbeeld de hulp via het Meldpunt Kindermishandeling en hulp aan slachtoffers van loverboys tast de gemeenteraad nog in het duister.

Fractievoorzitter Eefke Meijerink: "Je moet makkelijk en snel om hulp kunnen vragen, vooral bij vermoedens van bijvoorbeeld kindermishandeling. Dan kunnen problemen tijdig worden opgelost en kan erger voorkomen worden. Het is nu nog onbekend wie deze hulp zometeen gaat uitvoeren, hoeveel budget er voor is en wat er gedaan wordt om gedwongen ontslagen te voorkomen". De gemeente wordt per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg en dat is al over 9 maanden. Daarom vraagt de PvdA het College om met spoed helderheid hierover te verschaffen.

Art. 45 vragen m.b.t. de transitie jeugdzorg.

 

Geacht College,

 

Eind 2013 is het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) vastgesteld. In dit RTA zijn afspraken gemaakt over de Jeugdzorg die per 2015 regionaal georganiseerd moet worden. Dat betreft dus het deel van de jeugdzorg dat de 11 gemeenten uit de regio IJsselland gezamenlijk gaan organiseren en uitvoeren. Die afspraken gaan over het garanderen van de continuïteit, over de organisaties die de hulp moeten leveren en over het beperken van de frictiekosten.

 

Tot op heden is erachter nog niks bekend over dat deel van de Jeugdzorg dat gemeenten afzonderlijk gaan organiseren en uitvoeren, terwijl daarvoor dezelfde eisen gelden.

Dit deel van de Jeugdzorg wordt ook wel het ‘vrijwillige deel’ genoemd. Daarbij gaat het om nu nog wettelijke taken, zoals: indicatiestelling, casemanagement, de aansluiting tussen jeugdzorg en onderwijs b.v. via de Zorg Advies teams, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, de Kindertelefoon, de verplichte 24-uurs bereikbaarheidsdiensten in geval van spoedhulp en de hulp aan slachtoffers van Loverboys.

 

Met deze taken is provinciaal ruim 14 miljoen gemoeid en dat gaat om behoorlijk wat taken en banen. Als de gemeente besluit om deze taken niet meer bij de huidige organisaties in te kopen, dan volgen er gedwongen ontslagen. Het UWV eist in dat geval van de organisaties dat zij een collectieve ontslagaanvraag negen maanden van tevoren indienen, in dit geval dus uiterlijk maart 2014. Dat is volgende week al, maar het is de gemeenteraad tot op dit moment nog niet bekend welke afspraken er gemaakt zijn, of zullen worden, m.b.t. de vrijwillige Jeugdzorg.

 

Evenzo belangrijk is dat voor de inwoners van Zwolle op tijd duidelijk moet zijn, waar zij per 1 januari 2015 terecht kunnen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen. De lichte opvoedondersteuning zal geboden worden via de sociale wijkteams, maar die zijn nog in ontwikkeling. Het inschakelen van de juiste hulp en de juiste organisatie is alleen mogelijk als bekend is wie deze hulp over negen maanden gaat aanbieden en hoe de toeleiding tot de zwaarder vormen van jeugdzorg is geregeld.

 

Om de continuïteit, de benodigde aanbieders en de frictiekosten tijdig in beeld te krijgen, is het van belang om tijdig te weten welke afspraken de gemeente(n) maken t.a.v. de vrijwillige jeugdzorg.

 

Daarom heeft de PvdA de volgende vragen:

 

– Welke afspraken zijn er gemaakt over het continueren van de huidige taken en functies van Bureau Jeugdzorg?

– Zijn deze afspraken gemaakt op lokaal of op regionaal niveau?

– Welke vrijwillige Jeugdzorg wordt per 2015 bij welke aanbieder ingekocht of gesubsidieerd?

– welke kwaliteitseisen worden daarbij gesteld?

– Op welke wijze worden clienten(vertegenwoordig) betrokken?

– wat beteken de afspraken voor de werkgelegenheid in de vrijwillige jeugdzorg?

– wie is verantwoordelijk voor de frictiekosten als er verlies van werkgelegenheid optreedt?

– is het gezien de korte tijd die er nog rest tot 2015 nog te verwachten dat er tijdig afspraken gemaakt kunnen worden?

– welk gevolg heeft de recente uitspraak van de Rechtbank Zwolle ( dat de provincie de subsidierelatie met Bureau Jeugdzorg niet had mogen beëindigen) voor de mogelijkheden om überhaupt afspraken te maken over de continuïteit van de jeugdzorg?

 

Gezien de tijdsdruk op dit onderwerp verzoeken wij u dringend om ins op de kortst mogelijke termijn te berichten in deze.

 

PvdA Zwolle 

Artikel delen:
Reactie 1
  1. De vragen zijn wel begrijpelijk, maar missen de essentie v.w.b. structurele preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling.
    Zolang de focus blijft liggen op routes en professionals blijven ruim 300.000 kinderen in Nederland ‘onder de radar’ m.a.w. worden nooit ergens gezien.
    Het roer moet om! De focus naar het publiek zelf: omstanders die tijdig en informeel een stap zetten naar het kind en (later) naar het gezin. Dan voorkom je al veel leed.
    Deze visie en werkwijze wordt voorgedaan door NO KIDDING helden, ervaringsdeskundigen die delen wat niet / wel hielp.

Reageer