SP: Stop onduidelijkheid kwijtschelding ZZP’ers

Zwolle – De SP wil opheldering over de mogelijkheid voor zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) die onder de bijstandsnorm verdienen om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen te krijgen. Het stadsbestuur van de gemeente Zwolle en de belastingheffende instantie (GBLT) nemen hierover een tegenstrijdig standpunt in.

 

De gemeente Zwolle heeft de mogelijkheid voor mensen met een inkomen van maximaal bijstandsniveau en zonder vermogen om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing) te krijgen. Sinds 1 januari 2014 wordt de belastingheffing uitgevoerd door het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Locosensus-Tricijn (GBLT). Op de website van het GBLT wordt expliciet gesteld dat het geen zin heeft kwijtschelding aan te vragen als iemand zelfstandige zonder personeel is. Ambtelijke navraag bij de gemeente wijst echter uit dat het staand beleid is dat zelfstandigen zonder personeel wel in aanmerking komen voor kwijtschelding, als ze tenminste aan de inkomens- en vermogenseisen voldoen.

De SP zal maandag in de gemeenteraad opheldering vragen om te weten te komen welke instantie de juiste informatie verstrekt. Wat de SP betreft krijgen zelfstandigen zonder personeel op het sociaal minimum gewoon kwijtschelding. SP-raadslid Frank Futselaar: ‘Iedereen met een inkomen op of beneden het sociaal minimum  zou in aanmerking moeten komen voor kwijtschelding. Er moet voorkomen worden dat de absurde situatie ontstaat dat iemand die vanuit de bijstand probeert als zelfstandige zonder personeel de kost te verdienen en dus gestraft wordt door het verliezen van de kwijtschelding ook al blijft het inkomen beneden de bijstandsnorm. Werkzoekenden die ondernemingszin tonen moet je niet straffen maar juist stimuleren.’

De vragen:

Geacht college, 

 

De gemeente Zwolle kent mogelijkheden voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

voor Zwollenaren met een inkomen op het sociaal minimum, zoals vastgelegd in de Leidraad

invordering gemeentelijke belastingen (2009)1. Hierbij wordt uitgegaan van een

inkomenstoets en een vermogenstoets. Bij de inkomenstoets gaat de gemeente uit van 100%

van de bijstandsnorm.

 

De leidraad stelt dat kwijtschelding voor ondernemers niet mogelijk is, tenzij er sprake is van

een saneringsakkoord. De Leidraad spreekt niet specifiek over de positie van zelfstanden

zonder personeel (zzp-ers). Ambtelijke navraag bij de gemeente leert echter dat het beleid is

een uitzondering te maken voor zelfstandigen zonder personeel die voldoen aan de

vermogenstoets en een inkomen hebben dat gelijk is aan of minder is dan 100% van de

bijstandsnorm.

 

Sinds 1 januari 2014 wordt de gemeentelijke belasting van Zwolle opgelegd door het

Gemeenschappelijke Belastingkantoor Locosensus Tricijn (GBLT). De gemeente Zwolle

verwijst naar deze organisatie door als het gaat om vragen over gemeentelijke belastingen.

Locosensus Tricijn heeft op haar website een overzicht ‘regels en voorwaarden om in

aanmerking te komen voor kwijtschelding’. Hierbij wordt gesteld: ‘Het heeft geen zin om

kwijtschelding aan te vragen als…. u zzp-er bent of een eigen bedrijf heeft’2. Deze informatie

lijkt rechtstreeks in tegenspraak met wat ambtelijk is gemeld over de positie van zelfstandigen

zonder personeel met betrekking tot kwijtschelding. Bij het formulier aanvraag kwijtschelding

belasting dat de gemeente Zwolle zelf nog in 2013 gebruikte wordt geen melding gemaakt

van de onmogelijkheid van kwijtschelding bij zzp-status.

 

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Is het nu wel of niet mogelijk voor zelfstandigen zonder personeel om kwijtschelding voor

gemeentelijke belastingen te krijgen als ze voldoen aan de geldende inkomens- en

vermogenstoets?

1 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Zwolle/35150.html

2 http://www.gblt.nl/overig/regels-en-voorwaarden-om-in-aanmerking-te-komen-voorkwijtschelding.

html

3https://dloket.zwolle.nl/loketburgers/gemeenteimage/aanvraagformulier_kwijtschelding_gem

eentelijke_belastingen.pdf

 

2. Indien het niet mogelijk is: is het college het met de SP eens dat dit een zeer onwenselijke

situatie is, omdat het een extra barrière opwerpt voor mensen om bijvoorbeeld vanuit de

bijstand te proberen als zzp-er actief te worden omdat zich het risico voordoet dat zij de

kwijtschelding verliezen ook als het inkomen lager blijkt dan de bijstandsnorm? En zo ja,

is het college dan bereid om op korte termijn met een voorstel te komen om het mogelijk te

maken voor zzp-ers (en andere ondernemers die voldoen aan de inkomens- en

vermogenstoets) om gebruik te maken van de kwijtschelding?

 

3. Indien het wel mogelijk is: Wat is de verklaring dat het GBLT op haar website expliciet

stelt dat zelfstandigen zonder personeel niet gebruik kunnen maken van de kwijtschelding?

Voert het GBLT het beleid van de gemeente Zwolle onjuist uit of sluiten de verordeningen

van de gemeente Zwolle niet aan op het beleid?

 

4. Indien het GBLT ten onrechte communiceert dat zelfstandigen zonder personeel niet in

aanmerking komen voor kwijtschelding, welke maatregelen gaat de gemeente dan nemen

om te zorgen dat de juiste informatie alsnog onder de doelgroep wordt verspreid?

 

Met vriendelijke groet,

Namens de SP fractie,

Frank Futselaar 

Artikel delen:

Reageer