Ouderavond Passend Onderwijs Zwolle

Zwolle – Wat kan ik door de aankomende decentralisaties verwachten, als mijn kind extra zorg nodig heeft? Die vraag werd 5 maart jl. in Onderwijscentrum de Twijn te Zwolle besproken door ouders, enkele politici en zorgverleners in en om het onderwijs. Conclusie: we moeten uitgaan van mogelijkheden van kinderen (en niet van beperkingen). Dit mag niet ten koste gaan van speciaal onderwijs voor hen die dat echt nodig hebben.

passend_onderwijs_-_ouderavond_de_twijn_-_003_s-1.jpg

Dat de decentralisatie van vergoedingen voor passend onderwijs van de rijksoverheid naar de onderwijskoepels leeft, bleek wel uit de soms emotionele reacties van ouders in de volle zaal. Zowel ouders van De Twijn, als van de partners De Vogellanden, De Ambelt, Frion en De Kameel waren genodigd. Welke plaats krijgt mijn kind, wie bepaalt dat en wat is mijn inspraak? Voor die vragen had CDA-wethouder Erik Dannenberg begrip. Financieel is er ruimte door efficiënter te werken; tijd is de grootste drempel. Want per het nieuwe schoolseizoen moet het systeem overgeheveld zijn. Het uitwerkingsproces zal echter enkele jaren duren. Per 1 januari 2015 gaan ook de jeugdzorgtaken naar de gemeenten over. Ook die taken zullen gemeenten gefaseerd anders gaan inrichten. “Centraal staat dat we meer uit moeten gaan van de dingen die kinderen wel kunnen, in plaats van denken in belemmeringen, zoals het huidige stelsel eigenlijk voorschrijft.”

Vooral voor kinderen met een enkelvoudige gedragsbeperking ziet Dannenberg mogelijkheden om in het reguliere onderwijs terug te keren. ,,Daarmee houd je het kind in zijn of haar eigen omgeving. Tevens ervaren klasgenoten dat er ook kinderen zijn die op bepaalde gebieden minder goed mee komen.” Directeur Pieter Greidanus van De Twijn kan meegaan met die filosofie, maar maakt kanttekeningen: beschikken de basisscholen over voldoende kennis en deskundigheid om deze kinderen meer aandacht te geven? De Twijn en de overige scholen van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (Stichting OOZ) zijn al druk doende om die expertise met elkaar te delen, zodat elke leerling ook daadwerkelijk adequate zorg aangeboden kan krijgen. Dannenberg heeft al de ervaring dat sommige scholen die deskundigheid bundelen en toelaten op de scholen. Dichtbij en dus toegankelijk voor ouders en onderwijzers die vragen hebben. Rita Damhof, voorzitter College van Bestuur van Stichting OOZ, benadrukte richting de ouders: “Onderwijs an sich blijft een zaak van het onderwijs: De Twijn zal dan ook excellent speciaal onderwijs blijven bieden. Dit staat los van de decentralisaties. Daarnaast kan Stichting OOZ dankzij haar schaalgrootte op eenvoudige wijze expertise delen tussen regulier en speciaal onderwijs, waardoor elke leerling, waar hij of zij ook onderwijs volgt, adequate zorg en onderwijs kan volgen.” Judith Compagner, lijsttrekker van CDA Zwolle, wil het geluid van ouders en onderwijs de komende maanden graag vertalen in de Gemeenteraad. Ze ziet het voordeel van dichtbij georganiseerd passend onderwijs. Wel benadrukt ze dat de gemeente niet over de invulling van het onderwijs gaat, maar enkel over huisvesting en vervoer. “De gemeente is goed in staat de nieuwe taken (jeugd, zorg en werk) in samenhang op te pakken met wijkgericht werken, armoedebeleid en passend onderwijs. Een gemeente staat dichtbij haar inwoners en kan de gevraagde ondersteuning en maatwerk leveren, in samenwerking met bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties en scholen. Die ruimte en dat vertrouwen moet er ook zijn voor de ouders van de kinderen die naar het passend onderwijs gaan. Zij weten wat hun kind nodig heeft. ” Ze toonde aan dat een politieke agenda ondanks de goede bedoelingen tot onzekerheid kan leiden: “Eigenlijk lopen we nu op een brug, die nog gebouwd wordt. Dat is een risico, maar ook een kans om op te pakken.” Ondanks veel onzekerheden steunt het CDA de ideologische gedachte achter de veranderingen in het passend onderwijs, namelijk ‘leren samenleven’.” Aanwezige ouders gaven aan vooral behoefte te hebben aan duidelijkheid: wie is straks aanspreekpunt, kan vervoer straks een belemmering zijn om mijn kind in Zwolle naar school te laten gaan? Tweede Kamerlid Eddy van Hijum, ook aanwezig, besefte dat: “Het idee van efficiënte zorg, een positieve kindbenadering en zorg voor elk kind is goed. Maar ik wil in Den Haag nogmaals de oproep doen om eens goed te kijken naar een juiste en de tijdige haalbaarheid van deze plannen.”

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer