Stel scholen centraal bij cultuureducatie

Zwolle – Maandag 10 maart dienen D66 en GroenLinks samen met SP en Swollwacht een motie die het college oproept om vooral scholen en creatieve kunstaanbieders te betrekken bij de uitvoering van de makelaarsfunctie. Zij doen dit niet alleen omdat de overheadskosten bij Hart van Zwolle die nu voorgesteld worden door het college veel te hoog zijn in verhouding. Voorop staat dat het vooral aan scholen en het culturele veld is om invulling te geven aan kunst voor alle kinderen op Zwolse scholen. De partijen willen de creativiteit die er is in het culturele veld volledig benutten.

Het allerbelangrijkste is dat alle Zwolse kinderen straks kwalitatief hoogstaand onderwijs krijgen op het gebied van kunst en cultuur. Scholen spelen daar een cruciale rol in. Zij hebben in het begin misschien hulp nodig, maar na verloop van tijd moeten zij in staat zijn om zelf het culturele aanbod dat bij hun doorlopende leerlijnen cultuur past, in te vullen. Hier ligt ook een kans voor kunstaanbieders. Zij kunnen zich immers bij scholen bekendmaken en zorgen dat hun kunst op scholen terecht komt. De creativiteit die er is in het culturele veld wordt zo optimaal en volledig benut.

Al drie keer is er een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd met het nieuwe beleid voor cultuureducatie. Iedere keer gaf de raad aan dat het onvoldoende duidelijk waarop het aantal functies is gebaseerd. Ook over de inhoud van de functies heerst onduidelijkheid. Wat genoemde partijen betreft is er daarnaast onvoldoende gevolg gegeven aan een unaniem aangenomen motie van februari 2015 die oproept tot een eerlijk speelveld.

De motie:

Motie Optimaal en divers cultuuraanbod met Zwolse scholen en creatieve

kunstaanbieders

 

Betreft: Beslisnota vervolg cultuureducatie

 

De Raad van Zwolle in vergadering bijeen op maandag 10 maart 2014,

Constaterende dat:

 

– De opbouw van de benodigde FTE voor de makelaarsfunctie, na drie voorstellen

(Verdiepen en Verbinden, Berenschot en de contourenschets) nog steeds niet helder

is.

– De opbouw van het benodigde aantal FTE gebaseerd zou moeten zijn op de vraag en

behoefte van scholen en culturele aanbieders (waarvan sommige nu al heel goed

doorgaande leerlijnen kunnen ontwikkelen en anderen niet).

– De unaniem aangenomen motie Kansrijk en duidelijk voor iedereen d.d. 25 2 2013

oproept tot een transparant beleid waarin aanbieders gelijke kansen hebben.

Overwegende dat:

– De makelaarsfunctie en de facilitaire rol, in het voorstel belegd is bij Hart van Zwolle:

dit is dus geen gelijke kans voor iedereen.

– Dat de makelaarsfunctie nog niet duidelijk is, maar dat advies over cultuureducatie

daar naast het makelen onderdeel van is.

– Dat de adviesfunctie (en een deel van de faciliterende functie) ook door culturele

aanbieders, marktpartijen en gezien de ambitie uiteindelijk door scholen zelf

opgepakt moet worden.

– Dat als scholen dat nog niet kunnen zij een beroep kunnen doen op het fonds zodat

ondersteuning ook daaruit kunnen gefinancierd zouden kunnen worden.

– Zo de rol van de scholen, als kritische succesfactor, beter gestimuleerd wordt.

– Er pas echt uitvoering gegeven wordt aan genoemde motie als ook andere

marktpartijen (zelfstandige Adviseurs Cultuureducatie bijvoorbeeld en culturele

aanbieders) toegang hebben tot de adviesfunctie en een deel van de

ondersteunende facilitaire functies.

– Dit efficiëntie bevorderd en er zo optimale balans ontstaat tussen uitgaven aan

activiteiten en benodigde ondersteuning.

– Het van grote toegevoegde waarde is dat het aanbod cultuureducatie, op het gebied

van advies en ondersteuning voor het ontwikkelen doorgaande cultuur leerlijnen en

het matchen van aanbod aan vraag (de makelaarsfunctie), door de nieuwe

organisatie op één punt (de website) bekend gemaakt wordt.

– Het doel om kwalitatief goed en divers aanbod cultuureducatie te ontwikkelen voor

alle kinderen van Zwolle bovenaan staat dit expliciet geen bezuinigingsvoorstel is (we

zijn juist heel erg blij met de investering in cultuureducatie).

 

Roept het college op om:

Niet te wachten met de doorontwikkeling in afstemming met het culturele veld van de

makelaarsfunctie zodat deze zich verder ontwikkelt in de bij overwegingen aangegeven richting tot:

 

 Een fonds met minimale overheadskosten ten behoeve van uitvoering van

cultuureducatie activiteiten en de makelaarsfunctie in te stellen met een jaarlijks vast

te stellen omvang en het beheer hiervan op te dragen aan Hart van Zwolle, inclusief

de kwaliteitsbewaking die daarbij hoort;

 Hierover halfjaarlijks te rapporteren;

 Zonder vertraging tot uitvoering over te gaan van cultuureducatiebeleid dat uitgaat

van de behoefte van kinderen en scholen;

 

 Mee te geven denkrichting:

o Binnen een jaar de makelaars- en facilitaire functie door te ontwikkelen in de

in de overwegingen aangegeven richting incl. de kwaliteitsbewaking die daar

bij hoort.

o Het steunpunt voor amateurkunst te beleggen in de nieuwe organisatie

(Kunst & Zo, 0,6 fte)

o Een centrale website bij Hart van Zwolle te beleggen

o Het beheer van het fonds bij Hart van Zwolle te beleggen

o De materialenbank te beleggen bij Hart van Zwolle

o De middelen die hierdoor vrij vallen aan het fonds toe te voegen

 

Sonja Paauw Michiel van Harten Frank Futselaar Gerda Land

 

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Leuk hoor al die initiatieven die scholen blijkbaar MOETEN oppakken!!

    waar is de ouderplicht in deze verhalen, of zijn die te druk met zichzelf en houden geen tijd voor de kinderen over.

Reageer