Grootste populatie Sleedoornpages in Zwolle

Zwolle – Nederlands grootste populatie Sleedoornpages bevindt zich in Zwolle. Van de Kamsalamder is een hele nieuwe populatie aangetroffen op Soeslo. Dat blijkt uit het grootschalige Faunaonderzoek dat in 2012 en 2013 is uitgevoerd.

sleedoornpagezwolle.jpeg 

De gemeente Zwolle, Waterschap Groot Salland en Landschap Overijssel onderzochten met hulp van 90 vrijwilligers 1000 hectare in Zwolle en omgeving op de aanwezigheid van zeldzame zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen en krekels.  Op die manier wordt duidelijk welke soorten op de verschillende terreinen in Zwolle en directe omgeving aanwezig zijn. De resultaten worden gebruikt voor de ruimtelijke plannen en in het beheer van deze gebieden. Naast Sleedoornpage, waarvoor Zwolle van nationaal belang is, zijn vooral soorten aangetroffen die regionaal van belang zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om soorten als Meervleermuis, Otter, Kwartelkoning, Middelste bonte specht, Tafeleend, Grote modderkruiper, Kwabaal, Kamsalamander, Ringslang en Zompsprinkhaan. Zo komt Otter voor tot nagenoeg in de stad Zwolle langs het Zwarte Water en de Vecht en is de eerste Meervleermuiskolonie van Zwolle ooit aangetroffen in de wijk Aa-landen, waarbij de vleermuizen vooral op bovengenoemde rivieren voedsel zoeken.

Kwartelkoning en Grote Modderkruiper

De buitenlanden Langenholte lijkt steeds belangrijker te worden voor Kwartelkoning met in 2012-2013 respectievelijk vier en vijf territoria. Ook de Grote modderkruiper komt veel in Langeholte voor, en wordt ook aangetroffen op de  Horte, Wijthmenerplas/golfbaan en Westerveldse bos/Uiterwaarden Zwarte Water. 

 

Soeslo 

Van Kamsalamander is een geheel nieuwe populatie ontdekt op Soeslo, naast de al bekende populatie op De Horte. Op De Horte is daarnaast nog een populatie aanwezig van Ringslang: op Soeslo is de soort helaas verdwenen. Daarnaast zijn tijdens het onderzoek diverse nieuwe populaties/broedgevallen gevonden van soorten die niet eerder waren aangetroffen in het onderzoeksgebied zoals Zompsprinkhaan (buitenlanden Langenholte), Sikkelsprinkhaan (Westerveldse Bos/Uiterwaarden Zwarte Water), Tafeleend (Zwartewaterzone Stadshagen) en Middelste bonte specht (Zandhove).

 

Vervolg

Uit de analyse blijkt dat er bedreigingen zijn voor het voortbestaan van verschillende soorten, maar dat veel kansen zijn om met beheer- en inrichting meer rekening te houden met fauna. Op beperkte schaal gebeurt dit al door bijvoorbeeld bosopslag langs plassen te verwijderen en natuurvriendelijke oevers aan te leggen. In het onderzoeksgebied liggen vooral kansen om deze maatregelen op grotere schaal en op meer locaties toe te passen. Veel van de benodigde beheermaatregelen zijn eenvoudig uitvoerbaar. Andere maatregelen vergen meer inspanning en kosten, zoals de aanleg van waterrijke groengebieden en de aanleg van vleermuisbunkers.

 

Het volledige rapport is te vinden op www.zwolle.nl 

Artikel delen:

Reageer