Beschermingsprogramma in verkennigsfase

Zwolle – Het project ‘Zwolle’ van Waterschap Groot Salland ontving vandaag als eerste project binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma de beschikking voor de verkenningsfase. Hiermee is de formele start van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma een feit.

03-04-2014_eerste_beschikking_hwbp.jpg 

Dijkgraaf Herman Dijk ontving de beschikking uit handen van Hans Oosters (portefeuillehouder Waterveiligheid van de Unie van Waterschappen en lid Stuurgroep HWBP). Dit gebeurde tijdens het praktijkseminar ‘Kennisdelen is vermenigvuldigen’ in Amersfoort. Verantwoordelijk minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is blij met deze mijlpaal: “We zijn in Nederland nooit klaar met ons water. We moeten alert blijven. Het water is van ons allemaal. We hebben ons watermanagement op orde, maar tegelijk blijven we kwetsbaar. De start van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma illustreert dat Rijk en waterschappen ook in de komende jaren op heel veel plekken hard aan de slag gaan om ons land te beschermen tegen overstromingen.”

Sinds 1 januari is de gewijzigde Waterwet van kracht waarmee de juridische basis voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma is gelegd. De afgelopen periode hebben waterschappen en Rijk gewerkt aan de bijbehorende financieringsregeling. Deze regeling, die per 1 april van kracht is gegaan, schetst de kaders waaraan dijkversterkingsprojecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor financiering vanuit de gezamenlijke dijkrekening. Naast het project Zwolle zullen dit jaar nog zo’n 20 projecten van start gaan binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In de komende jaren worden er in het gebied van het Waterschap Groot Salland diverse dijken en waterkerende kunstwerken (sluizen, stuwen, gemalen en kades) aangepakt om de waterveiligheid te verbeteren in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Vanaf 2014 start het waterschap met de verkenningsfase voor het traject langs de oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal en de oostoever van het Zwarte Water in Zwolle. Vooraf staat nog niet vast welke oplossing Groot Salland kiest voor de dijkversterking. In de verkenningsfase onderzoekt het waterschap  de mogelijke oplossingen, samen met de provincie en de gemeente, inwoners, ondernemers en belangengroepen.

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen vanuit de grote rivieren, de meren, de Noordzee en de Waddenzee. In ons land is wettelijk geregeld dat we de dijken, duinen, stuwen en sluizen regelmatig controleren. Daardoor weten we tijdig wat de staat van deze waterkeringen is en kunnen we ze indien nodig versterken. Dat is hard nodig en daar blijven de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan werken. In het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma voeren zij maatregelen uit om de waterkeringen die in de derde toetsronde zijn afgekeurd, aan de wettelijke veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst. De huidige opgave voor het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma bestaat uit het treffen van maatregelen aan ruim 700 kilometer primaire waterkering (dijken) en meer dan 200 waterkerende kunstwerken (sluizen, stuwen), van zowel waterschappen als Rijkswaterstaat. Het is daarmee het meest omvangrijke programma dat de komende jaren op watergebied wordt uitgevoerd, als onderdeel van het Deltaprogramma.

Artikel delen:

Reageer