Partners vinden elkaar in scheiden wonen zorg

Zwolle – Op 16 april start in Zwolle de uitwerking van het plan ‘Wonen, welzijn en zorg in de wijk’. Het scheiden van wonen en zorg heeft grote impact op het leven van mensen met een lichte zorgvraag in de Ouderenzorg (Verpleging en Verzorging), de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) en de VG (Verstandelijke Gehandicaptenzorg). Daarom sloegen samenwerkingspartners RIBW Groep Overijssel en Frion de handen ineen.
 
Zij brachten samen met IJsselheem, Travers Welzijn, MEE IJsseloevers, gemeente Zwolle en de drie woningcorporaties SWZ, deltaWonen en Openbaar Belang, het volgende in beeld: Hoe kunnen we optimaal tegemoet komen aan de woonbehoefte en de vraag naar begeleiding en zorg die nodig is om mee te kunnen blijven doen in de samenleving. De uitkomsten zijn verwerkt in het rapport Wonen, Welzijn en Zorg in de wijk. Andere partners in de stad onderschrijven de uitgangspunten in dit rapport en doen mee in de uitvoering.

De betrokken partijen zijn gaan samenwerken om het mogelijk te maken dat mensen op een prettige manier zelfstandig kunnen wonen, ook als er begeleiding en zorg nodig is. De gemeente krijgt per 1 januari 2015 meer taken toebedeeld van het rijk, onder andere op het gebied van zorg. De woningcorporaties zijn hierbij een belangrijke partij omdat zij verantwoordelijk zijn voor voldoende en kwalitatief goede woningen waarin zorg geboden kan worden. De zorg en welzijnsaanbieders zijn belangrijke ketenpartners omdat zij over de expertise beschikken om de begeleiding en ondersteuning aan mensen met beperkingen in de wijk in goede banen te leiden. Naast de eerdergenoemde partners en hun klantorganisaties hebben zich voor de uitvoering van het programma ook aangesloten: de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Icare, J.P. van de Bent, Limor, Tactus, InteraktContour, De Kern, WIJZ en Woonzorg Nederland. Effect scheiden wonen zorg Het scheiden van wonen en zorg is een kabinetsbesluit. Een effect hiervan is dat de zorg apart wordt gefinancierd via verschillende wetten(o.a. de zorgverzekeringswet, Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en eventueel via eigen middelen. Een ander effect is dat kwetsbare burgers met een zorgvraag zelf verantwoordelijk worden gesteld voor de huisvesting en de bijbehorende kosten. Deze huisvestingskosten werden eerst via de overheid gefinancierd en door de zorgorganisaties betaald. Deze financieringsstroom stopt. Een ander effect is dat er beschermde (intramurale) woonvormen gaan verdwijnen. Dit heeft zijn weerslag op kwetsbare groepen met lichtere geestelijke, verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen. Zij moeten veelal zelfstandig gaan wonen en vanaf 2015 zelf de huisvestingskosten betalen. Vooral voor mensen met een bijstandsuitkering, een Wajong- uitkering, een minimumloon en voor ouderen met alleen AOW heeft dit vergaande financiële consequenties. Door samen te werken, kunnen betrokken partijen deze groepen nieuwe perspectieven bieden. En er samen met de kwetsbare burger voor zorgen dat de beste oplossing beschikbaar komt. Samen optrekken Het samen optrekken dient vooral een maatschappelijk doel. “Alle partijen hanteren als vertrekpunt de eigen kracht, de wensen en de hulpvraag van de kwetsbare burger”, aldus Annamiek van Dalen, bestuurder Frion. “En vervolgens hoe kunnen wonen en zorg zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Als je samen optrekt, kan de klant veel meer op maat bediend worden tegen lagere kosten. Bovendien voorkom je dat er de komende jaren maatschappelijk kapitaal in de vorm van huisvesting verloren gaat, of dat zorg niet op de juiste manier wordt ingezet. Op deze wijze kun je flexibeler inspelen op het veranderende overheidsbeleid en ook op de lange termijn het belang dienen van de kwetsbare burger. Het is goed wanneer de betrokken partijen zoals woningcorporaties, zorgaanbieders, de gemeente en klantorganisaties vanuit een gezamenlijke visie op de marktontwikkelingen handelen. Dit maakt organisaties wendbaar en slagvaardig waardoor de klant langer zelfstandig kan wonen, ook als er zorg nodig is.”

Artikel delen:

Reageer