Resultaat Beter Benutten Netwerkstad positief

Zwolle – De gemeente Zwolle en Kampen, provincie Overijssel en het regionale bedrijfsleven (werkgevers en publiekstrekkers) werken samen aan een bereikbare en gastvrije  regio. Dit gebeurt binnen het programma Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad (BBZKN). De eerste resultaten zijn inmiddels bekend en laten een positief effect zien. 

 

Een van de belangrijkste speerpunten binnen de aanpak van BBZKN is de bereikbaarheid van het centrum van Zwolle optimaliseren. Om te bepalen of de maatregelen hiertoe effect hebben, zijn de reistijden op de Zwolse binnenring geanalyseerd. In hoeverre het verkeer op de binnenring doorstroomt bepaalt namelijk in sterke mate hoe snel men bij een bestemming in de binnenstad is. Uit de analyse blijkt een overall afname van de reistijd met circa 15% ten opzichte van 2012. Een percentage dat in de wereld van verkeer zeer fors te noemen is. Dit resultaat is te danken aan een breed pakket aan maatregelen, vanuit onder andere BBZKN. Dit is bijvoorbeeld de Minder Hinder Widget, het inzetten op verwijssystemen en de maatwerkaanpak door inzetten van spitsmijdendeals en bereikbaarheidsarrangementen.

Parkeren

Als het gaat om parkeren in de binnenstad zijn er ook opvallende ontwikkelingen gemeten. Zo heeft de campagne ‘In Zwolle Is Altijd Plaats’ bijgedragen aan een duidelijke toename van het gebruik van de Diezerpoortgarage. Deze garage, waar het in de regel rustig is, ligt aan de andere kant van het centrum, buiten het knelpuntgebied. Dankzij de campagne is een duidelijke verschuiving te zien in het tijdstip waarop bezoekers naar de Zwolse binnenstad komen ten opzichte van 2011 (zie de bijgevoegde grafieken). Een duidelijke piek in de periode voor de middag en een duidelijke afname in de periode na de middag. Normaal gesproken begint na het middaguur de echte drukte op de binnenring en ontstaan de eerste files. Daarmee blijkt dat inzetten op arrangementen, die voor een betere spreiding zorgen van bezoekers over de dag, zorgt voor vermindering van de piekdruktes op de wegen rond het centrum.

 

Samenwerking

Deze campagne is in samenwerking met de ondernemers in de binnenstad gerealiseerd. Bezoekers konden eind 2013 op zes zaterdagen tot 11.00 uur gratis parkeren in de Diezerpoortgarage en daarnaast aan de hand van kortingsbonnen gebruikmaken van verschillende aanbiedingen van ondernemers in de binnenstad. De campagne heeft plaatsgevonden rond de feestdagen, oktober tot en met december 2013. De campagne is ondersteund met maatregelen vanuit BBZKN zoals het sturen en geleiden van verkeer (verkeersmanagement), de Minder Hinder Widget en de inzet van gastvrije verkeersregelaars.

Om een representatieve vergelijking te hebben is gekeken naar de resultaten van 2011 ten opzichte van 2013 (zie de bijgevoegde grafieken). In 2012 heeft de campagne ook plaatsgevonden, maar toen betrof het enkel een communicatiecampagne, dit wil zeggen zonder aanbiedingen van ondernemers en de extra maatregelen vanuit BBZKN.

 

Vervolg

Het programma Beter Benutten krijgt landelijk een vervolg voor de periode 2015 tot en met 2017. Op 6 maart is hiervoor de bereikbaarheidsverklaring tussen Rijk, Zwolle Kampen Netwerkstad en het bedrijfsleven getekend. Momenteel wordt een vervolgprogramma ontwikkeld. De basis voor het vervolg is gelegd met het

huidige programma: een gastvrije regio Zwolle Kampen, waarbij bereikbaarheid een belangrijke

doelstelling is.  Het vervolgprogramma richt zich op 10% reistijdwinst en 500 spitsmijdingen op de weg in de regio Zwolle Kampen. 

 

BBZKN 

Beter Benutten ZKN is één van de twaalf regionale Beter Benutten projecten. Het programma Beter Benutten richt zich op het beter benutten van de bestaande infrastructuur, om zo de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid van de regio en het gastvrije imago van de regio te verbeteren. Het focusgebied voor het programma BBZKN is het verkeer rond A28-afslag Zwolle Centrum en de binnenring.

 

Het programma BBZKN bestaat uit vier projecten waaronder bereikbaarheidsarrangementen en spitsmijden voor verschillende doelgroepen. Onder bereikbaarheidsarrangementen wordt verstaan het koppelen van mobiliteitsdiensten en -producten aan bezoekers van evenementen en de binnenstad. Dit met als doel om een gastvrije binnenstad te realiseren. Spitsmijden gaat uit van het koppelen van maatregelen en voorzieningen aan werknemers en studenten. Met als doel het stimuleren van slim werken en slim reizen.

 

Het unieke van de aanpak in Zwolle Kampen is dat de oplossingen niet zelf worden ontwikkeld maar

dat de aanpak erop gericht is om ondernemers, scholen en organisaties zelf effectieve oplossingen en

arrangementen te laten ontwikkelen. Regionale bedrijven en organisaties hebben daarbij de mogelijkheid gebruik te maken van het Bereikbaarheidsfonds BBZKN. Deze subsidie is in het leven geroepen om initiatieven op het gebied van bereikbaarheidsarrangementen en spitsmijden mogelijk te maken. 

 

De andere projecten binnen BBZKN zijn Sturen en geleiden, waarbinnen wordt gewerkt met onder andere gastvrije verkeersregelaars en verkeersverwijssystemen, en Inwinning en ITS. Hierbij gaat het om onder andere diensten om de automobilist vooraf en tijdens de reis te informeren over routes en reistijden, reisalternatieven en beschikbare capaciteit voor parkeervoorzieningen. Een van de middelen hierbinnen is de Minder Hinder Widget. 

Artikel delen:

Reageer