Mogelijk sluiting peuterspeelzalen Travers

Om de activiteiten van Travers op het gebied van sociaal cultureel werk in grote lijnen voort te zetten in het eerste half jaar van 2007 heeft het college op verzoek van de gemeenteraad berekend dat hiervoor € 66.000,- extra nodig is. Dit is boven op de in de begroting gereserveerde bedragen voor peuterwerk en wijk- en buurtaccommodaties van € 154.000,- voor het eerste half jaar van 2007.

In afwachting van de mogelijke veranderingen in het welzijnswerk en de uitkomsten van het onderzoek naar de oorzaken van het exploitatietekort, kunnen de bestaande gesubsidieerde activiteiten van Travers hiermee mogelijk voor een half jaar worden voortgezet. De gemeenteraad is bij de begrotingsbehandeling aan zet of men deze adempauze kan en wil honoreren.

Peuterspeelzalen

De tekorten in het gesubsidieerde peuterspeelzaalwerk zijn onder andere ontstaan door veranderingen in de gesubsidieerde arbeid. Om deze tekorten op te lossen kan de gemeente of extra structurele subsidie verlenen, of tweehonderd van de in totaal 1100 peuterspeelzaalplaatsen sluiten. Travers bereidt deze sluiting voor, waarbij de gemeente intensief is betrokken, om de doelstellingen van het gemeentelijk jeugdbeleid te waarborgen. Het voornaamste criterium om een peuterspeelzaal al dan niet te sluiten is of deze zaal momenteel wordt ingezet als instrument in hetjeugdbeleid.

. De volgende uitgangspunten zijn daarbij gevolgd:

  • Peuterspeelzalen die een BOP-programma (Boekenpret, Ouderparticipatie en Piramide) uitvoeren en/of een VVE-speelzaal (Vroeg en Voorschoolse Educatie) zijn uitgesloten van sluiting.
  • Peuterspeelzalen die deel uitmaken van een Zwolse Brede School komen ook niet in aanmerking voor sluiting.
  • Bij sluiting moet er een alternatief in een aangrenzende wijk zijn.
  • Sluiting kan ruimte bieden voor andere partijen op de markt.

Dit betekent dat de peuterspeelzalen het Veerhuysje (Veerallee), Pippeloentje en Knabbel (Zwolle-Zuid) mogelijk sluiten. Enkele groepen van de peuterspeelzalen het Kwaakertje (Aalanden), De Pol en Panda Pim (Zwolle-Zuid) komen mogelijk te vervallen. De tekorten zijn hiermee nog niet helemaal weggewerkt.

Einde schooljaar

De gemeente wil de mogelijke sluiting invoeren aan het eind van het lopende schooljaar. Peuters kunnen daarom rustig het jaar uitmaken in hun vertrouwde omgeving en ouders hebben meer tijd om een alternatief te vinden. Travers bereidt de sluiting voor vanaf 1 januari 2007 om de exploitatie van de zalen rond te krijgen. Voor een half jaar uitstel heeft de gemeente een bedrag van € 130.000,- opgenomen.

De € 130.000,- wordt aangewend om personeelskosten, huurlasten, activiteiten en het opvangen van de uitstroom van gesubsidieerde arbeid (de WIW/ID-banen).

Landelijke ontwikkelingen

Vrijwel alle verkiezingsprogramma’s laten zien dat in de nieuwe regeringsperiode ingezet wordt op de kwaliteitsverbetering van de kinderopvang. Het is de verwachting dat dit zeker ook zijn uitwerking zal hebben op het peuterspeelzaalwerk. Daarnaast is de laatste jaren een tendens te bespeuren dat het peuterspeelzaalwerk steeds sterker samenwerkt met het onderwijs. De motie Van Aartsen/Bos, waarbij basisscholen vanaf 2007 verplicht worden kinderopvang te verzorgen, draagt in grote mate hieraan bij. De gemeente speelt al in op deze ontwikkelingen zoals in de Zwolse Brede School en het project Dagarrangementen op vier locaties in Zwolle.

Met het oog op deze landelijke ontwikkelingen gaat de gemeente met partijen uit de markt verkennend in gesprek over de toekomst van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en enkele andere voorzieningen voor alle 0 tot 4-jarigen. Afhankelijk van de mogelijke voorstellen van de nieuwe regering kan de raad binnen twee jaar een voorstel tegemoet zien over het vervolg van het peuterspeelzaalwerk in Zwolle.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. de meeste klappen vallen in zuid, peutergym is ook al afgelast in zuid. Wil de gemeente van Zwolle_ Zuid een bejaarde wijk maken????? >:( >:( >:( >:( >:( >:(


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.