Inwoners betrokken bij coalitieakkoord

Zwolle – De Zwolse coalitie en partijen uit de oppositie hebben afgesproken dat ze na de installatie van het college beide met ideeën komen om de stad te betrekken bij het concreet invullen van het coalitieakkoord. Halverwege deze maand wordt dat coalitieakkoord gepresenteerd.

De installatie van het nieuwe college is gepland op 26 mei. Gerdien Rots, fractievoorzitter van de ChristenUnie en leider van de onderhandelingen in Zwolle, vroeg de oppositiepartijen enige tijd geleden om input te leveren voor de collegeonderhandelingen. Deze week sprak ze met fractievoorzitters Judith Compagner (CDA), William Dogger (Swollwacht) en Patrick Rijke (GroenLinks). Die gesprekken resulteerden in de afspraak dat zowel de coalitie als deze oppositiepartijen met ideeën komen over hoe de stad betrokken kan worden bij het uitvoeren van de ambities die in het coalitieakkoord staan.

Rots licht toe: “We schrijven aan een coalitieakkoord waar nog veel ‘ruimte’ in zit. We beschrijven onze visie op en ambities voor de stad, waarmee we als gemeenteraad de stad ingaan om samen met Zwollenaren en Zwolse organisaties concreet beleid voor de komende jaren te maken.” In de gesprekken die Gerdien Rots met de fractievoorzitters had, spraken dezelfde partijen ook uit dat ze hopen dat besluiten over invulling van de decentralisaties in het sociaal domein met de steun van de complete gemeenteraad genomen kunnen worden. De partijen streven naar een raadsbreed besluit vanwege het belang en de urgentie van die nieuwe taken, waaronder de (jeugd)zorg en de WMO vallen. Rots is erg blij met de opstelling van de oppositiefracties. “Bij alle partijen is er een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Er komt veel op de gemeenteraad af. Het is in het belang van mensen die zorg nodig hebben dat we als gemeenteraad samen constructieve besluiten kunnen nemen.” De gemeenteraad besluit in juni over de invulling van de decentralisaties, kort na de installatie van het nieuwe college.

Artikel delen:
Reacties 64
 1. De SP wordt niet in het verhaal genoemd. Die partij is dan ook op voorhand tegen een raadsbrede steun voor de zorg (en de WMO), omdat de coalitie haar plannen niet prijsgeeft. GL, CDA en Swollwacht geven dus hun medewerking aan iets waarvan ze de inhoud concreet nog niet weten. Best kwalijk!!

 2. Voor een nadere toelichting op de wijze waarop GroenLinks de gemaakte afspraken ziet, http://www.groenlinks.zwolle/node/111493. Net als de SP, tekenen wij ook geen blanco cheques. Wij verwachten dat de coalitie straks als de inhoud bekend is, een open gesprek ingaat. Daarbij kan vanzelfsprekend geen sprake zijn van het eenzijdig vasthouden aan standpunten, aan beide kanten. Het had sneller tot overeenstemming kunnen leiden als de coalitie bijvoorbeeld over de zorg nu al met de oppositie en de stad in gesprek was geweest. Verloren tijd dus zeker, hopelijk geen verloren breed draagvlak voor het sociaal beleid in Zwolle!

 3. Zouden wij dan eindelijk een coalitie krijgen die wel naar de inwoners luistert of wordt het net als de afgelopen keren weer een schijnvertoning

 4. Best dom van de SP om de kans die ze geboden wordt om mee te praten en ideen in te brengen voor het nieuwe coalitieakkoord, niet te grijpen. Zolang er geen concreet raadsbesluit voorligt, is stemmen helemaal niet aan de orde. Een “blanco cheque” dus ook niet. Dat argument slaat dus nergens op. Ook de coalitiepartijen kunnen straks voorstellen amenderen of zelfs wegstemmen, wanneer de uitwerking niet naar de zin is. De oppositie is helemaal nergens aan gebonden en kan dat dus ook doen.
  Mijn conclusie is, is dat de SP zelfs aan de voorkant van het akkoord niet geïnteresseerd is in meepraten en alweer is begonnen met principieel “nee” te zeggen.

 5. De nieuwe coalitie wil goed sier maken door ‘iedereen’ erbij te betrekken. Dan kunnen ze daar later, ook al is er geen enkel resultaat geweest, daarmee pronken. Zo doorzichtig!

 6. Het coalitieakkoord wordt halverwege deze maand gepresenteerd. Volgende week dus al!!

  De Zwolse coalitie en partijen uit de oppositie hebben afgesproken dat ze na de installatie van het college beide met ideeën komen om de stad te betrekken bij het concreet invullen van het coalitieakkoord.

  Mocht de burger mee willen denken, en dat wil ik wel, waar moet ik me de komende dagen ergens melden??

  Je raadt het al, dit kan helemaal niet >:(

 7. Je mag er van vinden wat je wilt.
  Prima.
  Maar wat ik lees is: de stad betrekken bij concreet invullen van het coalitieakkoord.
  Anders gezegd: het voorgenomen beleid staat in het akkoord. De stad wordt daarna betrokken bij de manier waarop het beleid gerealiseerd wordt (concreet invullen).

 8. @Tante0001 ze mogen best luisteren, zolang ze daarna maar doen wat het beste is voor ons, en niet perse wat we willen. Geen gemeentebelasting en gouden wegen kan niet.

 9. Leg e uit hoe het wel zit, Suze? Wat ik lees is dat er geen gedetailleerd akkoord komt, maar een akkoord dat ruimte voor naere invulling laat. Daarnaast lees ik dat de (toekomstige) oppositiepartijen de gelegenheid hebben gekregen om met ideeën te komen, omdat het streven is naar een akkoord met breed draagvlak. Ook zijn alle partijen bevraagd hoe ze burgers willen betrekken bij de verdere concrete invulling. Lijkt mij wijs om in ieder geval het gesprek aan te gaan in plaats van vooraf alweer in de klaagstand te gaan staan. Dat kan altijd nog…;)

 10. Kan natuurlijk zijn dat de SP-fractie net zo min kan lezen als haar aanhang hier. Nergens lees ik dat gevraagd is om onvoorwaardelijk akkoord te gaan met het coalititeakkoord dat nog niet eens af is en dat niet ter inzage werd gegeven. Er werd enkel gevraagd om ideeën aan te dragen die wellicht een plek krijgen in dat akkoord. En ik lees de wens van de aanstaande coalitie om bij besluiten over de zorgopgaven zo breed mogelijk draagvlak te zoeken in de raad. Dat noemen ze weleens een handreiking aan de oppositie… En die hand wordt weggeduwd. Waarom?

 11. Tja, als het nooit goed is, dan houdt het natuurlijk op. maakt de nieuwe coalitie een gedetailleerd akkoord, dan zijn ze arrogant en leven ze in een ivoren toren, doof voor het oppositiegeluid. Als ze een raamakkoord maken en het gesprek aangaan met de oppositie om hun wensen over bepaalde onderwerpen mee te kunnen nemen, dan menen ze dat niet en zich er een groot plan achter om de oppositie de mond te snoeren. Vragen ze de burgers niets, dan is het niet goed; willen ze nadenken over een goede wijze om burgers te raadplegen dan doen ze er toch niets mee.
  Zo komen we natuurlijk geen stap verder. Heb je een alternatief wat in jouw ogen wél werkt, nomen?

 12. O.k. hoe en wanneer mogen de burgers ?cht meedenken en meebeslissen (anders heeft het nog geen nut)? Ik reken op géén antwoord.

 13. Een referendum spreekt mij ook wel aan. Voorwaarden: niet te vaak (stemmoe), heldere eenduidige vraagstelling en belangrijk onderwerp. Andere opties zijn peilingen, die niet besluitvormend zijn, maar wel de opvattingen weerspiegelen.
  Niet-vrijblijvende burgeradviesgroepen zoals iemand bij het vergelijkbare topic maar dan van de hand van GL, zie ik niet zo zitten. dat lijkt op een schaduwraad en de vraag is dan met welk mandaat ide burgers in de adviesgroep zitten. Een belangrijke voorwaarde voor een goed werkende representatieve democratie is wanneer college en raad zich regelmatig verstaan met groepen burgers, belanghebbenden etc. Een alomvattende goedwerkende oplossing heb ik niet voorhanden. Wie dat wel heeft mag zich melden.
  En nomen, dit was géén antwoord.;)

 14. Dat zou mooi zijn als burgers via referendum mee kunnen beslissen in deze gemeente .Heel vaak worden dingen ondernomen die volgens de meerderheid van de burgers onzinnig zijn en vaak over de balk gesmeten geld .Misschien zou dan een online referendum wat kunnen zijn zodat burgers die geinterresseerd in de politiek hun stem uit kunnen brengen

 15. @Jasper. De afgelopen vier jaar heb ik helaas moeten constateren dat het college wel suggereerde dat ze luisterde maar uiteindelijk de mening van de inwoners compleet negeerde. Ook in Zwolle heeft men last van achterkamertjes politiek en steunen politieke partijen elkaar om vervolgens succesjes te boeken. Dit heeft niets met luisteren en doen wat goed is voor de inwoners van Zwolle te maken. Het vertoonde gedrag heeft zich vertaald in het wantrouwen waarmee de inwoners van Nederland kijken naar zowel de landelijke als gemeentelijke politici. Vandaar ook mijn sceptici opmerking. Wij zullen zien, laat me verrassen

 16. Het zou handig zijn eerst iets te weten over de visie en ambities. Pas daarna kun je gericht nadenken over hoe je die invulling gaat geven. Blijkbaar heeft men hier geen ideeën over, dus moet de burger erbij betrokken worden. Maar hoe dat dan moet? Wederom geen idee. Dat belooft wat.
  Samen maken we de stad 2.0. Loze beloftes dus, want als het echt ergens om gaat, trekt men zich toch wel weer schielig terug in de achterkamertjes.

 17. Tante0001 kun je wat voorbeelden geven?
  Dan begrijp ik beter wat je bedoelt met “mening van de inwoners compleet negeerde”.

 18. Beste Johan, als geen ander heb je de afgelopen maanden op dit fora deelgenomen aan de talloze discussies over de lokale politiek. Vreemd dat je vraagt om voorbeelden. Gaan wij de hele discussie opnieuw voeren?

 19. Ik wil geen discussies overdoen, ik wil voorbeelden.
  Het gaat me om het volgende.
  Luisteren naar inwoners wil niet zeggen dat je persé gaat doen wat ze vragen. Je neemt het mee in je afweging en je moet duidelijk kunnen maken hoe je keuze tot stand is gekomen.
  In de democratie werk je met meerderheden, die bepalen het beleid.
  Ik heb minderheden in de raad nog nooit horen zeggen dat hun mening compleet werd genegeerd.
  Ik vind dus dat je te gemakkelijk praat over achterkamertjespolitiek.
  En wat is er mis met het elkaar steunen door politieke partijen? Het gaat om het vormen van meerderheden.

  Ooit zeiden burgers tegen me: we willen geen gelijk krijgen, we willen serieus genomen worden.
  En dat is precies waar het om gaat.
  Om moet gaan.

 20. Precies, John. Laat tante0001 maar eens aangeven over welk onderwerp een meerderheid van de Zwolse burgerij het eens was en dat compleet werd genegeerd. De reacties hier geven een beeld wat de bezoekers van WLZ vinden. Dat is lang geen meerderheid. Daarnaast laat bijvoorbeeld de Wolk op de Fundatie zien dat de schreeuwers vooraf (lelijk, zonde van de investering, betaalt zich nooit terug), ongelijk hebben gekregen. Dat toont aan dat het zinvol kan zijn om je ergens met een open blik in te verdiepen, een onderwerp vanuit meerdere invalshoeken te beschouwen en over te dicusiëren én vooral dat je soms lef moet hebben, voordat je iets afwijst.
  Dus ook eens met Japser, dat een gekozen volksvertegenwoordiging niet altijd domweg de opvatting van een op dat moment voordoende meerderheid moet volgen, omdat er goede redenen kunnen zijn om daar van af te wijken. Bij veel keuzes gaat het om dilemma’s, die door burgers niet allemaal evenwichtig worden gewogen.

 21. Hoe kan het zijn dat politici en ex-politici alleen maar schreeuwen om voorbeelden terwijl de kloof tussen de politiek en de kiezer alleen maar groter wordt. Het gaat niet om klakkeloos doen wat het volk wil, maar doen wat je hebt beloofd. Het afnemende vertrouwen komt niet uit de lucht vallen, politici zijn hier grotendeels zelf debet aan. De wolk is een slecht voorbeeld. De directeur van de fundatie heeft zelf aangegeven het bezoekersaantal op zijn eigen wijze geïnterpreteerd te hebben. Ben benieuwd als het nieuwtje eraf is.

 22. Wat de burgerij niet gewild heeft: Die brug bij De Spiegel (een onderonsje tussen Jonnie Boer (Hotel Librije en toen nog Koperen Kees) en toenmalig wethouder Van Dooremolen), de knikbrug bij het Rodetorenplein en in het verre verleden, maar misschien wel het beste voorbeeld, het Gouverneurshuis.
  Zie: http://www.mijnstadmijndorp.nl/deelnemers/historisch-centrum-overijssel/collecties/beeldbank/collectieitem/7854639
  Een referendum over De Wolk had ik ook wel eens willen zien. Dan lag er nu geen pukkel op!!

 23. Typisch PvdA antwoord. Ik ben heel veel in de stad, lees er veel over en heb een groot hart voor onze stad. Laat ik zeggen dat ik goed weet wat er speelt.

 24. Tante0001, je blijft in niet onderbouwde algemeenheden. Graag concreter, dan kan ik daar op reageren.
  Wat is in Zwolle beloofd (dat is wat anders dan je ergens hard voor maken) wat niet is waargemaakt?

  Terstal, wat weet jij wat ik niet weet.
  Mijn argument voor de Spiegelbrug was een directe lijn richting Thomas a Kempisstraat en Diezerpoort. Waarom? Omdat ik hoop had dat deze route het mogelijk zou maken om via afslag Noord de binnenstad te bereiken om op die manier de aanrijdrukte bij Maagjesbolwerk te verminderen. Daar hoef je het niet mee eens te zijn, maar dat was wel onze overweging.
  De Rodetorenbrug waren wij voor vanwege een aantal redenen. De belangrijkste:
  – omdat in de nabije toekomst de bussen niet meer over de Eekwal gaan, maar via Westerlaan naar de Pannenkoekendijk is er een nieuw uit/overstappunt nodig. Is daar voorzien en dan is het mooi dat er een rechtstreekse verbinding is met de binnenstad.
  – we zaten midden in de ontwikkeling van het Willemsplein (toen nog grootschaliger dan nu). Dan helpt het bij de verkoop wanneer er een snelle verbinding is met de binnenstad.
  Ook hier geldt: daar hoef je het niet mee eens te zijn, maar dat waren overwegingen. Overwegingen waar de gemiddelde Zwollenaar zelf minder belang bij heeft. Maar een gemeenteraad wel.
  Het Gouverneurhuis was ruim voor mijn tijd. Ik weet niet hoe dat gegaan is. Wat ik wel weet, is dat dit in een tijd was waar veel minder aan de burgers werd gevraagd en veel minder met hen werd overlegd.

  Wat rest is de prangende vraag van Dame: hoe weet jij dat DE (meerderheid van de) burgerij de door jou genoemde voorbeelden niet heeft gewild?

 25. @johnvanboven

  die brug bij de Spiegel is weggegooid geld
  het gaat hier om maximaal 100 meter verder lopen via de diezerpoortenbrug, waar hebben we het over!!
  deze sluit zelfs nog beter aan op de diezerpoortenplas en de diezerkade

  begrijp dat je je eigen politieke loopbaan wil goedpraten, maar op deze manier lukt het niet echt hoor!!!

  blijkt maar weer: praatjes vullen geen gaatjes

 26. Overwegingen waar de gemiddelde Zwollenaar zelf minder belang bij heeft. Maar een gemeenteraad wel.

  Daar is alles mee gezegd.

 27. Geachte heer van Boven, het bekende spreekwoord: politici wees ermee vertrouwd, maar vertrouw ze nooit, komt niet uit de lucht vallen.

 28. Tante0001, je wordt nog steeds niet concreet.

  Referendum, ik leg uit welke overwegingen ik had. Daar hoef je het niet mee eens te zijn. Maar wat dat te maken heeft met goedpraten van mijn “politieke loopbaan”, begrijp ik niet.

 29. De klagers/tegenstanders zijn altijd veel mondiger dan de voorstanders. Hebben we het nog niet eens voor de grootste groep mensen, de mensen die het niet genoeg interesseert om er iets over te zeggen. Daardoor ontstaat er vaak een krom beeld over wat de gemeenschap ‘vindt’. 100 man klaagt, zeer luid, over een brug. 10 man roept zich uit voor de brug en duizenden gaan door met hun eigen ding. En dat betekend niet dat maar 10 man voor de brug is.

 30. ‘Japser’… zou je in die laatste redenatie iets verder willen gaan? Je daarmee dan willen aansluiten bij ‘tante0001’ en beide, ‘Johnvanboven’ en ‘Dame’, van repliek kunnen voorzien als het gaat om de kloof tussen de bevolking en de politiek.

  Ze begrijpen het namelijk allebei nog niet… en staan heel ver buiten de werkelijkheid van ‘gewone mensen’! Ik verspil er mijn tijd en inzet niet aan. Misschien dat jij nog wat over hebt!

 31. @johnvanboven

  helaas begrijpen bijna alle politici niet de gewone man!!
  speigeltje spiegeltje aan de wand, wie stop z’n kop het meeste in het zand!!

 32. De terminologie alleen al…

  Wat rest is de prangende vraag van Dame: hoe weet jij dat DE (meerderheid van de) burgerij de door jou genoemde voorbeelden niet heeft gewild?

  En dan kennelijk voorbij gaan aan de werkelijkheid van onze fantastische ‘volksheerschappij’ waarin de overgrote meerderheid niet deel neemt aan het debat, niet betrokken is bij de politiek en slechts een kleine meerderheid daadwerkelijk stemt.

  Zoals ‘Japser’ het al schildert; de grootste groep, de mensen die het niet interesseert, dit omdat ze andere dingen aan hun hoofd hebben en gewoon elke dag heel hard moeten werken, en niet de tijd hebben om hun mening te ventileren op fora, niet bij machte zijn om deel te nemen in discussies op avonden ergens in het gemeentehuis of elders.

  Juist deze groep mensen wordt in de beeldvorming van velen ‘gemist’, zeg maar niet waargenomen, zoals bij ‘Johnvan boven’ en ‘Dame’, alhier. En juist dat gebrek aan waarneming van en in de huidige politiek legt het probleem bloot; geen raakvlak meer met de werkelijkheid omdat slechts ‘gerekend’ wordt met de ‘meerderheden’ die bekend zijn via de officiële wegen die de politiek kent/ziet.

  Derhalve geen ‘feeling’ met allerlei officiële standpunten, keuzes, meningen en officiële besluiten betreffende… …en vul het maar in; de Melkmarkt, de Fundatie, de Bruggetjes, Fietsstad, Fietsrotonde, enz. enz.

  En dat in de nieuwe ‘setting’ de Christenunie dan ook nog eens de boventoon mag voeren… … ik had meer verwacht van een dergelijke partij!

 33. Ik weet niet of het de moeite loont om te reageren. Ik doe het toch maar, al was het voor mijn gemoedsrust.
  Ik heb mij jarenlang beijverd voor de invloed van burgers op de beleidsvorming door de raad. Aantal brochures over geschreven, boeken gelezen en onlangs samenvattingen daarvan gemaakt op mijn weblog.
  Dus zeg nu niet dat ik er niks van begrijp en dat ik buiten de werkelijkheid van gewone mensen sta.
  Als raadslid luister je naar mensen en dan merk je dat er meerdere standpunten zijn, die niet met elkaar overeenkomen. Je maakt dan afwegingen en je bepaalt je standpunt.
  Per definitie is er dan een groep mensen, wier standpunt je niet overneemt.

  Je zit in de raad omdat je daarin gekozen bent. Je vertegenwoordigt die groep Zwollenaren. Tegelijkertijd wil je er voor alle Zwollenaren zijn.
  In je raadswerk wil je weten hoe burgers er over denken, je luistert. Dat wil niet zeggen dat je alles 1 op 1 overneemt. Dat kan niet, zoals ik hier boven al uitlegde.

  Ik ervaar wat vooral Hanekamp schrijft als onterecht. Er wordt geponeerd zonder onderbouwing.
  Bij mijn vertrek had de Stentor het over mij als een echte volksvertegenwoordiger.
  Dat betekent op zijn minst dat het oordeel over mij niet eenduidig is.

  Ik stel het volgende voor: benoem een redelijk recent dossier en geef aan wat er niet goed gegaan is en hoe de inwoners meer betrokken hadden moeten worden.. Alleen dan komen we verder, alleen dan kunnen we leren van het verleden.

 34. @Hanekamp Kennelijk heb ik je ooit op je ziel getrapt (waar, hoe, wanneer?), want je wilt kennelijk niet meer op mij reageren, maar neemt dan wel weer een verwrongen beeld van mijn opvattingen als uitgangspunt, om je eigen punt duidelijk te maken. Dat prikkelt mij in ieder geval om te reageren. Als eerste zeg ik dat je niet verder van de waarheid af kunt zitten wanneer je stelt dat ik de mensen die niet meedoen in discussies, die niet stemmen etc niet meeneem. Integendeel! Zij zijn de juist de reden om me zo druk te maken over onze democratie. Op dit moment hebben we maar één moment in de vier jaar waar het ‘one man, one vote’-principe geldt, en dat is bij de verkiezingen. Dat is het enige representatieve moment waarop we echt peilen wat de mensen vinden; zij die komen dan. Ik vind het zorgelijk dat een grote groep niet komt en vind het een opgave voor de politiek om te zoeken naar wijzen om die groep te bereiken. En daar hebben we het hier over.
  Ik heb niet veel op met opvattingen als die van terstal, die kennelijk vindt dat zijn opvatting DE opvatting is van de meerderheid. Wie spreekt hij allemaal? Ik behoor zelf ook tot de groep ‘gewone mensen’ (wie dat ook maar mogen zijn) en spreek veel mensen uit allerlei geledingen. Die hebben zelden eenduidige opvattingen. De een vindt dit, de ander dat. Waarom is de mening van de één meer waard dan die van de ander? Leg me dat maar eens uit.
  Ik ben al met al voorstander van alle goede initiatieven om onze representatieve democratie aan te vullen om de problemen die er zijn (gebrekkige vertegenwoordiging) op te lossen. Een echt goede oplossing zonder haken en ogen heb ik echter nog niet kunnen ontdekken. Het is voorwaar geen gemakkelijk vraagstuk. Jullie kennelijk wel, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat jullie je eigen particuliere opvattingen (en die van de kring rondom jullie) verheffen tot de “mening van het volk”. Een beetje zoals dat liedje van Corry Vonk: “ik vertolk, ik vertolk, de gevoelens van het volk”. En ja, daar ben ik niet zo zeker van.

 35. @Hanekamp ik sta juist achter johnvanboven. Je interpreteert mijn post verkeerd en gebruikt hem dus ook niet goed in jouw betoog. Mijn post ging er over dat bijvoorbeeld terstal hier zegt dat ‘iedereen’ er tegen was, terwijl volgens mij, je alleen de tegenstanders hoort, die maar een kleine groep zijn.

  Als de grote groep niet zijn mening hoeft te laten weten, dan is dat hun keuze, dan hoef je ze niet op te zoeken.

  Gelukkig lijkt het er op dat politici niet zo maar doen wat de grootste groep mondige mensen wil.

 36. Terstal, wat weet jij wat ik niet weet.

  Bij een officiële gelegenheid, jaren geleden uiteraard, waren zowel Boer als Van Dooremolen aanwezig. Boer riep in die ruimte de wethouder naar zich toe. Ik zat er schuin achter en kon het bijzondere gesprek volgen.

  Die brug bij De Spiegel was en is totaal nutteloos, en weggegooid geld.

  Over het proces van De Wolk, het ligt er sterk aan in welk gezelschap je begeeft en welke commissies je volgt. U als groot fan van de Fundatie was bevooroordeeld, vind ik. Als die allemaal pro De Wolk zijn. Tja. Wel eens van De Vrienden gehoord 😉 Maar vooral op straat werd ontzettend gemopperd over drie plannen voor de pukkel. Mensen die van onze mooie historische stad houden, en geen moderne fratsen in het monumentale straatbeeld willen. Ik heb niet de indruk dat politici zich mengen onder de burgerij. Ik heb ze in ieder geval nog nooit bij de leugenbank gezien.

 37. @Johnvanboven… met zeer veel respect, maar is dit echt uw reactie?

  … … juist uw laatste reactie ‘formuleert’ de kloof tussen de huidige politiek en de mensen, rechtvaardigt de ‘grote niet geïnteresseerde meerderheid’. Uw reactie is doorspekt van dat wat de mensen niet raakt, niet betrekt, niet aanspreekt en eerder aanzet tot…; beleidsvorming, brochures, boeken en samenvattingen…!

  En dan daarbij uw ‘volksvertegenwoordiging’ toeschrijven aan een artikel in ‘De Stentor’. Ik vind het zwak. Had zelfs meer verwacht!

  Praten in dossiers, redeneren in bewezen verklaarde stemmingen met meerderheden en minderheden… … verder komt het niet! Sterker nog, wederom komt u met de vraag om voorbeelden. Uit de politieke besluitvorming wel te verstaan!

  (U gaat) Voorbij gegaan wordt aan de ‘zwijgende minderheid/meerderheid’, zeg maar de groep met mensen die niet dagelijks bezig is met de gemeente, besluitvorming, beleid, dossiers, bezwaarschriften, etc.

  Hoe u, hoe een politicus deze ‘zwijgende groep’ kan bereiken? U zegt:

  Ik stel het volgende voor: benoem een redelijk recent dossier en geef aan wat er niet goed gegaan is en hoe de inwoners meer betrokken hadden moeten worden..

  Maar naar mijn mening zou een Zwolse politicus eens aan de poort moeten gaan staan bij Scania, bij Albert Heijn, bij TNT, bij DHL, maar ook bij de kleine ondernemers op Vechtstraat, de Assendorperstraat en in het WC AA-landen, maar ook in de Indische buurt, in Holtenbroek, in Westenholte, etc. etc. Daar uw ‘licht opsteken’ zeg maar!

 38. het ligt er sterk aan in welk gezelschap je begeeft en welke commissies je volgt.

  Dat is nu precies mijn punt, terstal! Ik geef hier altijd louter mijn persoonlijke opvattingen en ga er daarbij zeker niet vanuit dat er een meerderheid achter mij staat (heb een uitgesproken hekel aan het “ik en velen met mij”). Dat weet ik namelijk niet. Net zo min als jij en anderen hier. Hoe vaak je mensen ook hoort mopperen: als er een peiling of referendum zou worden gehouden, zou je nog weleens verrast kunnen worden.
  En natuurlijk heb ik van de vrienden van de stadskern gehoord. Zoals P.pectief mij eens (toen ik de VvdS in een foutief voorbeeld gebruikte) aangaf, was die pressiegroep vóór de Wolk. Maar so what?

 39. @Japser… in jouw beeldvorming formuleer je de aanwezigheid van een meerderheid die zich niet uit wel, maar ga je vervolgens voorbij aan hun rechten omdat die meerderheid zich niet heeft geuit. Toch?

  Kennelijk zouden jij en ik ons hier moeten afvragen waarom momenteel in ons land zoveel mensen zich niet meer bezighouden met politieke vraagstukken en politieke besluitvorming, niet meer gaan stemmen, dit in plaats van allerlei andere discussies.

 40. @’Dame’…

  Jullie kennelijk wel, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat jullie je eigen particuliere opvattingen (en die van de kring rondom jullie) verheffen tot de “mening van het volk”. Een beetje zoals dat liedje van Corry Vonk: “ik vertolk, ik vertolk, de gevoelens van het volk”. En ja, daar ben ik niet zo zeker van.

  Verklaard u zich eens nader…!!

 41. @hanekamp Ik geloof niet in zelfbenoemde vertolkers van de mening van de “zwijgende meerderheid”. Ik weet niet eens of het een “meerderheid” is, die zwijgt. Met de laatste verkiezingen was het een minderheid die thuis bleef. Een te grote minderheid naar mijn mening, maar wel een minderheid. Ik hoor liever die mensen zelf, dan dat ik jou en anderen hier op hun woord moet geloven wanneer ze stellen dat de meerderheid vindt wat zijzelf vinden.
  En als ik mensen spreek die niet gaan stemmen of zich anderzinds nauwelijk met politieke aangelegenheden bemoeien, dan valt me op dat ze allemaal een verschillende mening hebben over onderwerpen.
  Ik spreek hier alleen namens mijzelf.

 42. @’Dame’ en anderen… bewust formuleerde ik ‘zwijgende meerderheid/minderheid’ want het is inderdaad niet altijd een meerderheid en wellicht zelfs vaak een minderheid die zich niet uit laat via de officiële kanalen; de stembus, de inspraakprocedures, referenda, etc. Het gros van de mensen is zelfs niet op de hoogte van de daadwerkelijke politieke mogelijkheden in dat verband.

  En uiteraard vertolk ik niet de mening van ‘de zwijgende club’, het zou jou sieren me daarvan – min of meer – niet te beschuldigen. Ik voer deze groep mensen ten tonele om aan te geven dat het eeuwige politieke ge*** van jou maar ook van anderen, zoals de heer ‘Johnvanboven’ door een hele grote groep van Zwollenaren niet op prijs wordt gesteld omdat ze wel ronduit een mening hebben over van alles en nog wat.

  Jij mag dan wel overal een soort van politiek midden in willen zoeken, zelfs hier in de comments, maar een heel groot deel van de mensen in de werkelijke wereld heeft gewoon een uitgesproken mening, bijvoorbeeld over die bruggetjes in Zwolle, over dat ding bovenop de Fundatie, over de fietsrotonde, over Zwolle als Fietsstad, over de politiek in Zwolle, over de inspraak… etc.

 43. @Hanekamp, als je op eenzelfde manier met die mensen een discussie voert als dat je hier met mij doet (inclusief kinderachtige aanhalingstekens bij mijn nickname), dan vraag ik me af hoe graag die mensen jou hun mening geven. Je hebt mij er nergens op kunnen betrappen dat ik mensen – ook zij die niet “meedoen” – ervan verdenk geen mening te hebben. Ik zal maar niet in herhaling vallen (;ergens vrees ik toch dat je liever zelf bepaalt wat ík vind), maar je verwoordt mijn mening in ieder geval niet zoals ik dat zelf doe.

 44. @’Dame’… eerst even een citaat:

  ‘Japser’… zou je in die laatste redenatie

  Ik plaats wel vaker dergelijke tekens rondom vermeende namen, gegevens en dergelijke, dus gezeur over kinderachtige aanhalingstekens…!! Zullen we het bij de inhoud houden Dame of ‘Dame’?

  Ik beticht je inderdaad van het een-en-ander, inhoudelijk, maar dat je vervolgens moet vervallen in nog meer aannames op uiterlijkheden;

  Kennelijk heb ik je ooit op je ziel getrapt (waar, hoe, wanneer?), want je wilt kennelijk niet meer op mij reageren,

  Ik geloof niet in zelfbenoemde vertolkers van de mening van de “zwijgende meerderheid”.

  Is ronduit laag!

 45. @hanekamp “laag”? Ik zie het meer als een constatering. Ik herinner me je van de discussie over de Philosofenallee en fietsrotonde. Heb die filmpjes zelfs bijna allemaal met interesse bekeken en je daarvoor gecomplimenteerd. Toen viel me opeens bij een ander topic, waarop ik niet had gereageerd, een negatief aanvallende opmerking ten deel. Heb ik laten gaan. Nu bij dit topic gebeurt het opnieuw:

  Je daarmee dan willen aansluiten bij ‘tante0001’ en beide, ‘Johnvanboven’ en ‘Dame’, van repliek kunnen voorzien als het gaat om de kloof tussen de bevolking en de politiek.

  Ze begrijpen het namelijk allebei nog niet… en staan heel ver buiten de werkelijkheid van ‘gewone mensen’! Ik verspil er mijn tijd en inzet niet aan. Misschien dat jij nog wat over hebt!

  De vetgedrukte zin plus de eerdere ervaring was aanleiding om de vraag stellen naar wat jou mishaagt.

  De rest van wat jij “laag” noemt, noem ik inhoudelijk. En dan niet inhoudelijk over de specifieke onderwerpen ‘bruggetjes, wolk etc’, maar inhoudelijk over dit topic. Om het nog maar eens in andere woorden te zeggen: mijn stelling is dat je pas weet wat mensen vinden als zij zich daar zelf over uitlaten. Vandaar dat ik – ondanks haken en ogen en met een aantal voorwaarden – wel voel voor referenda, peiligen etc en vandaar dat ik al vele oproepen hier heb gedaan aan politici om zich te verstaan met de burgers. De enigen die mandaat hebben om zich “vertegenwoordiger van het volk” te noemen zijn de gekozen raadsleden.

 46. @’Dame’…

  “… … dat ik mensen – ook zij die niet “meedoen” – ervan verdenk geen mening te hebben.” Is niet alleen een citaat van u maar ook een aanname van u, want u spreekt nu over een groep die niet meedoet…

  Dit terwijl ik duidelijk formuleer dat een grote groep mensen in Zwolle niet bezig is met allerlei politieke discussie, besluiten en inspraakprocedures, simpelweg omdat het ze niet interesseert, omdat ze de tijd niet hebben, omdat ze hard moeten werken, omdat ze niet hun mening kunnen weergeven op fora als deze, enz. enz.

  Wederom, je gaat aan de haal met omschrijvingen en uiterlijkheden. Inhoud?

 47. @’Dame’ (ja wederom,net als bij anderen)

  “… … als zij zich daar zelf over uit laten…”

  Jij stelt daar kennelijk restricties aan, want mijn kennis en ervaring in dat verband op basis van maatschappelijke contacten telt niet (onbenoemde spreekbuis etc.) Is kennelijk niet representatief want alleen de officiële kanalen tellen in dat verband.

  Wat dat andere betreft… het aanhalen van ‘Dame’, in dit draadje, maar ook destijds in een ander draadje… door mij… simpel… als je hier in de met name politieke onderwerpgerelateerde topics je keer op keer manifesteert in de commentaren dan moet het je niet verbazen dat je zo nu en dan ook wordt ‘genoemd’. Zeg maar een soort van ‘Hanekamp’ die het stempel fietsrotonde op zijn neus krijgt!

 48. Hoewel de zinloosheid van deze discussie me steeds meer tegenstaat, toch nog maar eens. “Niet meedoet” gebruik ik voor de mensen die hun opvattingen niet alleen niet via de stembus, maar ook niet via andere min of meer openbare kanalen (zoals bijvoorbeeld dit forum) laten horen. Ik gebruik die term in neutrale zin, dus zonder er een oordeel aan te verbinden. Zoals gezegd zullen politici die mensen alleen kunnen bereiken door er zelf op af te gaan. Het woord “uiterlijkheden” kan ik niet plaatsen.
  Je tweede punt, begrijp ik niet. Ik mag je niet “zelfbenoemde vertolker van de mening van het volk” noemen, maar nu stel je opeens dat

  mijn kennis en ervaring in dat verband op basis van maatschappelijke contacten telt niet (onbenoemde spreekbuis etc.) Is kennelijk niet representatief want alleen de officiële kanalen tellen in dat verband.

 49. @’Dame’… als het je dan tegenstaat… ja dan kom je op met iets van zinloosheid!

  Ach… discussieer dan maar met anderen, want kennelijk ben ik je te min en wil je bepaalde zaken niet begrijpen of er in ieder geval niet over discussiëren. Kritiek over de manier waarop en met wie, die kun je kennelijk ook niet aan door middel van discussie… ook dan maar de deur dichtgooien! Jammer!

 50. Je bent een meester in het jij-bakken, Hanekamp.;D Je komt dit topic binnen met de de oproep aan Japser om mij het een en ander uit te leggen, omdat jij daar je tijd en inzet niet aan wilt verspillen. Vervolgens schuif je mij meningen in de schoenen die ik niet heb, en die ik daarom corrigeer. Ik discussieer hier in beginsel met iedereen, en ben nooit te beroerd daar lang mee door te gaan. Dat krijg ik ook weleens als verwijt. Deze discussie met jou ervaar ik niet als een zinnige discussie. Je reageert niet inhoudelijk op wat ik je antwoord, maar geeft een eigen slinger aan mijn mening om die vervolgens af te doen. Dat ervaar ik niet als een zinvolle gedachtenwisseling en ook nap vermoeiend. We draaien in kringetjes; eigenlijk heb ik in mijn reactie van 18.45 uur al precies gezegd wat ik vind. Dat vind ik niet zinvol.
  De opmerking dat jij “te min” zou zijn om mee te discussiëren, slaat wat mij betreft nergens op. Dat past misschien wel in jouw, maar niet in mijn wereldbeeld. Zo kijk ik niet tegen mensen aan.

 51. Niet dat ik met alles van Dame eens ben, maar ze heeft wel een punt in de discussie. Beetje meer begrip en respect zou welkom zijn.

 52. @referendum de tegenstanders zijn altijd de grootste mondige groep. De voorstanders hoor je minder. Beide zijn veel kleiner dan de groep mensen die je niet hoort.

  Als je van de gehele Zwolse bevolking 1000 man hoort die tegen een brug is, en maar van 100 man dat ze er voor zijn, betekend dat niet dat de meerderheid van de Zwollenaren tegen een brug is. Dat was mijn punt.

  Hanekamp gebruikt vervolgens mijn cijfers om een heel ander punt te maken, en dat slaat dus nergens op. Ik heb het niet over stemmers, ik heb het over mensen die zich over een onderwerp uitlaten in het openbaar.

Reageer