PEC Zwolle BV kan zich geheel richten op topsport

Zwolle – Op verzoek van de Raad van Commissarissen van PEC Zwolle heeft een werkgroep de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met betrekking tot een aangepaste organisatiestructuur voor de club. Hiervoor heeft de club zich laten begeleiden door Dr. Stefan Peij, onder andere de directeur van Governance University. Hij begeleidt zelfevaluaties van Raad van Commissarissen en adviseert organisaties op het terrein van goed bestuur en toezicht. Uit de gesprekken met Peij kwam naar voren dat een structuur van de huidige stichting PEC Zwolle, waarin 100% van de aandelen zijn ondergebracht in een nieuw op te richten PEC Zwolle BV (als voetbalbedrijf) het meest wenselijke is.

Deze wijziging heeft als grootste voordeel dat de bestuurlijke transparantie sterk gaat verbeteren. In de nieuwe situatie zal een stichtingsbestuur (op basis van de huidige RvC) het beleid van het voetbalbedrijf PEC Zwolle BV op afstand toetsen. Het bestuur van de BV zal gevormd worden door een directie van maximaal vier leden, waarvan één voorzitter en twee (dagelijks uitvoerende) directeuren. In de PEC Zwolle BV worden alle voetbalactiviteiten en de direct daarvan afgeleide activiteiten opgenomen. Flankerende activiteiten zoals bijvoorbeeld PEC Zwolle United en Regio Zwolle worden in een separaat onderdeel georganiseerd, waarbij gedacht wordt aan een nieuw op te richten stichting onder de noemer “Regio Zwolle United.”

Argumenten die deze wijziging onderbouwen zijn onder andere: 
– het ontstaan van focus. PEC Zwolle BV kan zich volledig richten op topsport en de direct daarvan afgeleide activiteiten, terwijl de eerder benoemde Regio Zwolle United zich kan focussen op de MVO en daarvan afgeleide activiteiten. 
– het ontstaan van meer transparantie. Financiering van de stichting Regio Zwolle United indirect vanuit PEC Zwolle BV en direct vanuit bijvoorbeeld overheden en anderen is transparant, wat ook geldt voor eventueel doorbelaste kosten. 
– De nieuwe structuur geeft meer duidelijkheid aan bestaande samenwerkingen. 

Belangrijk hierbij is dat de voetbalactiviteiten van PEC Zwolle BV de katalysator zijn en blijven van de Regio Zwolle United activiteiten. Anderzijds vormen de activiteiten van Regio Zwolle United steeds meer een regionaal fundament onder de voetbalactiviteiten. 

Hieronder volgen de hoofdlijnen van de diverse instituten, zoals dit model naar verwachting vanaf 1 juli 2014 van kracht gaat. 

Stichting PEC Zwolle 
– Bezit 100% van de aandelen van PEC Zwolle BV. 
– Belast met toezicht en controle op activiteiten van PEC Zwolle BV “op afstand”: onder andere bestaande uit vaststellen jaarrekening en aanstellingen directie, alsmede het doen van investeringen groter dan €500.000,- en het aangaan van samenwerkingsverbanden. 
– Het nieuw te formeren bestuur van de Stichting PEC Zwolle staat onder leiding van voorzitter Han Brouwers.

PEC Zwolle BV 
– Belast met dagelijkse uitvoering van alle BVO- en flankerende activiteiten 
– De directie van PEC Zwolle BV staat onder leiding van voorzitter Adriaan Visser, die als eindverantwoordelijke opereert en het directieteam aanstuurt. 
– Het directieteam van PEC Zwolle BV bestaat naast de voorzitter uit twee directeuren, beide statutair gezamenlijk bevoegd: directeur Edward van Wonderen is belast met de commerciële en algemene zaken en directeur Gerard Nijkamp is belast met de technische zaken. Financieel- en personeelsmanager is Simon Hoekstra.   

Regio Zwolle United 
– Onafhankelijke nieuw op te richten stichting belast met alle huidige MVO activiteiten vanuit PEC Zwolle en de uitbouw en verdere verankering van deze MVO activiteiten binnen de regio Zwolle. 
– Tevens de organisatie voor de verdere uitbouw en verankering van de bestuurlijke binding binnen de regio Zwolle. 

Adriaan Visser

Voorzitter PEC Zwolle 

Artikel delen:

Reageer