Kaders Sociaal Domein Zwolle vastgesteld

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders stelde de uitvoeringsprogramma’s voor Sociale Wijkteams, Diensten in en aan huis, Dagbesteding en de Participatiewet vast. De kadernota Beschermd wonen maakt ook onderdeel uit van de set die aan de gemeenteraad wordt aangeboden.  Uitgangspunt bij alle nota’s is dat iedere Zwollenaar meedoet in de samenleving. De gemeente zorgt samen met de partners in de stad voor goede basisvoorzieningen om dit meedoen mogelijk te maken. Mensen die hulp nodig hebben kunnen op de gemeente rekenen. 

 

Vanaf 2015 kunnen de inwoners van Zwolle met hun ondersteunings- en zorgvragen terecht bij sociale wijkteams. Een netwerk van professionals en informele zorg draagt bij aan het snel en efficiënt kunnen inspelen op ondersteuningsvragen. Zorg en ondersteuningsvragen worden dichtbij mensen georganiseerd op wijk en/of buurtniveau. De aanpak gaat uit van één regisseur en één plan voor een huishouden. En omdat de inwoner zelf stuurt op de oplossing, is er vrijheid van keuze ook als er sprake is van meer gespecialiseerde zorg. Dat kan in Zorg in Natura of in een Persoonsgebonden Budget. Het sociale wijkteam  werkt nauw samen met wijkverpleegkundigen die namens de zorgverzekeraars in de wijken werken.

Waar eerder zoveel mogelijk uitvoerende functies, zoals de huidige individuele begeleiding en huishoudelijke hulp, in het sociale wijkteam gedacht waren, organiseren we deze functie nu in een eerste schil om het wijkteam heen. Deze schil bestaat uit een divers aanbod van partijen waarmee keuzevrijheid ten aanzien van intensievere persoonlijke begeleiding wordt gewaarborgd.

 

Het wijkteam wordt een handzaam team van professionals dat het persoonlijk netwerk van de inwoners kan inschakelen, vragen van mensen kan doorgeleiden en zo mogelijk lichte ondersteuning geven. 

De wijkteams worden vanaf de start zoveel mogelijk door professionals uit de bestaande organisaties bemenst. De competenties en ervaring die aanwezig is gaat zo niet verloren. 

 

Diensten in en aan huis

In het uitvoeringsprogramma Diensten in en aan huis staat de wijze waarop de gemeente Zwolle met de individuele begeleiding en huishoudelijke hulp om wil gaan centraal. Individuele begeleiding bestaat uit het bevorderen van de zelfredzaamheid van inwoners. Bij huishoudelijke hulp worden twee vormen onderscheiden: HH- 1 is het lichte en zware huishoudelijke werk en HH-2 gaat om de ondersteuning in de organisatie van het huishouden. De diensten in en aan huis zijn een maatwerkvoorziening, waarvoor de gemeente in het sociale wijkteam wil laten vaststellen welke ondersteuning er nodig is.  Dit betekent onder meer dat de toegang tot deze voorziening verloopt via het keukentafelgesprek met het sociaal wijkteam, waarin de ondersteuning wordt ingebed in een zo nodig breder plan/zorgarrangement.

Daarnaast biedt de gemeente schoonmaakondersteuning aan als een algemene voorziening.  Dit houdt in dat inwoners een beroep kunnen doen op ‘schoonmaak’, ook zonder tussenkomst van het sociaal wijkteam of een keukentafelgesprek. 

 

Dagbesteding

Dagbesteding wordt aangeboden aan mensen met een fysieke of verstandelijke beperking of psychische of psychosociale problemen. Vanuit de bestaande situatie werkt de gemeente toe aan een geleidelijke hervorming van de dagbesteding, waar ook de doelgroep voor beschut werken onderdeel van wordt. Niet langer staat de beperking  centraal in de keuze voor het soort dagbesteding, maar wat iemand kan en wil. Het is de ambitie van het college om in 2020 een stadsdekkend aanbod voor dagbesteding te hebben, waarbij de integrale benadering vanuit de wijk de rode draad vormt. 

 

Participatie

De komst van de Participatiewet betekent dat de gemeente voor een grotere groep mensen  verantwoordelijk wordt voor de begeleiding naar werk. Ook voor een grotere groep mensen met een arbeidsbeperking die meer (structurele) begeleiding nodig hebben. Het college wil dat zoveel mogelijk mensen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

De meeste mensen kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud, hebben een baan en zijn ook op andere manieren maatschappelijk actief. Voor andere mensen is dit een grotere opgave en zij hebben moeite met het vinden van een plek op de arbeidsmarkt. Wij willen deze mensen een perspectief blijven bieden op werk en wanneer dat (nog) niet mogelijk is, willen wij mensen aanmoedigen hun talenten te ontplooien. We gaan zoveel mogelijk uit van de eigen mogelijkheden en bieden waar nodig ondersteuning.

Werkgevers zijn hierin de belangrijkste partner. Een deel van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft ook problemen op andere leefgebieden. In het sociale wijkteam wordt hier integraal naar gekeken. Samen met de inwoner wordt een plan opgemaakt dat deze belemmeringen aanpakt.

 

Beschermd wonen GGZ

Vanaf 2015 is de gemeente ook verantwoordelijk voor het bieden van beschermd wonen aan mensen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zjin op zich op eigen kracht, men hulp of mantelzorg of met gebruik van algemene voorzieningen zelfstandig te wonen. Voor de huidige groep veranderd er de komende vijf jaar niets in hun situatie en indicatie. De gemeente biedt voor deze mensen de komende jaren continuïteit van zorg. Hiermee doet de gemeente recht aan het wetsvoorstel voor de WMO

 

 

Vervolg

De uitvoeringsprogramma’s zijn aan de gemeenteraad toegezonden. Zij laten zich op 10 juni aanstaande door partijen in de stad en de gemeente informeren tijdens een informatiemarkt over deze programma’s. De meningsvorming en besluitvorming over deze voorstellen volgt in de weken daarna. 

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer