Windesheim ontwikkelt toekomstvisie scenario’s

Zwolle – Om tijdig in te kunnen spelen op veranderingen in de maatschappij en het hoger onderwijs ontwikkelde Windesheim vier denkbeeldige toekomstscenario’s. Met behulp van de methodiek van scenarioplanning kan Windesheim zich beter voorbereiden op de toekomst tot 2025. De scenario’s bevatten een aantal vernieuwende vergezichten en uitdagingen in de toekomst.

Economische en technologische ontwikkelingen hebben de komende jaren invloed op de positie van Windesheim als kennisinstelling en op het aanbod van het hoger beroepsonderwijs. Dit vraagt om beleidskeuzes. Jan Willem Meinsma, lid van het College van Bestuur van Windesheim en opdrachtgever: “Wanneer de flexibilisering van de arbeidsmarkt een vlucht zal nemen, verschuift bij Windesheim de rol van werkgever naar opdrachtgever. Langdurige arbeidsrelaties behoren in deze situatie tot het verleden en zijn vervangen door flexcontracten. Het is mogelijk dat in de regio Zwolle, waar inwoners nauw verbonden zijn met de streek, de arbeidsmarkt minder flexibel zal zijn dan in de regio Flevoland. Hoe en in welk tempo de arbeidsmarkt verandert, is nog onzeker.”

Voor de komende jaren verwacht Windesheim verdergaande innovaties in de technologie en de (duurzame) maakindustrie. Bijvoorbeeld op het gebied van kunststoftechnologie. Deze ontwikkeling zal ook in Nederland op gang komen.  Meinsma: “Geleidelijk of schoksgewijs. Het zal de manier van samenwerken, wonen, werken en leren structureel veranderen. De digitale leer- en werkomgeving kan bijvoorbeeld een opener karakter krijgen. Studenten zouden tentamens kunnen doen wanneer het hen uitkomt en docenten zijn 24/7 digitaal te benaderen. Als dit scenario uitkomt, vraagt dit om aanpassingen op het gebied van ICT en Human Resources”.

In de regionalisering en de verstedelijking verwacht Windesheim een verschil tussen de regio Zwolle en Flevoland. “Zwolle zou in de toekomst een aanzuigende werking kunnen krijgen op het noorden. In de regio Flevoland is Almere expliciet een onderdeel van Amsterdam en volgt daarmee meer de ontwikkeling van de grote buurman.“, aldus Meinsma. Beide plaatsen bieden studenten een aantrekkelijke woon- en leeromgeving. Zwolle als stadse maar overzichtelijke kern in het noorden en Almere als groene en vertrouwde omgeving in de Randstad.

Windesheim zal de scenario’s gebruiken bij het formuleren van nieuw beleid, als toetssteen en bij het uitstippelen van de lange termijnstrategie. Windesheim zal de voorgestelde scenario’s de komende jaren blijven toetsen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Periodiek kan worden gekeken in hoeverre de scenario’s in waarschijnlijkheid toenemen of afnemen.

In het onderzoek is gewerkt met de methodiek van scenarioplanning. Er zijn stakeholders vanuit politiek, onderwijs en bedrijfsleven op landelijk en regionaal niveau bevraagd naar hun ervaringen en inzichten. Op basis van deze bevindingen is geanalyseerd welke trends zouden kunnen ontstaan en tot wat voor gevolgen en onzekerheden die kunnen leiden. Daar zijn vier mogelijke toekomstscenario’s uit afgeleid waar Windesheim strategisch op kan voortbouwen. Deze scenario’s zijn uitgewerkt in het onderzoeksrapport ‘Op weg naar 2025. Scenarioplanning voor Windesheim’. Naast de theoretische onderbouwing zijn er in het rapport een aantal fictieve interviews met niet bestaande personages opgenomen die in het jaar 2025 hun blik laten schijnen op het hoger onderwijs binnen Windesheim.

Artikel delen:

Reageer