Voormalige ABN-AMRO locatie wordt herontwikkeld

Voor de ontwikkeling van nieuwbouw op de voormalige locatie ABN-AMRO aan de Prins Bernhardstraat in de wijk Veerallee heeft het college uitgangspunten vastgesteld.

Gemeente en grondeigenaar/ontwikkelaar Bouwfonds MAB willen bewoners en andere belanghebbenden nauw betrekken om te komen tot een breedgedragen stedenbouwkundige schets. Voorafgaand aan een dergelijk participatietraject is het belangrijk om de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van deze locatie vast te leggen zodat bewoners een duidelijk kader hebben waar binnen kan worden gewerkt. Al eerder, in mei 2007, heeft de gemeente een voorbereidingsbesluit genomen waarbij als bestemming voor deze locatie is opgenomen de nieuwbouw van maximum 10.000 m2 kantoren en ca. 140 tot 200 woningen.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

1.   Het programma voor deze locatie bestaat uit maximaal 10.000 m2 kantoren en ca 140 tot 200 woningen.

2.            Minimaal 35% grondgebonden woningen. De woningen vallen in de prijscategorie middenduur en duur en er is geen specifieke voorkeur m.b.t. huur of koopwoningen.

3.   Het parkeren wordt opgelost binnen het plangebied. De parkeernorm is overeenkomstig de bouwverordening.

4.   De ontsluiting van het autoverkeer gebeurt in principe via de wijk. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of de route via de Spoolderparkweg gebruikt kan worden ten behoeve van de werknemers van de toekomstige kantoren.

5.   De locatie biedt mogelijkheden voor een hoogteaccent: Bijvoorbeeld een wat hoger woon- of kantoorgebouw met veel kwaliteit. Hierbij geldt een maximale hoogte van 30 meter. Bij dergelijke ontwikkelingen moeten de effecten worden onderzocht naar schaduwwerking en windhinder.

6.   Ten aanzien van groen is het uitgangspunt dat de stedelijke hoofdgroenstructuur blijft behouden en wordt versterkt. De bestaande beplanting langs de IJsselallee en de A28 wordt gehandhaafd en, indien mogelijk, met elkaar verbonden.

7.   Het Clauspark mag niet kleiner worden.

8.   Er moet rekening worden gehouden met minimaal één speelplek voor 0-6 jarigen.

9.            Waardevolle bomen moeten zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. Herplant van bomen na kap is verplicht.

10.  Ten aanzien van geluid moeten er maatregelen worden genomen om woningbouw mogelijk te maken.

Beginspraak

Voor het participatietraject wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde methode ‘Community Planning’ om tot een stedenbouwkundige schets te komen. Community Planning is een interactieve methode om in zeer korte tijd ruimtelijke plannen en visies met groot draagvlak te ontwikkelen. De methode integreert communicatie en ruimtelijke plannen en leidt tot een realistische en gedragen visie.

VervolgHet raadsvoorstel zal naar verwachting op 24 september in de Commissie worden behandeld. Omwonenden zullen daarnaast deze week een uitnodiging ontvangen voor een informatiebijeenkomst plaats op woensdag 3 oktober in het Carolus Clusius College waarbij ingegaan wordt op de uitgangpunten en het participatietraject.
De stedenbouwkundige schets en een verslag van het verloop van het interactieve proces worden te zijner tijd ter informatie voorgelegd aan de raad. Daarna werkt Bouwfonds MAB de schets uit in een stedenbouwkundig plan. Het stedenbouwkundige plan wordt vervolgens ter informatie voorgelegd aan de raad en wordt daarna vertaald in een bestemmingsplan dat aan de raad wordt voorgelegd ter goedkeuring.

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Prachtig punt natuurlijk om een fikse woontoren te plaatsen van dezelfde hoogte als de IJsseltoren. Maarja, heb je van die lui die dan vanuit 1 bepaald gezichts punt hun Peperbussie niet meer kunnen zien……. :'(


    Maak melding

Reageer