Zwolle wil succes behouden en uitbouwen

Het Structuurplan 2020 is in ontwerp klaar. Het plan geeft aan hoe Zwolle het huidige succes kan behouden en uitbouwen voor de toekomst. De afgelopen jaren is veel onderzocht, gedebatteerd en zorgvuldig afgewogen en dat resulteert in een uitgebalanceerd plan. Nu is de finale besluitvormende fase in de planvorming aangebroken. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om het plan op 24 september vrij te geven voor de ter visie legging.

Zwolle is nu al een aantrekkelijke en bereikbare woonstad en moet dat blijven. Ook bij een groeiend inwonertal. Immers, in 2020 wordt de 130.000e inwoner verwacht. Hiervoor moet tot 2020 nog ruimte worden gezocht voor 6000 extra woningen. Het gaat daarbij om verschillende soorten woningen: naast de behoefte aan centrumstedelijk wonen is er vooral behoefte aan dorps wonen.  Daarnaast is door de economische groei behoefte aan 60 hectare bedrijfsterrein bovenop de beschikbare capaciteit. Zwolle wil woningen bouwen en nieuw bedrijventerrein vinden in de bestaande stad (inbreiden) en op uitbreidingslocaties. Inbreiding heeft de eerste prioriteit. De toekomst is dichtbij. Vanaf 2013 loopt de productie in Stadshagen terug en hebben we nieuwe plannen nodig.

Centrumfunctie

Het structuurplan wijst gebieden aan voor kantoren, onderwijsinstellingen, maatschappelijke voorzieningen, grootschalige detailhandel, vrijetijdsvoorzieningen, enzovoorts. Voldoende ruimte voor bedrijven en voorzieningen is nodig om het succes van Zwolle veilig te stellen. Want dat het in Zwolle zo goed gaat, is mede te danken aan de centrumfunctie die de stad vervult voor de regio. Inwoners uit de stad en uit de regio kunnen hier terecht voor steeds meer en betere voorzieningen, zoals de aantrekkelijke binnenstad die met het binnenstadsprogramma een nieuw elan krijgt, het nieuwe theater, en belangrijke onderwijs-, sport- en zorgvoorzieningen.

Bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid is een belangrijke pijler voor de toekomst. Hiermee kan Zwolle haar centrumfunctie ook in de toekomst waarmaken. Dit onderwerp is des te belangrijker omdat de bereikbaarheid meer en meer onder druk staat. Dit structuurplan geeft aan welke kansen we kunnen en moeten grijpen om die bereikbaarheid ook in 2020 op peil te hebben.

Samen maken we de stad

Niet alleen ruimtelijk en economisch, maar ook sociaal biedt het plan kansen en aanknopingspunten. Het optimaal benutten van kansen ligt in de handen van de gemeente, maar zeker ook in die van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven: de partners in de stad. Zo is het overgrote deel van de panden en gronden in Zwolle in particuliere handen. Eigenaren, inwoners, bedrijven, werkgevers, winkeliers, enzovoort, hebben er alle belang bij dat er ruimte is in Zwolle voor economische groei met minimale aantasting van het buitengebied en met behoud van het prachtige groen. Het structuurplan biedt heldere kaders voor deze gebiedsontwikkeling en nodigt de partners in de stad uit om in te haken op de ontwikkeling van kansrijke plekken en gebieden. Een goed voorbeeld daarvan is de Spoorzone. Zo maakt Zwolle met dit structuurplan ook het motto ‘Samen maken we de stad’ waar.

Besluitvormende fase

Het Structuurplan 2020 zal van 4 oktober tot 15 november 2007 ter visie liggen. De indieners krijgen de mogelijkheid om hun zienswijze in een hoorzitting aan de raad toe te lichten. De behandeling en besluitvorming in de raad is voorzien voor maart-mei 2008. Op de website www.detoekomstvanzwolle.nl  is alle informatie over het structuurplan en de ter visie legging te vinden. 

Artikel delen:

Reageer