Subsidieregeling WMO boekt succes

Zwolle – Alle Overijsselse gemeenten hebben in mei aanvragen bij de provincie ingediend voor een financiële bijdrage bij het uitvoeren van hun taken voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er zijn in totaal negen aanvragen gehonoreerd. Voor de uitvoering van de regeling is 1,755 mln. beschikbaar.

De gemeenten hebben volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om samen met andere gemeenten één of meer subsidieaanvragen bij de provincie in te dienen. In totaal zijn 20 aanvragen binnengekomen waarvan 9 projecten subsidie hebben ontvangen. Omdat de projecten (gemeente)grens overschrijdend worden uitgevoerd doen alle Overijsselse gemeenten mee aan één of meerdere van deze projecten.

De volgende projecten kregen subsidie:

1. Lokaal samenspel. € 299.900. Met dit project wisselen gemeenten onderling hun ervaringen uit m.b.t. hun activiteitenaanbod, kwaliteitsimpuls en kostenbesparing om van elkaar werkwijze te leren.

2. Lang zult u wonen, ook met dementie! € 163.495. Met dit project worden partners en mantelzorgers van mensen met dementie geïnformeerd over de mogelijkheden om eigen huis en omgeving zo in te richten dat de doelgroep langer in de eigen omgeving kan blijven wonen.

3. Beweegimpuls voor kwetsbare senioren. € 298.520. Met dit project wordt er een impuls gegeven aan het in beweging brengen van kwetsbare senioren om de doelgroep zolang mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving.

4. Implementatie menselijke maat. € 162.000. met dit project wordt het eerder ontwikkelde instrument ‘de menselijke maat’ door ontwikkeld en geïmplementeerd.

5. Uitvoeringsprogramma vrijwilligersbeleid Overijsselse bibliotheken. € 150.500. Met dit project wordt het nieuwe vrijwilligersbeleid in bibliotheken geïmplementeerd.

6. Netwerkondersteuning in buurt en wijk. € 214.341,20. Dit project betreft een onderzoek naar een duurzaam informeel netwerk voor mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking.

7. Digitale dorpspleinen in Overijssel. € 131.855. met dit project wordt ingezet op het vergroten van de mogelijkheden van dorpsbewoners om zich in te zetten voor hun eigen leefomgeving om op die manier de zelfwerkzaamheid te bevorderen.

8. Positionering wijkverpleegkundige in de integrale wijkaanpak (het wijkteam). €284.000, -. Met dit project wordt een model ontwikkeld waarin de wijkverpleegkundige optimaal gepositioneerd kan worden binnen het wijkteam.

9. Wanneer bovengenoemde acht projecten zijn gehonoreerd blijft er nog een restant over van €50.388,80. Met dit project kan het eerst volgende project in de ranking gefinancierd worden dat met het beschikbare bedrag het project conform subsidieaanvraag kan uitvoeren. De subsidieaanvragers worden hierover in volgorde van de ranking gebeld.

Bij de selectie van de projecten is gekeken naar het aantal deelnemende gemeenten, de eigen bijdragen van gemeenten en de overdraagbaarheid van de resultaten naar andere gemeenten in Overijssel. Naar aanleiding van een eerder dit jaar gehouden enquête onder de gemeenten is er aan de Overijsselse Wmo raden gevraagd de subsidie aanvragen inhoudelijk te beoordelen. Alle subsidievragers zijn schriftelijk door de provincie over de uitslag geïnformeerd.

Artikel delen:
Reacties 4
  1. 6. Netwerkondersteuning in buurt en wijk. ?? 214.341,20. Dit project betreft een onderzoek naar een duurzaam informeel netwerk voor mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking.

    Pardon?? Een onderzoek? Vraag de cliëntenraden van de RIBW of Frion (ouderraad). Die denken graag, en gratis, met je mee!!?! Ik wil het dan wel samenvatten voor 50 mille.


    Maak melding

Reageer