22 basisschoolleerkrachten gediplomeerd Master

Zwolle – Maar liefst 22 basisschoolleerkrachten van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (Stichting OOZ) zijn de afgelopen twee jaar opgeleid voor hun Master Special Educational Needs (MSEN). Zij hebben nu hun opleiding afgesloten met het behalen van hun diploma en zijn er klaar voor om hun kennis te delen binnen Stichting OOZ, met collega’s en leerlingen!

 

msen_windesheim_-_m.jpg 

 

Er is de laatste jaren landelijk beleid ontwikkeld om de leeropbrengsten van met name taal en rekenen te verhogen. Om leerlingen beter te laten presteren is een verbetering van de didactische kwaliteit van leerkrachten noodzakelijk. Leerkrachten moeten weten wat de meest effectieve didactieken zijn en moeten deze ook kunnen hanteren. De eisen die aan leerkrachten gesteld worden zijn door de wet op het passend onderwijs toegenomen. De besturen hebben hiervoor in het afgelopen najaar prestatieafspraken gemaakt met het Ministerie van OCW. OCW heeft in haar Masterplan het onderwijs daarom ten doel gesteld dat een flink deel van de groepsleerkrachten een Master behalen.

Voor Stichting OOZ was dit aanleiding om nascholing te stimuleren, zowel bij huidig personeel als bij net afgestuurde groepsleerkrachten. Voor deze laatste groep werd drie jaar geleden, in samenwerking met het Windesheim College, door Stichting OOZ het ‘Leerwerktraject’ opgezet. 
Afgestudeerde leerkrachten gingen met behulp van dit Leerwerktraject, direct na het behalen van hun PABO diploma, aan de slag als groepsleerkracht op basisscholen van Stichting OOZ. Daarbij volgden zij wekelijks twee dagen een door Stichting OOZ betaalde Masteropleiding. Deze voor net afgestudeerden aantrekkelijke regeling is voor alle instromers afgesloten met een diploma èn een benoeming bij Stichting OOZ. Ook groepsleerkrachten van Stichting OOZ en invalleerkrachten hebben de Masteropleiding gedaan. Deze gehele groep, bestaande uit 22 leerkrachten heeft nu het diploma gehaald! Hiermee hebben nu in totaal tachtig groepsleerkrachten binnen Stichting OOZ hun master.

 

Kaderteams Stichting OOZ uniek in Nederland!

Alle basisscholen van Stichting OOZ hebben een kaderteam binnen de school. De structuur van deze kaderteams is uniek in Nederland. Veelal sluiten de  afgestuurde masters aan bij een kaderteam van een basisschool. Daarmee blijft de expertise van de masters beschikbaar voor de scholen en de leerkracht. In een kaderteam worden alle specialismen geclusterd. In een kaderteam zit naast de directeur en intern begeleider ook een reken- en taalspecialist. Ook heeft de school de beschikking over een didactisch coach. De didactisch coach en gedragsspecialisten ondersteunen de leerkracht bij het handelen in de klas. Specialisten op de school zijn bijna ook altijd leerkracht op de school, dit zorgt ervoor dat deze werkwijze ook een boost geeft op leerlingniveau.

 

Delen en inspireren, met de focus op onderwijs
Stichting OOZ vindt het belangrijk dat kennis wordt gedeeld op alle niveaus en dat scholen van elkaar leren. Daarom hebben sinds drie jaar alle specialisten zitting in een gezamenlijk platform. Zo komen rekenspecialisten meerdere malen bijeen om zaken met elkaar te bespreken en kritisch en onderzoekend naar het eigen onderwijs te kijken. 
Om concreet vorm te geven aan een zo groot mogelijke kennisdeling is vorig jaar de OOZ Academie opgericht (zie www.oozacademie.nl). De OOZ Academie stimuleert het leren en ontmoeten in de breedste vorm. Voor de specialisten betekent het o.a. dat alle afstudeeropdrachten van de gediplomeerde groepsleerkrachten worden verzameld en binnen de OOZ Academie beschikbaar worden gesteld. Daarbij is er dan ook nog de mogelijkheid om hier een training/lezing voor te verzorgen. Op deze wijze wordt hun kennis overgedragen naar collega’s en andere basisscholen.

Ook zullen een aantal gediplomeerden hun afstudeeronderzoeken 5 november a.s. presenteren tijdens het symposium de ‘Vlootschouw’ van het Windesheim College. Tijdens dit symposium worden onderzoeken gepresenteerd die de onderwijspraktijk verbeteren. 

Blijvend investeren in personeel

Investeren in personeel is een continue proces, daarom investeert Stichting OOZ blijvend in de scholing van personeel. Voor het lopende schooljaar is ingezet op het ‘vierslagleren’. Hierbij wordt een koppeling gemaakt tussen studenten en leerkrachten van Stichting OOZ. Door deze koppeling ontstaat bovendien een uitwisseling tussen verschillende generaties. 

Zo wordt op de scholen samengewerkt aan elkaars professionaliteit en wordt de gezamenlijke onderwijskwaliteit verhoogd!

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Geen master is blijkbaar geen vaste aanstelling, master lijkt mij een aanfluiting en is een belediging voor jonge, afgestudeerde en talentvolle leraren. Talent om goed les te geven heb je nu eenmaal
    of eenmaal niet, een verplichte master draagt daar op geen enkele wijze aan bij. Ook het feit dat niet één kandidaat is gezakt zegt voldoende over de gevolgde master, of de master heeft onvoldoende niveau of de kandidaten waren vooraf al talentvolle leraren.

  2. Wat mopper je nu, wijsneus? Dit gaat om mensen die al klaar waren met de Pabo en zich daarna nog op een specifiek terrein verdiepen. Dat kan je toch alleen maar toejuichen? Ik snap niet waarom je dat een belediging vindt richting jonge leraren.

    Mooi voor de betrokkenen dat ze het gehaald hebben. Gefeliciteerd.

Reageer