Bewoners Betje Wolffstraat wachten op antwoord

Op 15 augustus 2007 verzocht Dick de Goede het college, namens bewoners van de Betje Wolffstraat, ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) om toezending van de 4 welstandsadviezen bouwplan Betje Wolffstraat (2 negatieve en 2 positieve adviezen). Tot vandaag (ca. 5 weken later) bleef enige reactie van de kant van het college uit, hoewel er een wettelijke beantwoordingstermijn van 2 weken geldt, zegt Jan Pluim namens de bewoners van de Betje Wolffstraat.

In een 1e rappel van 5 september 2007 door Dick de Goede wees hij het college op het verzuim en de wettelijke beantwoordingstermijn   van 2 weken. Hij verzocht u per ommegaande de gevraagde WOB-informatie (of de reden van het ontbreken hiervan)  te sturen. Ook hierop bleef enige reactie van uw kant uit. “Als wij deze week (bijna 6 weken ná het WOB-verzoek en 4 weken te laat) niet de op 15 augustus 2007 gevraagde WOB-informatie ontvangen, zijn wij helaas genoodzaakt een 2e bezwaarschrift tegen het ongemotiveerd weigeren van WOB-informatie in te dienen. Het 1e bezwaarschrift van 26 juli 2007  richtte zich op 14 gronden tegen het verlenen van een bouwvergunning op 15 juni 2007. Kern daarbij was eveneens onbehoorlijk bestuur, namelijk het met terugwerkende kracht van jaren ontnemen van onze wettelijke rechten. Het is daarom, dat u bijgaand een internetlink ontvangt waar u kunt nalezen welke 9 criteria voor (on)behoorlijk bestuur er gelden.” Het zal u niet onbekend zijn, dat in eventuele juridische (vervolg)procedures het niet willen of kunnen verstrekken van cruciale informatie ten nadele van u kan worden uitgelegd, zegt Pluim.

Bijlage:

 

Datum: 26 juli 2007

 

Betreft:             Bezwaarschrift tegen de verlening van een bouwvergunning op 15 juni 2007 voor het oprichten van een appartementengebouw op een perceel Betje Wolffstraat ongenummerd, zoals gepubliceerd in de Peperbus d.d. 27 juni 2007

 

Geachte dames/heren,

 

I.                    Inleiding

 

Via deze brief  tekenen wij bezwaar aan tegen de verlening van een bouwvergunning op 15 juni 2007 voor het oprichten van een appartementengebouw op een perceel Betje Wolffstraat ongenummerd – bouwdossier 4208 (kadastraal bekend ZLE-B-6843 resp. 6207).

 

II.                 Cronden voor bezwaren:

 

De gronden voor onze bezwaren zijn:

 

 1. Het belang van het op te richten object op deze locatie, in de vorm van 14 appartementen en 3 seniorenwoningen weegt niet op tegen het belang van de vele omwonenden (zie ook 120 zienswijzen op aanvraag bouwvergunning), zo niet de hele wijk Wipstrik, die aangewezen zijn op dit laatste stukje groen in de wijk. Dit blijkt ook ondermeer uit de bewoordingen van fractiewoordvoerders van 2 van de 4 collegefracties:

CU-woordvoerder       (commissie ruimte 24 april 2007): “Er is niet gedacht vanuit de burger.”

GLDG-woordvoerder (Raad                       7 mei 2007): “Het opereren van de wethouder en het gemeentelijke apparaat is gênant”.

 

 1. Verlening van de bouwvergunning leidt tot een bebouwing die het resterende stuk groen optisch afsluit, met nadelige gevolgen voor de sociale veiligheid (het is niet meer verantwoord om op deze plek kinderen te laten spelen). Het resterende stuk groen wordt op termijn verder aangetast, omdat bij toenemende parkeerdruk DeltaWonen verplicht is hier overeenkomstig de geldende parkeernorm alsnog 15 parkeerplaatsen (opgenomen in bouwaanvraag, maar via verkoopovereenkomst voorlopig niet te realiseren “om deze locatie zo groen mogelijk te houden”) te realiseren. Zie ook punt 5b.

 

Dit terwijl het wijkontwikkelingsplan februari 2004 het groene karakter en de leefbaarheid aanmerkt als goede dingen, die behouden moeten worden. Bij de

aanbieding d.d. 24 februari 2004 van het voorontwerp-bestemmingsplan Wipstrik meldt de gemeente nog:

–              In de komende planperiode van 10 jaar staan geen nieuwe ontwikkelingen in de zin van grote nieuwbouwprojecten of functieveranderingen in de wijk op het programma.

Op 8 juni 2007 (ruim 3 jaar later) stuurt diezelfde gemeente de volgende opsomming aan projecten aan de wijkbewoners:

–              Stadion FC Zwolle (maart 2007 – voorjaar 2008), Aloë (voorjaar 2007 – voorjaar 2009), Betje Wolffstraat (zomer 2007 – voorjaar 2009), Wipstrikpark (najaar 2007 – najaar 2009), Isalaklinieken (eind 2007 – 3e kwartaal 2011), Ceintuurbaan (maart 2008 – 2011) en Oosterenk/Watersteeg (uitvoering a.d.h.v. reguliere bouwvergunning).

 

En dan is nog 3 jaar te gaan van die planperiode van 10 jaar. Over véél van die projecten verstrekt de gemeente géén informatie aan de bewoners van Wipstrik of geeft ze géén inspraakmogelijkheden, want ze zouden géén belanghebbenden zijn. De effecten op de wijk zullen wel degelijk enorm nadelig zijn: toenemende parkeerdruk, diverse vormen van overlast (geluid, lucht en zwerfvuil) en afnemende veiligheid(sgevoel).

 

 1. Het nut van inbreiding hier is tevens ver te zoeken, omdat het hoofdzakelijk een behoefte van Isala betreft voor de huisvesting van co-assistenten. Deze zijn

al jaren elders gehuisvest, terwijl er – gelet op de leegstand van diverse appartementen elders in de buurt – duidelijk alternatieve locaties zijn.

 

 1. Juist in de voor de bewoners cruciale bestemmingsplanperiode 11 november 2004 – 21 juni 2006, maar ook zéér recent schiet de gemeente Zwolle ernstig tekort in de informatieverstrekking door:

a)      De halfjaarlijkse wijkbijeenkomsten af te gelasten en pas 1 week (22 juni 2006) vóór het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan (29 juni 2006) te hervatten.

b)      Het doen voorkomen, dat de bouwhoogte voor het bouwplan (goothoogte 6 meter en nokhoogte 9 meter), die van de omliggende panden (nokhoogte feitelijk 7,55 meter) niet zal overstijgen. Zo is op de informatiebijeenkomst Betje Wolffstraat op 12 juli 2006 gezegd:

–              De opdracht was een plan waarin seniorenwoningen gecombineerd worden met eenheden voor co-assistenten. Er was ruimte voor twee verdiepingen en een kap. De naastgelegen flats aan de Aagje Dekenstraat zijn hoger dan het betreffende bouwplan. Ook is het bouwplan niet hoger dan de woningen aan de overzijde van de straat.

Op grond van de algemene vrijstellingsbepaling in artikel 28, lid 2 kan de bouwhoogte voor het bouwplan zelfs nog 6,6 resp. 9,9 meter bedragen.

c)      Het bouwplan/technische tekeningen zijn – in weerwil van diverse mededelingen (14 november 2005, 24 april 2007, 8 mei 2007, 17 mei, 24 mei en raadsbesluit 29 mei 2007) – door B&W niet aan de Raad verstrekt of door die Raad inhoudelijk besproken in de commissie ruimte van 4 juni 2007.

Zie ook punt 9.

 

 1. Het vorenstaande en het navolgende is volgens ons ondermeer het gevolg door het vermengen van de publieke rol met de privaatrechterlijke rol of anders gezegd het ondergeschikt maken van de publieke rol aan de privaatrechterlijke rol. Zo wordt in het collegevoorstel van 26 april 2007 gememoreerd, dat het niet verkopen van de (gemeente)grond (aan de ontwikkelaar Delta Wonen) en het wijzigen van de bestemming in groen zou leiden tot:

a)      Inkomensderving vanwege het niet verkopen van gemeentegrond.

b)      Extra onderhoudskosten voor de gemeente in het geval de locatie groen zou blijven, met name aangezien het onderhoud van de speelplek dan voor rekening van de gemeente zou komen. De aanschaf van de speeltoestellen wordt namelijk bekostigd vanuit het reguliere budget van Wijkzaken (omdat hier volgens de normen een speelplek voor 0 tot 6 jarigen nodig is) maar aangezien de speelplek op het toekomstige eigendom van DeltaWonen wordt gerealiseerd is – in het kader van de afspraken over het groenplan – overeengekomen dat Delta Wonen de speelplek zal onderhouden. Zie ook punt 2.

 

 1. De vorm, uitstraling en hoogte van de geplande gevels wijkt sterk af van de omliggende panden.

 

 1. Bij het realiseren van 15 parkeerplaatsen leidt dit tot ernstige uitzichtvervuiling voor de omwonenden aan de Aagje Dekenstraat. Zie ook punt 2.

 

 1. Bij het verlenen van de bouwvergunning zijn geen voorwaarden gesteld ter voorkoming van schade aan omliggende panden door heiwerkzaamheden.

 

 1. Bouwmassa (LxBxH: 32 x 16 x 9 meter) is meer dan 100% benut, omdat de 2 entreeportalen/trappenhuizen de bouwgrens met 1,30 meter (zie reactie op zienswijze 15 juni 2007) overschrijden. Dit terwijl van 14 november 2005 tot 7 mei 2007 door de wethouder(s) de indruk is gewekt, dat de benutting minder dan 100% zou zijn. Zie ook punt 10 en 11.

 

 1. Het bouwplan en voorafgaande procedure zijn in strijd met toezeggingen, die door de wethouder – kort vóór het door de Zwolse Raad vaststellen van het bestemmingsplan (op 14 november 2005) – zijn gedaan. De wethouder heeft beloofd de belangen van gemeente, bewoners en andere belanghebbenden op elkaar af te stemmen en de voorgeschiedenis, waarin geringe communicatie met de omwonenden de hoofdrol speelde, te vergeten en opnieuw te beginnen. Tevens heeft hij toegezegd dat er sprake zou moeten zijn van een ‘voorbeeldig traject’, waarin goed overleg (over bouwvolume en uiterlijke verschijningsvorm) met de omwonenden de hoofdrol zou moeten spelen. Zie echter  punt 4, 12 en 13.

 

 1. Die vaststelling van het bestemmingsplan is geschied in de stellige overtuiging bij de voltallige Raad en alle omwonenden, dat de nadere invulling van het bestemmingsplan – in overleg met de omwonenden niet zou leiden tot maximale benutting van de grenzen die aan bouwmassa worden gesteld. Met andere woorden: Via een geringere invulling van de bouwmassa, die het vast te stellen/vastgestelde bestemmingsplan toestaat, zou een éénzijdige benadeling van de serieuze belangen van vele omwonenden worden voorkomen. Die indruk is bij de voltallige Raad, alle omwonenden en zelfs de wethouder (zie slotzin punt 13) blijven bestaan tot de Raadvergadering van 7 mei 2007.

 

 1. In de vergadering van de commissie Ruimte d.d. 24 april 2007 bleek een meerderheid de grootst mogelijke moeite te hebben met het gevolgde proces en het niet nakomen van toezeggingen (zie ook punt 1, 11 en 13) door de wethouder. In een raadsbrief 1 mei 2007 – i.v.m. een vervolg op de commissie Ruimte in de Raad van 7 mei 2007 – wordt dit treffend geïllustreerd door B&W “inspraak in dezen is beperkt tot details (kleur- en materiaalgebruik).”

 

 1. Een raadsmotie om alsnog, die toezeggingen na te komen werd in de Raad van 7 mei 2007 slechts met een minieme (18-16) raadsmeerderheid verworpen. Dit pas nadat de verantwoordelijke wethouder verklaarde, dat B&W de op 14 november 2005 gedane toezeggingen niet kon nakomen, terwijl de wethouder in de Raadvergadering van 19 juni 2006 nog heeft verklaard achter de toezeggingen te staan, welke op 14 november 2005 zijn gedaan. Zelfs in de commissie ruimte van 24 april 2007 verklaarde de wethouder nog bereid te zijn, terug te gaan naar de burger en op 0 te gaan starten.

 

 1. Door de, naar eerst op 7 mei 2007 blijkt, loze toezeggingen van de wethouder bij de vaststelling van het bestemmingsplan op 14 november 2005 hebben de meeste bewoners geen bezwaar gemaakt tegen wijziging bestemmingsplan. Hadden zij indertijd wel bezwaar gemaakt, dan was dit zéér waarschijnlijk, onder verwijzing naar die toezeggingen, ongegrond verklaard.

 

III.               Samenvattend

 

 1. Het inbreidingsaspect is uitsluitend gebruikt ter verkrijging van een politieke meerderheid zonder een evenwichtige belangenafweging (punt 1, 3 en 11)
 2. Het groene karakter en de leefbaarheid (wijkontwikkelingsplan februari 2004) wordt aangetast (punt 2).
 3. Geen, (te) late of onjuiste informatieverstrekking aan wijkbewoners en de Raad in een cruciale bestemmingsplanperiode (punt 4).
 4. Het ondergeschikt maken van de publiekrechterlijke rol aan de privaatrechterlijke rol van de gemeente (punt 5).
 5. Uitstraling van de gevels en uitzichtvervuiling voor omwonenden tast het woongenot en welbevinden aan (punt 6 en 7)
 6. Er zijn geen voorwaarden gesteld ter voorkoming van schade aan omliggende panden door heiwerkzaamheden (punt 8).
 7. Bouwmassa meer dan 100% benut, terwijl door de wethouder(s) de indruk is gewekt, dat de benutting minder dan 100% zou zijn (punt 9).
 8. Via toezeggingen aan de bewoners en Raad vertrouwen/instemming verkregen, terwijl die toezeggingen pas recent niets waard blijken (punt 10 t/m 13).
 9. Zo (A t/m H) zijn onze wettelijke rechten – met terugwerkende kracht – ontnomen(punt 14).

 

Dit kan niet worden afgedaan met het achteraf erkennen van gebrekkige communicatie en een verwijzing naar één of meer al dan niet expliciet genomen raadsbesluiten. In onze optiek is er hier zéér duidelijk sprake van onbehoorlijk bestuur, met onomkeerbare gevolgen voor de omwonenden en de rest van de wijk. Dit tast het rechtsgevoel van vele bewoners van de Betje Wolffstraat, de wijk Wipstrik en Zwolle in ernstige mate aan. Wij, de      ondertekenaars, verzoeken u dan ook dringend de bouwvergunning niet te verlenen. Als contactpersonen kunt u de eerste vier ondertekenaars beschouwen.

 

In afwachting van uw gemotiveerde reactie op alle 14 gronden voor onze bezwaren,

M. Minnard

A. Bakker

D. de Goede

J. Pluim

Artikel delen:

Reageer