Zwolle herkent zich voor een deel in kabinetsbeleid

Het college van burgemeester en wethouders is overwegend positief over de Miljoenennota. Burgemeester Henk Jan Meijer: Ik herken Zwolle in de trend die geschetst word in de nota en in de Troonrede. In Zwolle gaan er meer mensen aan de slag en is men over het algemeen tevreden met het leven in Zwolle.

De miljoenennota van het kabinet vertoont gelijkenis van het vorig jaar opgestelde collegeakkoord van de gemeente Zwolle. Dit blijkt onder andere uit de aandacht voor digitalisering, het vergroten van de arbeidsmarktparticipatie, de inzet op innovatie en de rol van partners bij de ontwikkeling van de stad. Wat opvalt in de Miljoenennota is de aandacht voor milieu binnen de begroting van VROM. Het kabinet zet stevig in op duurzaamheid en energiebesparing. De gemeente Zwolle is tevredenover de initiatieven die hierover in de Miljoenennota staan vermeld. Net als in het coalitieakkoord en het beleidsprogramma van het kabinet wordt ingezet op intensieve samenwerking tussen de overheid en maatschappelijke partners. Met het programma Samen maken we de Stad geeft Zwolle hieraan haar eigen invulling. De gemeente Zwolle heeft op vele onderwerpen die in de Miljoenennota worden genoemd al beleid ontwikkeld of activiteiten in gang gezet.

Wijkaanpak

Met betrekking tot de wijkaanpak valt op dat niet alleen aandacht is in de Miljoenennota voor de 40-wijken aanpak, maar juist ook voor wijken waar problemen dreigen. De gemeente rekent op de financiën die daarbij horen. Ook valt op dat over het algemeen veel aandacht is voor wijkgericht werken en daarbinnen het bevorderen van sociale samenhang.
Ook wil het kabinet de prestaties van de overheid op het gebied van dienstverlening, toegankelijkheid van informatie verbeteren. En daarnaast de administratieve lasten voor burgers verminderen. Dit past in het beleid van Zwolle dat is neergelegd in het Digitaal Perspectief en de nota Dienstverlening. Ook het in ontwikkeling zijnde Meerjaren Programma ICT sluit aan bij de in de miljoenennota genoemde aandacht voor digitalisering en dienstverlening. Een concreet voorbeeld hiervan zijn de initiatieven die in Zwolle zijn ontwikkeld voor het Ondernemersloket (een van de prestatieafspraken van het college) en de vele projecten op het gebied van Publieksdienstverlening.
De ambities die het kabinet uitspreekt over de vermindering van de administratieve lasten (25%) liggen in lijn met de ambities die Zwolle heeft.

Economie en Innovatie

Het kabinet zet de ingezette lijn op Innovatie door. Tevens krijgen in de Miljoenennota startende ondernemers en doorgroeiende ondernemers extra aandacht door middel van het beschikbaar stellen van microkredieten. Deze ontwikkeling en initiatieven kunnen een impuls zijn voor Zwolle en haar startersprogramma. Ook het project Kansrijk Eigen Baas past binnen dit kader. De nadruk die het kabinet legt op innovatie zijn onder andere in Zwolle zichtbaar in de activiteiten van het aanjaagteam Innovatie.
Met betrekking tot mobiliteit spreekt de Miljoenennota over gratis en goedkoop Openbaar Vervoer. Zwolle heeft al een besluit genomen voor met een proef voor gratis openbaar vervoer voor forensen. Dit past uitstekend in het beleid van het kabinet dat streeft naar het terugdringen van de files, het vergroten van de bereikbaarheid van werklocaties en de aandacht voor het milieu.

Veiligheid

Met het project Veiligheid Begint bij Voorkomen streeft het kabinet naar een vermindering van de criminaliteit in de periode 2008–2010 met 25 procent ten opzichte van 2002. Dit is een combinatie van preventieve, strafrechtelijke en bestuurlijke maatregelen – en dus een integrale aanpak. Deze aanpak van problemen met hangjongeren, drugsverslaafden, dak- en thuislozen, uitgaansoverlast, woonoverlast en verloedering door graffiti en vernieling voert Zwolle sinds 2005 in het kader van het Grote Stedenbeleid uit. Zwolle gaat er vanuit dat daar de benodigde middelen voor beschikbaar komen.

Onderwijs en arbeidsmarkt

De kabinetsplannen voor 2008 ondersteunen het Zwolse beleid. Participatie is het belangrijkste thema op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Samenwerking met verschillende partners, zoals dat in Zwolle praktijk is, is het uitgangspunt. In 2007 heeft Zwolle een start gemaakt met het Offensief Onderwijs en Arbeidsmarkt. Hiermee levert ze een bijdrage aan het kabinetsbeleid.

Welzijn en zorg

In aansluiting op de Zwolse ambities en het provinciale coalitieakkoord wil het kabinet met een bedrag van 7,5 miljoen investeren in sportverenigingen in relatie tot onderwijs en naschoolse opvang.
Er is meer ruimte gekomen voor gemeenten om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Wethouder Erik Dannenberg is blij met de toezegging dat meer geld beschikbaar komt voor maatschappelijke opvang. Hij voegt er aan toe nauwlettend toe te zien hoe het geld wordt verdeeld. Naast de problematiek voor de opvang in de vier grote steden, zal er ook veel geld moeten komen voor de centrumgemeenten. In Zwolle hebben wij de zaak op orde. De gemeenteraad heeft het Stedelijk Kompas al vastgesteld.

Wonen

Het kabinet zet in op een aanbod van 80.000 tot 100.00 nieuwe woningen per jaar. Die woningen worden vanaf 2008 voor 25 – 40% op inbreidingslocaties gebouwd. Gezien de Zwolse voornemens kan onze stad hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Met het accent op inbreiden wil het kabinet de “verrommeling van Nederland” tegengaan. Daarin ziet het rijk voor zichzelf een belangrijke rol.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. ik dacht juist dat landelijk het budget voor cultuur verbreed werd…
    niet echt overeenkomstig met de gemeente Zwolle, waar behoudens het elite-theater een totale afbraak van cultuur in gang is gezet.


    Maak melding

Reageer