Stichting OOZ voorbeeld van versterking scholen

Alle basisscholen van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (Stichting OOZ) ontmoeten hun collega’s van het Voortgezet Onderwijs regelmatig om kennis te delen, elkaar te inspireren en samen te werken. 

 

po_en_vo_stichting_ooz.jpg
Foto: John Beumer

Woensdag 29 oktober werd de ‘Bijeenkomst PO-VO’ georganiseerd waar bovenbouwleerkrachten van alle dertig openbare basisscholen van Stichting OOZ bijeen kwamen met onderbouwdocenten van de openbare Zwolse VO scholen; de Thorbecke Scholengemeenschap, de Van der Capellen scholengemeenschap, het Gymnasium Celeanum, het Michael College en uit de regio De Zeven Linden, de Capellenborg en het Van Kinsbergen college.

 

Stichting OOZ is landelijk gezien een bijzonder onderwijsbestuur. Het komt namelijk maar weinig voor (rond de 5 % van de besturen) dat zowel primair -, voortgezet – als speciaal onderwijs tot één en dezelfde organisatie behoren. De scholen, docenten en leerkrachten van Stichting OOZ kunnen daardoor veel voor elkaar betekenen en de leerlingen doen daar hun voordeel mee. De samenwerking tussen de basisscholen en het Voortgezet Onderwijs van Stichting OOZ is een sprekend voorbeeld van hoe scholen elkaar kunnen versterken. 

Linda Morssinkhof, Algemeen Directeur Primair Onderwijs: “Leerlingen doen hun voordeel bij het samenwerken van onze basisscholen met de scholen voor voortgezet onderwijs omdat ze gezamenlijk zorgen voor een ononderbroken leer- en ontwikkellijn bij taal, rekenen en Engels.”

 

Delen en inspireren, met de focus op onderwijs
Stichting OOZ vindt het belangrijk dat kennis wordt gedeeld op alle niveaus en dat scholen van elkaar leren. Om concreet vorm te geven aan een zo groot mogelijke kennisdeling is vorig jaar de OOZ Academie opgericht (zie www.oozacademie.nl). De OOZ Academie stimuleert het leren en ontmoeten in de breedste vorm. De OOZ Academie organiseert o.a. bijeenkomsten zoals de Bijeenkomst PO-VO. Op deze dag wordt er aan gewerkt dat de leerlingen van de basisscholen van Stichting OOZ een soepele overstap naar het VO maken, rekening houdend met de verschillen tussen leerlingen en scholen. Op diverse terreinen wordt er volop samengewerkt en kennis gedeeld:

Engels in het Primair – en Voortgezet Onderwijs
Citaat van een leerling: “Het helpt wel heel erg als je op de basisschool Engels hebt gehad.”

“Daarbij gaat het niet alleen om  de verplichte eindtermen groep 8 maar ook om het aansluiten bij het startniveau van de brugklas.. Omgekeerd is het van belang dat secties Engels in het voortgezet onderwijs weten wat er  in het primair onderwijs is behandeld en hoe daar goed op aan te sluiten.”

 

Rekenen en wiskunde
Citaat van een leerling: “Ik vond rekenen niet zo moeilijk, maar wiskunde vind ik wel lastiger.”

Wat kunnen referentieniveaus betekenen voor de eigen school of groep en de overgang van PO naar VO? De leerkracht weet wat een leerling moet kennen en kunnen in de loop van de schoolperiode en kan daar het onderwijs voor de leerling in een doorgaande lijn op afstemmen, inclusief bij de overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Hoogbegaafd en dan?
Citaat van een leerling: “Ik heb meegedaan aan Cnopius, dat was heel goed, ik kon werken aan thema’s waar ik me erg voor interesseer.”
Door kennis en ervaringen te delen ontstaat inzicht in de bijdrage die wij als leerkracht kunnen leveren aan de ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen, zowel in het PO als in het VO.

Een basis voor het leren van vreemde talen
Een doorgaande leerlijn in de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs zorgt voor een gedegen taalvaardigheid van leerlingen. Dit legt tevens een goede basis voor het leren van vreemde talen.

Overdracht en Eindtoets basisonderwijs
De (Cito-) eindtoets wordt dit schooljaar voor het eerst afgenomen na de aanmelddatum voor het VO. Dit heeft gevolgen voor de advisering en plaatsing van PO naar VO. Over deze nieuwe situatie worden afspraken gemaakt. Zo is in de Bijeenkomst PO-VO gesproken over wat de inhoud van het overdrachtsdossier zou moeten zijn, zoals o.a. de gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6. Ook het belang van de zogenaamde warme overdracht en de eenduidigheid van adviezen is aan de orde geweest. 

Blijvend investeren in onderwijs

Investeren in onderwijs is een continue proces, daarom investeert Stichting OOZ blijvend in de samenwerking tussen al haar scholen.
Zo wordt binnen Stichting OOZ door primair -, voortgezet – en speciaal onderwijs samengewerkt aan elkaars professionaliteit en wordt de gezamenlijke onderwijskwaliteit verhoogd!

 

Artikel delen:

Reageer