Vragen over energieprestatie certificaat

Op 4 januari 2003 is de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) van kracht geworden. Deze richtlijn moet uiteindelijk leiden tot verbetering van de energieprestatie van alle gebouwen in de Europese Gemeenschap. Nederland voldeed al enige tijd aan een aanzienlijk deel van de richtlijn. De resterende onderdelen van de richtlijn zijn omgezet in Nederlandse regelgeving.

Het uitvloeisel van deze Nederlandse regelgeving is dat vanaf 1 januari 2008 ieder gebouw moet worden voorzien van een energieprestatie certificaat bij bouw, verkoop of verhuur in woning- en utiliteitsbouw. Het bijbehorend energielabel moet bij bouw, verkoop of verhuur overlegd worden. De nieuwe gebruiker van een gebouw krijgt zo vooraf inzicht in het energieverbruik en/of een advies voor energiebesparende maatregelen. De SP in Zwolle stelt hierover een aantal vragen aan het college.

Een speciale verplichting geldt voor gebouwen (niet zijnde monumenten) met een totale gebruiksoppervlakte groter dan 1000 m2, waarin een overheidsdienst of overheidsinstelling diensten aan het publiek verleent en die met het oog daarop door een groot aantal personen worden bezocht. Hiertoe worden onder meer gerekend ministeries, provincies, gemeenten, rechtbanken en waterschappen.

Dit brengt de fractie van de SP Zwolle tot de volgende vragen;

1)     Is de wethouder van deze verplichting op de hoogte?

2)     In hoeverre is de wethouder al bezig de gebouwen te inventariseren en te certificeren?   Zo nee, waarom niet?

3)     Denkt de wethouder dit binnen het gestelde termijn te halen? Zo nee, waarom niet?

Namens de SP-fractie

Edwin Koster

Artikel delen:

Reageer