Provinciale Staten bespreken najaarsnota

In de Statenvergadering van woensdag 26 september zullen Gedeputeerde Staten de najaarsnota overhandigen aan Provinciale Staten. De najaarsnota laat zien hoe het halverwege het begrotingsjaar gaat met de voorgenomen plannen en projecten.

Verder gaan Provinciale Staten praten over de startnotitie voor de omgevingsvisie. Een omgevingsvisie is een strategisch plan voor ruimte, water, milieu, verkeer en vervoer. Nu nog werkt de provincie met verschillende soorten plannen, vaak onafhankelijk van elkaar. Zo is er bijvoorbeeld een Streekplan, een Waterhuishoudplan, een Milieubeleidsplan en een Verkeers- en vervoersplan. Maar water, milieu, verkeer en wonen hebben álles met elkaar te maken. Op deze terreinen doen zich bovendien allerlei ontwikkelingen voor die van groot belang zijn voor de toekomst van Overijssel. De klimaatsverandering bijvoorbeeld heeft gevolgen voor de waterhuishouding. Demografische ontwikkelingen hebben weer effect op sociaal economisch en maatschappelijk terrein. Omdat al deze dingen in elkaar grijpen, heeft Overijssel een integrale “omgevingsvisie” voor de leefomgeving nodig. In de startnotitie wordt geschetst hoe de kaders en de thema’s voor de omgevingsvisie zullen worden vastgelegd. Het is de bedoeling dat de omgevingsvisie Overijssel medio 2009 door Provinciale Staten zal worden vastgesteld.

Afscheid

Provinciale Staten zullen volgende week woensdag stil staan bij het vertrek van CDA Statenlid Arent Beugelink. Dit in verband met zijn benoeming tot wethouder in de gemeente Ommen. Beugelink wordt in de Staten opgevolgd door Wim Markvoort.

Kijk op www.overijssel.nl (provinciale staten) om de vergadering live te volgen. Ook vindt u hier alle bijbehorende stukken.

 

Onderwerpen

1.Vaststellen van de agenda

2. Afscheid Statenlid de heer drs. A. Beugelink.

3. Onderzoek geloofsbrieven, ter vervulling van de vacature die is ontstaan als gevolg van het vertrek van de heer drs. A. Beugelink.

4. Installatie en afleggen eed door de heer W. Markvoort (benoemd tot lid van Provinciale Staten).

5. Inspreekrecht

Een burger die tijdens de Statenvergadering gebruik wil maken van het recht op inspraak, terzake van één van de agendapunten, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter, de heer mr. G.J. Jansen.

6. Vragenuur

Het Statenlid dat tijdens het vragenuur vragen wil stellen, meldt dit onder aan­duiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter, de heer mr. G.J. Jansen.

7. Ingekomen stukken

Zie bijgevoegde lijst van ingekomen stukken conform artikel 18 Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, met voorgestelde wijze van afdoening.

SIS-kenmerk                               

8. Voorstellen van Gedeputeerde Staten

 

                                Hamerstukken

 

PS/2007/558  Derde diverse postenwijziging 2007.

PS/2007/583                Afronden van het Deltaplan Grote Rivieren (DGR); Intrekken subsidieregeling rivierdijken per 1 november 2007/opheffen voorziening rivierdijkversterkingen per 31 december 2007.

PS/2007/516  Reglementering waterschap Zuiderzeeland.

PS/2007/593  Combiplan Nijverdal; Overeenkomst ON1414A

                           

Bespreekstukken

 

PS/2007/596                Najaarsnota 2007

                GS bieden PS de najaarsnota 2007 aan. De najaarsnota laat zien hoe ver GS halverwege het begrotingsjaar 2007 is gevorderd met de uitvoering van het voorgenomen beleid. Daarnaast stellen GS de 16e wijziging van de programmabegroting 2007 voor. Afsluitend worden PS voorgesteld om te beslissen of de middelen voor een tiental actiefondsprojecten beschikbaar blijven (dit vanwege het gegeven dat de oorspronkelijke realisatiedatum niet zal worden gehaald).

PS/2007/576  Startnotitie Omgevingsvisie Overijssel

In het coalitieakkoord is besloten tot het voorbereiden van de Omgevingsvisie Overijssel. GS leggen PS een startnotitie voor, ter voorbereiding op de Omgevingsvisie Overijssel. Met de vaststelling van deze startnotitie bepalen PS de eisen en de randvoorwaarden voor het plan en het planvormingsproces.

PS/2007/417                Burgerjaarverslag en Jaarverslag 2006 van de Commissaris van de Koningin

Met de inwerkingtreding van de Wet Dualisering Provinciebestuur en de als gevolg hiervan aangebrachte wijzigingen in de Provinciewet heeft de Commissaris van de Koningin de plicht gekregen om jaarlijks een burgerjaarverslag uit te brengen. U wordt verzocht het burgerjaarverslag te bespreken.

Artikel delen:

Reageer