Waterschap controleerde dijken

Zwolle – Het Waterschap Groot Salland begon eind september met de jaarlijkse zogeheten dijkschouw. Vanaf die tijd controleerden medewerkers van het waterschap gedurende enkele weken of de dijken goed de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn. Wat zijn de resultaten van deze controle?

 

schouw.jpg 

Dijkschouwer Wijnand Evers van Waterschap Groot Salland controleerde onder andere de dijk bij Herxen.

 

Ieder jaar controleert het waterschap zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan. In het najaar controleerde Groot Salland hoe ze de winterperiode ingaan. Ook werd bekeken of delen van dijken goed zijn onderhouden door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. Eén van de taken van het waterschap is zorgen voor bescherming van haar beheersgebied tegen hoge waterstanden op de rivieren. De dijken moeten voldoen aan strenge veiligheidseisen. Het is belangrijk dat de dijktaluds erosiebestendig zijn. Om dit te bewerkstelligen is in het beleid van het waterschap geen ruimte voor het weiden van vee op de dijken, bemesting en zijn er regels opgesteld over de manier van maaien van dijken. Om te kunnen voldoen aan de landelijk opgestelde veiligheidseisen controleert het waterschap hierop.

Woelmuizen
Wat dit jaar het meest opviel tijdens de schouw is de enorme toename van woelmuizen in de keringen. Op sommige plekken was er geen vierkante meter graszode te vinden met minder dan twintig gaten. De schade is relatief oppervlakkig. Het bestrijden van woelmuizen is lastig. Het waterschap houdt deze plekken, zeker tijdens een situatie van hoogwater, extra in de gaten. Een strenge winter zou de bestrijding wel ten goede komen.

De Keur
Om de taken van het waterschap zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, heeft het waterschap De Keur vastgesteld. Dit is een verordening met regels voor waterkeringen (dijken, kaden), watergangen (kanalen, rivieren, sloten en beken) en andere waterstaatswerken (duikers, bruggen, stuwen, sluizen en gemalen). Eigenaren en onderhoudsplichtigen zijn verplicht zich aan De Keur te houden.

Brieven
Voor het aantal geconstateerde overtredingen op De Keur voor het niet tijdig maaien van gewas zijn er 28 brieven verstuurd (in 2013 waren dat 33). Voor de overtreding op beweiding zijn er 9 brieven verstuurd (in 2013 waren dat 6). Per brief kunnen er meerdere percelen benoemd zijn. Het zijn vaak dezelfde ingelanden die de overtredingen begaan. Ook voor overige overtredingen zoals rijspoorschades, opslag van materialen, bestrijding van ongewenste kruiden, zijn diverse handhavingsbrieven verstuurd.

Op enkele locaties zijn door werkzaamheden ernstige schades aan de graszode ontstaan. De waterkering is hier inmiddels beschermd door bekramming.

Op de meeste keringen zijn meer muskusrattenschades (158) geconstateerd dan vorig jaar (83). Het gaat veelal om plekken waarin in het verleden muskusratten hebben gezeten. De meeste schades werden gevonden in de bermen voor de kering. In het Overijssel Kanaal zaten ze vooral in het buitentalud. De meeste muskusratten schades zijn inmiddels hersteld.

Mollen
Er zijn tot nu toe op de kering veel minder molshopen waargenomen. Als het achterland en de uiterwaarden weer natter worden, verhuizen de mollen weer naar de relatief drogere dijk. Het waterschap probeert de schade te beperken door de inzet van mollenvangers in de winterperiode. Op een aantal locaties langs de Vecht zijn kale plekken ontstaan door emelten. Dit zijn aandachtspunten tijdens een hoogwatersituatie.

Ook zesjaarlijkse toetsing
Het gebied van het Waterschap Groot Salland telt circa 200 kilometer primaire waterkeringen langs de IJssel, het Zwarte Water, Zwarte Meer en de Vecht. Daarnaast liggen in het gebied 100 kilometer regionale keringen en nog eens zo’n 200 kilometer overige waterkeringen (zoals langs het Overijssels Kanaal en de Dedemsvaart).
Het waterschap toetst, naast de halfjaarlijkse controle tijdens de dijkschouw, elke zes jaar de kwaliteit van de dijken grondig volgens de regels van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Steeds worden nieuwe methoden in de toetsing verwerkt, waardoor de dijken volgens de nieuwste inzichten worden beoordeeld. Zo weet het waterschap waar verbeteringen nodig zijn en welke prioriteit ze moeten krijgen. Door de voortdurende wisselwerking tussen toetsing en verbetering blijven de dijken op orde.

Artikel delen:

Reageer