Goedkeuring plan aanleg nevengeul van de IJssel

De gemeente Zwolle kan doorgaan met het uitwerken van het voorkeursalternatief voor de aanleg van een nevengeul van de IJssel in de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden in de vorm van een hank (nevengeul). De staatssecretaris, mevrouw J.C. Huizinga-Heringa, heeft het college onlangs laten weten dat ze instemt met dit zogenoemde SNIP 2A-advies (Spelregels voor Natte Infrastructuur projecten) van de gemeente Zwolle. Dit betekent dat er een stap voorwaarts is gezet in het project Ruimte voor de Rivier, Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden. De maatregelen moeten er voor zorgen dat de Nederlandse rivieren, waaronder de IJssel,  in de nabije toekomst meer water kunnen verwerken.

De beslissing omvat de keuze van het nader uit te werken alternatief voor de Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. De drie onderzochte alternatieven zijn uitvoerig behandeld in het alternatievenonderzoek. Dit is opgesteld aan de hand van een aantal basisrapporten die specifieke milieuaspecten behandelen. Dit alternatievenonderzoek vormt samen met deze adviesnota het advies SNIP 2A. Het voorkeursalternatief dat er nu ligt is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met verschillende partijen, waaronder bewoners. Voor wat betreft het ontwerp is specifiek gekozen voor een geul, omdat dit beter past in het beeld van de IJssel. .

Het plan is een plan op hoofdlijnen met twee vaste uitgangspunten:

–                      Er wordt een hank aangelegd tussen de dijk en de zandwinplas.

–                      De zandwinplas en de plas van het natuurontwikkelingsgebied Engelse Werk I krijgen geen verbinding met de hank.

Er is gekozen voor een open landschap met (agrarisch) natuurbeheer, waardoor het huidige landschap in stand wordt gehouden. De geul komt verder zoveel mogelijk in het midden tussen de IJssel en de dijk. De geul heeft een bodemdiepte van 2,50 NAP.

De plannen zijn getoetst op draagvlak bij bewoners, veiligheid, landschap en ruimtelijke kwaliteit, kosten en planning. Ook is gekeken naar natuur (ecologische waarden en weidevogels), grond, markt en aanbestedingen, vergunbaarheid, risico’s, de milieueffecten, beheer en onderhoud, recreatief medegebruik en vastgoed.

Ruimte voor de Rivier

De Minister van Verkeer en Waterstaat (V&W) heeft met de gemeente Zwolle op 17 november 2005 een bestuursovereenkomst getekend voor de uitvoering van een planstudie ten behoeve van de Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. Dit project is een project in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier, waarvoor eind 2005 een planologische kernbeslissing (PKB) is vastgesteld door het kabinet, die eind 2006 door het parlement is goedgekeurd

Artikel delen:

Reageer