Jaarlijkse ‘dijkschouw’ Waterschap

Zwolle – Waterschap Groot Salland start maandag 30 maart met de jaarlijkse ‘dijkschouw’. Dijkinspecteurs van het waterschap controleren of de dijken de winter goed zijn doorgekomen en kijken waar herstelwerkzaamheden nodig zijn. Ook wordt bekeken of delen van dijken goed zijn onderhouden door particuliere eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. 

 

dijkschouw.jpg 

 

Ieder jaar controleert het waterschap zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Zo kunnen eventuele herstelwerkzaamheden op tijd worden uitgevoerd. Eén van de taken van het waterschap is zorgen voor bescherming van haar gebied tegen hoge waterstanden op de rivieren.

De dijken moeten voldoen aan steeds strengere veiligheidseisen. Het is belangrijk dat de dijk bestand is tegen de kracht van het water. Hierdoor is in het beleid van het waterschap geen ruimte voor het weiden van vee op de dijken (in sommige gevallen kan een vergunning verkregen worden voor schapenbeweiding), bemesting en zijn er regels opgesteld over de wijze van maaien van dijken. Om te kunnen voldoen aan de landelijk opgestelde veiligheidseisen controleert het waterschap hierop. 

 

Verplichtingen van particulieren

Onderhoudsplichtigen en eigenaren van dijken in het werkgebied van het Waterschap Groot Salland moeten op grond van de Keur aan een aantal verplichtingen voldoen. Zo moeten de aanwezige begroeiingen, de grasmat en de oeverbegroeiingen goed in stand worden gehouden. Daarnaast moeten de waterkeringen vrij worden gehouden van bentepollen, distels, ridderzuring en andere ongewenste kruiden en moeten zand, hout, afval en overige voorwerpen worden verwijderd. Ook moeten molshopen worden geëgaliseerd en wortels van opkomende begroeiing van bomen en struiken worden weggehaald. Tot slot moeten wild, mollen en ander gedierte dat dijken kan beschadigen, worden bestreden. Voor het overgrote deel voert Groot Salland zelf deze werkzaamheden uit, omdat het eigenaar is van de meeste waterkeringen in het werkgebied.  

 

Toetsing  
Het gebied van het Waterschap Groot Salland telt circa 200 kilometer primaire waterkeringen langs de IJssel, het Zwarte Water, Zwarte Meer en de Vecht. Daarnaast liggen in het gebied 100 kilometer regionale keringen en nog eens zo’n 200 kilometer overige waterkeringen (zoals langs het Overijssels Kanaal en de Dedemsvaart). Het waterschap toetst, naast de halfjaarlijkse controle tijdens de dijkschouw, elke 12 jaar de kwaliteit van de dijken grondig volgens de regels van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat is nodig omdat er altijd wat werking in dijken zit. Steeds worden nieuwe methoden in de toetsing verwerkt, waardoor de dijken volgens de nieuwste inzichten worden beoordeeld. Zo weet het waterschap waar verbeteringen nodig zijn en welke prioriteit ze moeten krijgen. Door de voortdurende wisselwerking tussen toetsing en verbetering blijven de dijken op orde.

‘Keur’

Om de taken van het waterschap zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, heeft het Waterschap Groot Salland de Keur vastgesteld. Dit is een verordening met regels voor waterkeringen (dijken, kaden), watergangen (kanalen, rivieren, sloten en beken) en andere waterstaatswerken (duikers, bruggen, stuwen, sluizen en gemalen). Eigenaren en onderhoudsplichtigen zijn verplicht zich aan de Keur te houden.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Ik heb afgelopen week op de Vechtdijk bij Langenholte van die stokken (zie foto) met rode vlaggetjes gezien, waar is dat voor bedoeld?


    ⚠️ Meld

  2. Rode vlaggetjes worden door het waterschap gebruikt voor de muskusrattenbestrijding, gele vlaggetjes door de dijkinspecteurs om bepaalde plekken te markeren voor de herstelploeg.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.